ผลการค้นหา "52302" (71)
การแสดงผล :
  

2564

52302 หน่วยที่ 15 วิทยาการระบาดกับแนวทางการป้องกันภัย

สงวนสิทธิ์สำหรับผู้เรียนชุดวิชา e-Learning

52302 หน่วยที่ 15 วิทยาการระบาดกับแนวทางการป้องกันภัย...

24 มิ.ย. 2564, 03:55 | 0

52302 หน่วยที่ 12 วิทยาการระบาดกับการป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อ

สงวนสิทธิ์สำหรับผู้เรียนชุดวิชา e-Learning

52302 หน่วยที่ 12 วิทยาการระบาดกับการป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อ...

24 มิ.ย. 2564, 03:44 | 0

52302 หน่วยที่ 11 วิทยาการระบาดกับการป้องกันควบคุมโรคติดต่อ

สงวนสิทธิ์สำหรับผู้เรียนชุดวิชา e-Learning

52302 หน่วยที่ 11 วิทยาการระบาดกับการป้องกันควบคุมโรคติดต่อ...

24 มิ.ย. 2564, 02:38 | 0

52302 หน่วยที่ 9 การสอบสวนการระบาดของโรคและภัยสุขภาพ

สงวนสิทธิ์สำหรับผู้เรียนชุดวิชา e-Learning

52302 หน่วยที่ 9 การสอบสวนการระบาดของโรคและภัยสุขภาพ...

24 มิ.ย. 2564, 02:29 | 0

52302 หน่วยที่ 8 การเฝ้าระวังโรคและภัยสุขภาพ

สงวนสิทธิ์สำหรับผู้เรียนชุดวิชา e-Learning

52302 หน่วยที่ 8 การเฝ้าระวังโรคและภัยสุขภาพ...

24 มิ.ย. 2564, 02:19 | 0

52302 หน่วยที่ 6 วิทยาการระบาดเชิงวิเคราะห์

สงวนสิทธิ์สำหรับผู้เรียนชุดวิชา e-Learning

52302 หน่วยที่ 6 วิทยาการระบาดเชิงวิเคราะห์...

24 มิ.ย. 2564, 02:13 | 0

52302 หน่วยที่ 3 การวัดทางวิทยาการระบาด

สงวนสิทธิ์สำหรับผู้เรียนชุดวิชา e-Learning

52302 หน่วยที่ 3 การวัดทางวิทยาการระบาด...

24 มิ.ย. 2564, 02:07 | 0

52302 หน่วยที่ 2 ธรรมชาติการเกิดโรค

สงวนสิทธิ์สำหรับผู้เรียนชุดวิชา e-Learning

52302 หน่วยที่ 2 ธรรมชาติการเกิดโรค...

23 มิ.ย. 2564, 16:01 | 0

52302 หน่วยที่ 1 แนวคิดพื้นฐานของวิทยาการระบาด

สงวนสิทธิ์สำหรับผู้เรียนชุดวิชา e-Learning

52302 หน่วยที่ 1 แนวคิดพื้นฐานของวิทยาการระบาด...

23 มิ.ย. 2564, 15:56 | 0

52302 โมดูลที่ 14 เรื่อง วิทยาการระบาดกับการป้องกันและควบคุมโรคติดต่ออุบัติใหม่

สงวนสิทธิ์สำหรับผู้เรียนชุดวิชา e-Learning

52302 โมดูลที่ 14 เรื่อง วิทยาการระบาดกับการป้องกันและควบคุมโรคติดต่ออุบัติ...

19 พ.ค. 2564, 05:42 | 0

52302 โมดูลที่ 13 เรื่อง วิทยาการระบาดกับการป้องกันโรคจากการประกอบอาชีพ

สงวนสิทธิ์สำหรับผู้เรียนชุดวิชา e-Learning

52302 โมดูลที่ 13 เรื่อง วิทยาการระบาดกับการป้องกันโรคจากการประกอบอาชีพ...

19 พ.ค. 2564, 05:38 | 0

52302 โมดูลที่ 10 เรื่องหลักการป้องกัยและควบคุมโรค

สงวนสิทธิ์สำหรับผู้เรียนชุดวิชา e-Learning

52302 โมดูลที่ 10 เรื่องหลักการป้องกัยและควบคุมโรค...

19 พ.ค. 2564, 05:37 | 0

52302 โมดูลที่ 7 เรื่องการคัดกรองโรคและปัจจัยเสี่ยง

สงวนสิทธิ์สำหรับผู้เรียนชุดวิชา e-Learning

52302 โมดูลที่ 7 เรื่องการคัดกรองโรคและปัจจัยเสี่ยง...

19 พ.ค. 2564, 05:33 | 0

52302 โมดูลที่ 5 เรื่องวิทยาการระบาดเชิงพรรณนา

สงวนสิทธิ์สำหรับผู้เรียนชุดวิชา e-Learning

52302 โมดูลที่ 5 เรื่องวิทยาการระบาดเชิงพรรณนา...

19 พ.ค. 2564, 05:30 | 0

52302 โมดูลที่ 4.1 เรื่องปัญหาสาธารณสุขและการวินิจฉัยชุมชน

สงวนสิทธิ์สำหรับผู้เรียนชุดวิชา e-Learning

52302 โมดูลที่ 4.1 เรื่องปัญหาสาธารณสุขและการวินิจฉัยชุมชน...

19 พ.ค. 2564, 05:24 | 0

52302 โมดูลที่ 4 เรื่องปัญหาสาธารณสุขและการวินิจฉัยชุมชน

สงวนสิทธิ์สำหรับผู้เรียนชุดวิชา e-Learning

52302 โมดูลที่ 4 เรื่องปัญหาสาธารณสุขและการวินิจฉัยชุมชน...

19 พ.ค. 2564, 05:21 | 0

52302 ปฐมนิเทศ

สงวนสิทธิ์สำหรับผู้เรียนชุดวิชา e-Learning

52302 ปฐมนิเทศ

19 พ.ค. 2564, 05:10 | 0

2563

2561

2560

2559

2564

52302 หน่วยที่ 15 วิทยาการระบาดกับแนวทางการป้องกันภัย

สงวนสิทธิ์สำหรับผู้เรียนชุดวิชา e-Learning

52302 หน่วยที่ 15 วิทยาการระบาดกับแนวทางการป้องกันภัย...

24 มิ.ย. 2564, 03:55 | 0

52302 หน่วยที่ 12 วิทยาการระบาดกับการป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อ

สงวนสิทธิ์สำหรับผู้เรียนชุดวิชา e-Learning

52302 หน่วยที่ 12 วิทยาการระบาดกับการป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อ...

24 มิ.ย. 2564, 03:44 | 0

52302 หน่วยที่ 11 วิทยาการระบาดกับการป้องกันควบคุมโรคติดต่อ

สงวนสิทธิ์สำหรับผู้เรียนชุดวิชา e-Learning

52302 หน่วยที่ 11 วิทยาการระบาดกับการป้องกันควบคุมโรคติดต่อ...

24 มิ.ย. 2564, 02:38 | 0

52302 หน่วยที่ 9 การสอบสวนการระบาดของโรคและภัยสุขภาพ

สงวนสิทธิ์สำหรับผู้เรียนชุดวิชา e-Learning

52302 หน่วยที่ 9 การสอบสวนการระบาดของโรคและภัยสุขภาพ...

24 มิ.ย. 2564, 02:29 | 0

52302 หน่วยที่ 8 การเฝ้าระวังโรคและภัยสุขภาพ

สงวนสิทธิ์สำหรับผู้เรียนชุดวิชา e-Learning

52302 หน่วยที่ 8 การเฝ้าระวังโรคและภัยสุขภาพ...

24 มิ.ย. 2564, 02:19 | 0

52302 หน่วยที่ 6 วิทยาการระบาดเชิงวิเคราะห์

สงวนสิทธิ์สำหรับผู้เรียนชุดวิชา e-Learning

52302 หน่วยที่ 6 วิทยาการระบาดเชิงวิเคราะห์...

24 มิ.ย. 2564, 02:13 | 0

52302 หน่วยที่ 3 การวัดทางวิทยาการระบาด

สงวนสิทธิ์สำหรับผู้เรียนชุดวิชา e-Learning

52302 หน่วยที่ 3 การวัดทางวิทยาการระบาด...

24 มิ.ย. 2564, 02:07 | 0

52302 หน่วยที่ 2 ธรรมชาติการเกิดโรค

สงวนสิทธิ์สำหรับผู้เรียนชุดวิชา e-Learning

52302 หน่วยที่ 2 ธรรมชาติการเกิดโรค...

23 มิ.ย. 2564, 16:01 | 0

52302 หน่วยที่ 1 แนวคิดพื้นฐานของวิทยาการระบาด

สงวนสิทธิ์สำหรับผู้เรียนชุดวิชา e-Learning

52302 หน่วยที่ 1 แนวคิดพื้นฐานของวิทยาการระบาด...

23 มิ.ย. 2564, 15:56 | 0

52302 โมดูลที่ 14 เรื่อง วิทยาการระบาดกับการป้องกันและควบคุมโรคติดต่ออุบัติใหม่

สงวนสิทธิ์สำหรับผู้เรียนชุดวิชา e-Learning

52302 โมดูลที่ 14 เรื่อง วิทยาการระบาดกับการป้องกันและควบคุมโรคติดต่ออุบัติ...

19 พ.ค. 2564, 05:42 | 0

52302 โมดูลที่ 13 เรื่อง วิทยาการระบาดกับการป้องกันโรคจากการประกอบอาชีพ

สงวนสิทธิ์สำหรับผู้เรียนชุดวิชา e-Learning

52302 โมดูลที่ 13 เรื่อง วิทยาการระบาดกับการป้องกันโรคจากการประกอบอาชีพ...

19 พ.ค. 2564, 05:38 | 0

52302 โมดูลที่ 10 เรื่องหลักการป้องกัยและควบคุมโรค

สงวนสิทธิ์สำหรับผู้เรียนชุดวิชา e-Learning

52302 โมดูลที่ 10 เรื่องหลักการป้องกัยและควบคุมโรค...

19 พ.ค. 2564, 05:37 | 0

52302 โมดูลที่ 7 เรื่องการคัดกรองโรคและปัจจัยเสี่ยง

สงวนสิทธิ์สำหรับผู้เรียนชุดวิชา e-Learning

52302 โมดูลที่ 7 เรื่องการคัดกรองโรคและปัจจัยเสี่ยง...

19 พ.ค. 2564, 05:33 | 0

52302 โมดูลที่ 5 เรื่องวิทยาการระบาดเชิงพรรณนา

สงวนสิทธิ์สำหรับผู้เรียนชุดวิชา e-Learning

52302 โมดูลที่ 5 เรื่องวิทยาการระบาดเชิงพรรณนา...

19 พ.ค. 2564, 05:30 | 0

52302 โมดูลที่ 4.1 เรื่องปัญหาสาธารณสุขและการวินิจฉัยชุมชน

สงวนสิทธิ์สำหรับผู้เรียนชุดวิชา e-Learning

52302 โมดูลที่ 4.1 เรื่องปัญหาสาธารณสุขและการวินิจฉัยชุมชน...

19 พ.ค. 2564, 05:24 | 0

52302 โมดูลที่ 4 เรื่องปัญหาสาธารณสุขและการวินิจฉัยชุมชน

สงวนสิทธิ์สำหรับผู้เรียนชุดวิชา e-Learning

52302 โมดูลที่ 4 เรื่องปัญหาสาธารณสุขและการวินิจฉัยชุมชน...

19 พ.ค. 2564, 05:21 | 0

52302 ปฐมนิเทศ

สงวนสิทธิ์สำหรับผู้เรียนชุดวิชา e-Learning

52302 ปฐมนิเทศ

19 พ.ค. 2564, 05:10 | 0

2563

2561

2560

2559

2559