ผลการค้นหา "40" (238)
การแสดงผล :
  

2565

40205 รายการที่ 12 ตอนที่ 1 ภาษีมูลค่าเพิ่ม

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

40205 รายการที่ 12 ตอนที่ 1 ภาษีมูลค่าเพิ่ม...

31 ก.ค. 2565, 08:18 | 4

40205 รายการที่ 13 ตอนที่ 2 สาระสำคัญของสัญญาการค้าระหว่างประเทศ

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

40205 รายการที่ 13 ตอนที่ 2 สาระสำคัญของสัญญาการค้าระหว่างประเทศ...

31 ก.ค. 2565, 08:27 | 1

40205 รายการที่ 13 ตอนที่ 1 ลักษณะทั่วไปของกฎหมายธุรกิจระหว่างประเทศ

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

40205 รายการที่ 13 ตอนที่ 1 ลักษณะทั่วไปของกฎหมายธุรกิจระหว่างประเทศ...

31 ก.ค. 2565, 08:26 | 0

40205 รายการที่ 14 ตอนที่ 1 ลักษณะทั่วไปของกฎหมายธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

40205 รายการที่ 14 ตอนที่ 1 ลักษณะทั่วไปของกฎหมายธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์...

31 ก.ค. 2565, 08:30 | 0

40205 รายการที่ 14 ตอนที่ 2 สาระสำคัญของสัญญาทางอิเล็กทรอนิกส์

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

40205 รายการที่ 14 ตอนที่ 2 สาระสำคัญของสัญญาทางอิเล็กทรอนิกส์...

31 ก.ค. 2565, 08:32 | 0

40205 รายการที่ 13 ตอนที่ 3 การค้าระหว่างประเทศ, อินโคเทอมส์ 2020

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

40205 รายการที่ 13 ตอนที่ 3 การค้าระหว่างประเทศ, อินโคเทอมส์ 2020...

31 ก.ค. 2565, 08:28 | 1

40205 รายการที่ 13 ตอนที่ 4 ความเบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายรับขนของทางทะเลของไทย

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

40205 รายการที่ 13 ตอนที่ 4 ความเบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายรับขนของทางทะเลของไ...

31 ก.ค. 2565, 08:29 | 1

40205 รายการที่ 12 ตอนที่ 5 ภาษีสรรพสามิต

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

40205 รายการที่ 12 ตอนที่ 5 ภาษีสรรพสามิต...

31 ก.ค. 2565, 08:24 | 0

40205 รายการที่ 12 ตอนที่ 3 อากรแสตมป์

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

40205 รายการที่ 12 ตอนที่ 3 อากรแสตมป์...

31 ก.ค. 2565, 08:20 | 0

40205 รายการที่ 12 ตอนที่ 4 ภาษีศุลกากร

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

40205 รายการที่ 12 ตอนที่ 4 ภาษีศุลกากร...

31 ก.ค. 2565, 08:23 | 0

40205 รายการที่ 12 ตอนที่ 2 ภาษีธุรกิจเฉพาะ

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

40205 รายการที่ 12 ตอนที่ 2 ภาษีธุรกิจเฉพาะ...

31 ก.ค. 2565, 08:20 | 1

40205 รายการที่ 10 ตอนที่ 2 กฎหมายคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

40205 รายการที่ 10 ตอนที่ 2 กฎหมายคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา...

31 ก.ค. 2565, 08:16 | 1

40205 รายการที่ 10 ตอนที่ 1 ลักษณะทั่วไปของทรัพย์สินทางปัญญา

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

40205 รายการที่ 10 ตอนที่ 1 ลักษณะทั่วไปของทรัพย์สินทางปัญญา...

31 ก.ค. 2565, 08:15 | 0

40205 รายการที่ 8 ตอนที่ 4 ประกันชีวิต

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

40205 รายการที่ 8 ตอนที่ 4 ประกันชีวิต...

31 ก.ค. 2565, 08:02 | 1

40205 รายการที่ 7 ตอนที่ 4 นายหน้า

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

40205 รายการที่ 7 ตอนที่ 4 นายหน้า...

31 ก.ค. 2565, 07:57 | 1

40205 รายการที่ 8 ตอนที่ 3 ประกันวินาศภัยเฉพาะ

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

40205 รายการที่ 8 ตอนที่ 3 ประกันวินาศภัยเฉพาะ...

31 ก.ค. 2565, 08:00 | 0

40205 รายการที่ 8 ตอนที่ 1 สาระสำคัญและลักษณะของสัญญาประกันภัย

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

40205 รายการที่ 8 ตอนที่ 1 สาระสำคัญและลักษณะของสัญญาประกันภัย...

31 ก.ค. 2565, 07:57 | 0

40205 รายการที่ 8 ตอนที่ 2 ประกันวินาศภัยทั่วไป

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

40205 รายการที่ 8 ตอนที่ 2 ประกันวินาศภัยทั่วไป...

31 ก.ค. 2565, 07:59 | 0

40205 รายการที่ 7 ตอนที่ 3 ตัวแทน

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

40205 รายการที่ 7 ตอนที่ 3 ตัวแทน

31 ก.ค. 2565, 07:55 | 0

40205 รายการที่ 7 ตอนที่ 1 การกู้ยืมเงิน

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

40205 รายการที่ 7 ตอนที่ 1 การกู้ยืมเงิน...

31 ก.ค. 2565, 07:53 | 0

40205 รายการที่ 6 ตอนที่ 4 จ้างทำของ

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

40205 รายการที่ 6 ตอนที่ 4 จ้างทำของ...

31 ก.ค. 2565, 07:51 | 0

40205 รายการที่ 7 ตอนที่ 2 ตราสารทางพาณิชย์

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

40205 รายการที่ 7 ตอนที่ 2 ตราสารทางพาณิชย์...

31 ก.ค. 2565, 07:54 | 0

40205 รายการที่ 6 ตอนที่ 5 รับขน

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

40205 รายการที่ 6 ตอนที่ 5 รับขน

31 ก.ค. 2565, 07:51 | 0

40205 รายการที่ 6 ตอนที่ 3 จ้างแรงงาน

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

40205 รายการที่ 6 ตอนที่ 3 จ้างแรงงาน...

31 ก.ค. 2565, 07:48 | 0

40205 รายการที่ 6 ตอนที่ 2 เช่าทรัพย์ เช่าซื้อ

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

40205 รายการที่ 6 ตอนที่ 2 เช่าทรัพย์ เช่าซื้อ...

31 ก.ค. 2565, 07:48 | 0

40205 รายการที่ 5 ตอนที่ 3 คำนิยามอื่นที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

40205 รายการที่ 5 ตอนที่ 3 คำนิยามอื่นที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์...

31 ก.ค. 2565, 07:43 | 0

40205 รายการที่ 6 ตอนที่ 1 ซื้อขาย

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

40205 รายการที่ 6 ตอนที่ 1 ซื้อขาย...

31 ก.ค. 2565, 07:46 | 0

40205 รายการที่ 5 ตอนที่ 2 สาระสำคัญของกฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

40205 รายการที่ 5 ตอนที่ 2 สาระสำคัญของกฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์...

31 ก.ค. 2565, 07:43 | 0

40205 รายการที่ 5 ตอนที่ 1 ความทั่วไปของกฎหมายหลักทรัพย์และตลาดทรัพย์

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

40205 รายการที่ 5 ตอนที่ 1 ความทั่วไปของกฎหมายหลักทรัพย์และตลาดทรัพย์...

31 ก.ค. 2565, 07:41 | 0

40205 รายการที่ 9 ตอนที่ 2 พ.ร.บ. คุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 (2)

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

40205 รายการที่ 9 ตอนที่ 2 พ.ร.บ. คุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 (2)...

8 ก.ค. 2565, 03:37 | 18

40205 รายการที่ 9 ตอนที่ 3 พ.ร.บ. ประกันสังคม พ.ศ. 2533 และ พ.ร.บ. เงินทดแทน

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

40205 รายการที่ 9 ตอนที่ 3 พ.ร.บ. ประกันสังคม พ.ศ. 2533 และ พ.ร.บ. เงินทดแท...

8 ก.ค. 2565, 03:38 | 2

40205 รายการที่ 9 ตอนที่ 1 พ.ร.บ. คุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 (1)

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

40205 รายการที่ 9 ตอนที่ 1 พ.ร.บ. คุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 (1)...

8 ก.ค. 2565, 03:35 | 3

40205 รายการที่ 1 ตอนที่ 2 ศักดิ์ของกฎหมายและกฎหมายกับเสรีภาพในการประกอบธุรกิจ

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

40205 รายการที่ 1 ตอนที่ 2 ศักดิ์ของกฎหมายและกฎหมายกับเสรีภาพในการประกอบธุร...

8 ก.ค. 2565, 03:34 | 3

40205 รายการที่ 1 ตอนที่ 1 แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับกฎหมาย

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

40205 รายการที่ 1 ตอนที่ 1 แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับกฎหมาย...

8 ก.ค. 2565, 03:32 | 4

40205 รายการที่ 4 ตอนที่ 3 บริษัทจำกัด

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

40205 รายการที่ 4 ตอนที่ 3 บริษัทจำกัด...

6 ก.ค. 2565, 02:52 | 5

40205 รายการที่ 4 ตอนที่ 2 ห้างหุ้นส่วนจำกัด

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

40205 รายการที่ 4 ตอนที่ 2 ห้างหุ้นส่วนจำกัด...

6 ก.ค. 2565, 02:51 | 1

40205 รายการที่ 4 ตอนที่ 1 ห้างหุ้นส่วนสามัญ

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

40205 รายการที่ 4 ตอนที่ 1 ห้างหุ้นส่วนสามัญ...

6 ก.ค. 2565, 02:49 | 3

40205 รายการที่ 15 ตอนที่ 2 การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

40205 รายการที่ 15 ตอนที่ 2 การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท...

2 ก.ค. 2565, 06:43 | 1

40205 รายการที่ 11 ตอนที่ 1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับภาษีอากร

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

40205 รายการที่ 11 ตอนที่ 1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับภาษีอากร...

2 ก.ค. 2565, 06:07 | 3

40205 รายการที่ 15 ตอนที่ 3 การอนุญาโตตุลาการ

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

40205 รายการที่ 15 ตอนที่ 3 การอนุญาโตตุลาการ...

2 ก.ค. 2565, 06:44 | 1

40205 รายการที่ 15 ตอนที่ 1 การประนีประนอมยอมความ

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

40205 รายการที่ 15 ตอนที่ 1 การประนีประนอมยอมความ...

2 ก.ค. 2565, 06:42 | 0

40205 รายการที่ 11 ตอนที่ 3 กฎหมายธุรกิจ

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

40205 รายการที่ 11 ตอนที่ 3 กฎหมายธุรกิจ...

2 ก.ค. 2565, 06:40 | 1

40205 รายการที่ 11 ตอนที่ 2 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

40205 รายการที่ 11 ตอนที่ 2 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา...

2 ก.ค. 2565, 06:38 | 1

40205 รายการที่ 3 ตอนที่ 3 สัญญาจำนอง สัญญาจำนำ

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

40205 รายการที่ 3 ตอนที่ 3 สัญญาจำนอง สัญญาจำนำ...

2 ก.ค. 2565, 06:04 | 1

40205 รายการที่ 3 ตอนที่ 2 สัญญาค้ำประกัน

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

40205 รายการที่ 3 ตอนที่ 2 สัญญาค้ำประกัน...

2 ก.ค. 2565, 06:02 | 3

40205 รายการที่ 3 ตอนที่ 1 หนี้

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

40205 รายการที่ 3 ตอนที่ 1 หนี้

2 ก.ค. 2565, 06:00 | 8

40205 รายการที่ 2 ตอนที่ 4 ละเมิด

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

40205 รายการที่ 2 ตอนที่ 4 ละเมิด

28 มิ.ย. 2565, 08:58 | 6

40205 รายการที่ 2 ตอนที่ 3 สัญญา

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

40205 รายการที่ 2 ตอนที่ 3 สัญญา

28 มิ.ย. 2565, 08:51 | 2

40205 รายการที่ 2 ตอนที่ 2 นิติกรรม

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

40205 รายการที่ 2 ตอนที่ 2 นิติกรรม...

28 มิ.ย. 2565, 08:50 | 3

40205 รายการที่ 2 ตอนที่ 1 บุคคล

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

40205 รายการที่ 2 ตอนที่ 1 บุคคล

28 มิ.ย. 2565, 08:48 | 8

97403 กิจกรรมที่ 1 เวิร์กโฟลว์สําหรับงานก่อนพิมพ์ (Prepress Workflow)

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

97403 กิจกรรมที่ 1 เวิร์กโฟลว์สําหรับงานก่อนพิมพ์ (Prepress Workflow)...

14 ต.ค. 2563, 01:28 | 841

97403 กิจกรรมที่ 3.1 ความสัมพันะ์ของการพับดัมมีกับจำนวนหน้า (คลิปที่ 1)

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

97403 กิจกรรมที่ 3.1 ความสัมพันะ์ของการพับดัมมีกับจำนวนหน้า (คลิปที่ 1)...

14 ต.ค. 2563, 02:10 | 156

97403 กิจกรรมที่ 3.2 การพับดัมมีกลับคนละกรอม และกลับในตัว

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

97403 กิจกรรมที่ 3.2 การพับดัมมีกลับคนละกรอม และกลับในตัว...

14 ต.ค. 2563, 03:07 | 142

97403 กิจกรรมที 3.3 การพับดัมมี่สาหรับการเก็บเล่มแบบซ้อนและแบบสอด

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

97403 กิจกรรมที 3.3 การพับดัมมี่สาหรับการเก็บเล่มแบบซ้อนและแบบสอด...

14 ต.ค. 2563, 03:40 | 66

97403 กิจกรรมที 2

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

97403 กิจกรรมที 2

28 ต.ค. 2563, 03:16 | 608

33201 รายการที่ 4 ตอนที่ 2 ยุคหลังการประกาศใช้รัฐธรรมนูญ ฉบับ พ.ศ.2540

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

33201 รายการที่ 4 ตอนที่ 2 ยุคหลังการประกาศใช้รัฐธรรมนูญ ฉบับ พ.ศ.2540...

29 เม.ย. 2565, 06:34 | 8

61407 ปฐมนิเทศ

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

61407 ปฐมนิเทศ

2 ก.พ. 2565, 13:31 | 6

61407 โมดูลที่ 1 ตอนที่ 5 การตลาดยุคใหม่

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

61407 โมดูลที่ 1 ตอนที่ 5 การตลาดยุคใหม่...

2 ก.พ. 2565, 13:29 | 4

61407 โมดูลที่ 1 ตอนที่ 4 การจัดการการตลาด

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

61407 โมดูลที่ 1 ตอนที่ 4 การจัดการการตลาด...

2 ก.พ. 2565, 13:29 | 1

61407 โมดูลที่ 1 ตอนที่ 3 การจัดการคลังสินค้า

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

61407 โมดูลที่ 1 ตอนที่ 3 การจัดการคลังสินค้า...

2 ก.พ. 2565, 13:27 | 3

61407 โมดูลที่ 1 ตอนที่ 2 การจัดการคุณภาพ

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

61407 โมดูลที่ 1 ตอนที่ 2 การจัดการคุณภาพ...

2 ก.พ. 2565, 13:23 | 13

61407 โมดูลที่ 1 ตอนที่ 1 หลักเศรษฐศาสตร์ในการผลิต

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

61407 โมดูลที่ 1 ตอนที่ 1 หลักเศรษฐศาสตร์ในการผลิต...

2 ก.พ. 2565, 13:19 | 8

26404 โมดูลที่ 1 ตอนที่ 4 การพัฒนาแนวคิดเชิงบวกในการเรียนรู้ตลอดชีวิต

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

26404 โมดูลที่ 1 ตอนที่ 4 การพัฒนาแนวคิดเชิงบวกในการเรียนรู้ตลอดชีวิต...

29 ม.ค. 2565, 11:48 | 2

26404 โมดูลที่ 1 ตอนที่ 3 เทคนิคการนำเสนอ

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

26404 โมดูลที่ 1 ตอนที่ 3 เทคนิคการนำเสนอ...

29 ม.ค. 2565, 11:46 | 0

26404 โมดูลที่ 1 ตอนที่ 1 การเป็นวิทยากรฝึกอบรมทางการศึกษานอกระบบ

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

26404 โมดูลที่ 1 ตอนที่ 1 การเป็นวิทยากรฝึกอบรมทางการศึกษานอกระบบ...

29 ม.ค. 2565, 11:43 | 0

26404 โมดูลที่ 1 ตอนที่ 2 การพัฒนาบุคลิกภาพวิทยากรฝึกอบรม

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

26404 โมดูลที่ 1 ตอนที่ 2 การพัฒนาบุคลิกภาพวิทยากรฝึกอบรม...

29 ม.ค. 2565, 11:43 | 0

26404 ปฐมนิเทศ

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

26404 ปฐมนิเทศ

29 ม.ค. 2565, 11:38 | 0

2564

12406 สื่อสอนเสริม ชุดวิชา 12406 ไทยกับการปรับประเทศให้ทันสมัย ครั้งที่ 1 [4/4]

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

12406 สื่อสอนเสริม ชุดวิชา 12406 ไทยกับการปรับประเทศให้ทันสมัย ครั้งที่ 1 [...

21 ก.ย. 2564, 09:50 | 3

12406  สื่อสอนเสริม ชุดวิชา 12406 ไทยกับการปรับประเทศให้ทันสมัย ครั้งที่ 1 [3/4]

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

12406 สื่อสอนเสริม ชุดวิชา 12406 ไทยกับการปรับประเทศให้ทันสมัย ครั้งที่ 1 ...

21 ก.ย. 2564, 09:47 | 1

12406 สื่อสอนเสริม ชุดวิชา 12406 ไทยกับการปรับประเทศให้ทันสมัย ครั้งที่ 1 [2/4]

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

12406 สื่อสอนเสริม ชุดวิชา 12406 ไทยกับการปรับประเทศให้ทันสมัย ครั้งที่ 1 [...

21 ก.ย. 2564, 09:43 | 1

12406 สื่อสอนเสริม ชุดวิชา 12406 ไทยกับการปรับประเทศให้ทันสมัย ครั้งที่ 2 [4/4]

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

12406 สื่อสอนเสริม ชุดวิชา 12406 ไทยกับการปรับประเทศให้ทันสมัย ครั้งที่ 2 [...

21 ก.ย. 2564, 09:37 | 1

12406 สื่อสอนเสริม ชุดวิชา 12406 ไทยกับการปรับประเทศให้ทันสมัย ครั้งที่ 2 [3/4]

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

12406 สื่อสอนเสริม ชุดวิชา 12406 ไทยกับการปรับประเทศให้ทันสมัย ครั้งที่ 2 [...

21 ก.ย. 2564, 09:33 | 0

12406 สื่อสอนเสริม ชุดวิชา 12406 ไทยกับการปรับประเทศให้ทันสมัย ครั้งที่ 2 [2/4]

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

12406 สื่อสอนเสริม ชุดวิชา 12406 ไทยกับการปรับประเทศให้ทันสมัย ครั้งที่ 2 [...

21 ก.ย. 2564, 09:24 | 0

12406 สื่อสอนเสริม ชุดวิชา 12406 ไทยกับการปรับประเทศให้ทันสมัย ครั้งที่ 2 [1/4]

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

12406 สื่อสอนเสริม ชุดวิชา 12406 ไทยกับการปรับประเทศให้ทันสมัย ครั้งที่ 2 [...

21 ก.ย. 2564, 09:24 | 1

12406 สื่อสอนเสริม ชุดวิชา 12406 ไทยกับการปรับประเทศให้ทันสมัย ครั้งที่ 3 [1/4]

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

12406 สื่อสอนเสริม ชุดวิชา 12406 ไทยกับการปรับประเทศให้ทันสมัย ครั้งที่ 3 [...

21 ก.ย. 2564, 09:18 | 0

12406 สื่อสอนเสริม ชุดวิชา 12406 ไทยกับการปรับประเทศให้ทันสมัย ครั้งที่ 3 [2/4]

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

12406 สื่อสอนเสริม ชุดวิชา 12406 ไทยกับการปรับประเทศให้ทันสมัย ครั้งที่ 3 [...

21 ก.ย. 2564, 09:04 | 0

12406 สื่อสอนเสริม ชุดวิชา 12406 ไทยกับการปรับประเทศให้ทันสมัย ครั้งที่ 3 [4/4]

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

12406 สื่อสอนเสริม ชุดวิชา 12406 ไทยกับการปรับประเทศให้ทันสมัย ครั้งที่ 3 [...

19 ก.ย. 2564, 08:40 | 0

12406 สื่อสอนเสริม ชุดวิชา 12406 ไทยกับการปรับประเทศให้ทันสมัย ครั้งที่ 3 [3/4]

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

12406 สื่อสอนเสริม ชุดวิชา 12406 ไทยกับการปรับประเทศให้ทันสมัย ครั้งที่ 3 [...

19 ก.ย. 2564, 08:35 | 0

12406 สื่อสอนเสริม ชุดวิชา 12406 ไทยกับการปรับประเทศให้ทันสมัย ครั้งที่ 4 [1/4]

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

12406 สื่อสอนเสริม ชุดวิชา 12406 ไทยกับการปรับประเทศให้ทันสมัย ครั้งที่ 4 [...

19 ก.ย. 2564, 08:30 | 0

12406 สื่อสอนเสริม ชุดวิชา 12406 ไทยกับการปรับประเทศให้ทันสมัย ครั้งที่ 4 [2/4]

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

12406 สื่อสอนเสริม ชุดวิชา 12406 ไทยกับการปรับประเทศให้ทันสมัย ครั้งที่ 4 [...

19 ก.ย. 2564, 08:12 | 0

12406 สื่อสอนเสริม ชุดวิชา 12406 ไทยกับการปรับประเทศให้ทันสมัย ครั้งที่ 4 [3/4]

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

12406 สื่อสอนเสริม ชุดวิชา 12406 ไทยกับการปรับประเทศให้ทันสมัย ครั้งที่ 4 [...

19 ก.ย. 2564, 08:09 | 0

12406 สื่อสอนเสริม ชุดวิชา 12406 ไทยกับการปรับประเทศให้ทันสมัย ครั้งที่ 5 [1/4]

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

12406 สื่อสอนเสริม ชุดวิชา 12406 ไทยกับการปรับประเทศให้ทันสมัย ครั้งที่ 5 [...

19 ก.ย. 2564, 08:06 | 0

12406 สื่อสอนเสริม ชุดวิชา 12406 ไทยกับการปรับประเทศให้ทันสมัย ครั้งที่ 5 [2/4]

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

12406 สื่อสอนเสริม ชุดวิชา 12406 ไทยกับการปรับประเทศให้ทันสมัย ครั้งที่ 5 [...

19 ก.ย. 2564, 08:02 | 0

12406 สื่อสอนเสริม ชุดวิชา 12406 ไทยกับการปรับประเทศให้ทันสมัย ครั้งที่ 5 [3/4]

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

12406 สื่อสอนเสริม ชุดวิชา 12406 ไทยกับการปรับประเทศให้ทันสมัย ครั้งที่ 5 [...

19 ก.ย. 2564, 07:57 | 0

12406 สื่อสอนเสริม ชุดวิชา 12406 ไทยกับการปรับประเทศให้ทันสมัย ครั้งที่ 5 [4/4]

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

12406 สื่อสอนเสริม ชุดวิชา 12406 ไทยกับการปรับประเทศให้ทันสมัย ครั้งที่ 5 [...

19 ก.ย. 2564, 07:50 | 0

12406 สื่อสอนเสริม ชุดวิชา 12406 ไทยกับการปรับประเทศให้ทันสมัย ครั้งที่ 4 [4/4]

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

12406 สื่อสอนเสริม ชุดวิชา 12406 ไทยกับการปรับประเทศให้ทันสมัย ครั้งที่ 4 [...

19 ก.ย. 2564, 07:47 | 0

12406 สื่อสอนเสริม ชุดวิชา 12406 ไทยกับการปรับประเทศให้ทันสมัย ครั้งที่ 1 [1/4]

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

12406 สื่อสอนเสริม ชุดวิชา 12406 ไทยกับการปรับประเทศให้ทันสมัย ครั้งที่ 1 [...

18 ก.ย. 2564, 12:57 | 1

52402 โมดูล 10 จริยธรรมการวิจัย

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

52402 โมดูล 10 จริยธรรมการวิจัย

21 ก.ค. 2564, 06:19 | 2

52402 โมดูล 9 การพัฒนานวัตกรรมในงานสาธารณสุข

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

52402 โมดูล 9 การพัฒนานวัตกรรมในงานสาธารณสุข...

21 ก.ค. 2564, 06:15 | 0

52402 โมดูล 8 การเขียนรายงานการวิจัย

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

52402 โมดูล 8 การเขียนรายงานการวิจัย...

21 ก.ค. 2564, 06:10 | 0

52402 โมดูล 7 การวิเคราะห์นำเสนอข้อมูล และแปรผล

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

52402 โมดูล 7 การวิเคราะห์นำเสนอข้อมูล และแปรผล...

21 ก.ค. 2564, 06:10 | 0

52402 โมดูล 6 การสร้างแบบสอบถามออนไลน์

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

52402 โมดูล 6 การสร้างแบบสอบถามออนไลน์...

21 ก.ค. 2564, 06:07 | 0

52402 โมดูล 5 การพัฒนาบุคลิกภาพของนักสาธารณสุข

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

52402 โมดูล 5 การพัฒนาบุคลิกภาพของนักสาธารณสุข...

21 ก.ค. 2564, 06:04 | 0

52402 โมดูล 4 หลักการและเทคนิคการสัมภาษณ์

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

52402 โมดูล 4 หลักการและเทคนิคการสัมภาษณ์...

21 ก.ค. 2564, 06:00 | 2

52402 โมดูล 3 หลักการสื่อสารในงานสาธารณสุข

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

52402 โมดูล 3 หลักการสื่อสารในงานสาธารณสุข...

21 ก.ค. 2564, 05:58 | 5

52402 โมดูล 2 ภาวะผู้นำและการทำงานเป็นทีม

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

52402 โมดูล 2 ภาวะผู้นำและการทำงานเป็นทีม...

21 ก.ค. 2564, 05:55 | 4

52402 โมดูล 1 คุณธรรมและจริยธรรมวิชาชีพองค์การวิชาชีพและความรับผิดชอบ

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

52402 โมดูล 1 คุณธรรมและจริยธรรมวิชาชีพองค์การวิชาชีพและความรับผิดชอบ...

21 ก.ค. 2564, 05:52 | 10

52402 ปฐมนิเทศ
52402 ปฐมนิเทศ

21 ก.ค. 2564, 05:49 | 1203

32740 โมดูล 10 การวางแผนภาษีธุรกิจเฉพาะและภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

32740 โมดูล 10 การวางแผนภาษีธุรกิจเฉพาะและภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย...

30 มิ.ย. 2564, 14:06 | 0

32740 โมดูล 9 การวางแผนภาษีมูลค่าเพิ่ม

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

32740 โมดูล 9 การวางแผนภาษีมูลค่าเพิ่ม...

30 มิ.ย. 2564, 14:00 | 0

32740 โมดูล 8 การวางแผนภาษีเงินได้นิติบุคคล (2)

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

32740 โมดูล 8 การวางแผนภาษีเงินได้นิติบุคคล (2)...

30 มิ.ย. 2564, 13:51 | 0

32740 โมดูล 7 การวางแผนภาษีเงินได้ นิติบุคคล (1)

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

32740 โมดูล 7 การวางแผนภาษีเงินได้ นิติบุคคล (1)...

30 มิ.ย. 2564, 13:41 | 0

32740 โมดูล 6 การวางแผนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

32740 โมดูล 6 การวางแผนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา...

30 มิ.ย. 2564, 13:34 | 0

32740 โมดูล 5 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการวางแผนภาษีอากร

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

32740 โมดูล 5 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการวางแผนภาษีอากร...

30 มิ.ย. 2564, 13:25 | 0

32740 โมดูล 4 ต้นทุนตามเป้าหมายและการจัดการแบบลีน

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

32740 โมดูล 4 ต้นทุนตามเป้าหมายและการจัดการแบบลีน...

30 มิ.ย. 2564, 13:19 | 0

32740 โมดูล 3 ระบบการจัดการเชิงดุลยภาพและการเทียบเคียงสิ่งที่เหมาะสม

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

32740 โมดูล 3 ระบบการจัดการเชิงดุลยภาพและการเทียบเคียงสิ่งที่เหมาะสม...

30 มิ.ย. 2564, 13:12 | 0

32740 โมดูล 2 การจัดการคุณภาพโดยรวม การวิเคราะห์ห่วงโซ่คุณค่า และต้นทุนตามวงจรชีวิตฯ

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

32740 โมดูล 2 การจัดการคุณภาพโดยรวม การวิเคราะห์ห่วงโซ่คุณค่า และต้นทุนตามว...

30 มิ.ย. 2564, 08:19 | 0

32740 โมดูล 1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการจัดการต้นทุนเชิงกลยุทธ์และการประมาณการต้นทุน

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

32740 โมดูล 1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการจัดการต้นทุนเชิงกลยุทธ์และการประมาณก...

30 มิ.ย. 2564, 08:09 | 0

32740 โมดูลที่ 10 การวางแผนภาษีธุรกิจเฉพาะและภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

32740 โมดูลที่ 10 การวางแผนภาษีธุรกิจเฉพาะ และภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย...

29 มิ.ย. 2564, 16:11 | 0

10151 หน่วย 4 ตอนที่ 4 เศรษฐกิจไทยตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พ.ศ.2540-2564

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

10151 หน่วย 4 ตอนที่ 4 เศรษฐกิจไทยตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พ.ศ.2...

25 มิ.ย. 2564, 07:58 | 39

59713 โมดูลที่ 3 ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (ISO 14001: 2015)  ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ISO 45001)

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

59713 โมดูลที่ 3 ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (ISO 14001: 2015) ระบบการจัดการอ...

25 มิ.ย. 2564, 06:56 | 0

31412 x 31401 หน่วยที่ 15 การทดสอบคุณสมบัติวัสดุ

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

31412 x 31401 หน่วยที่ 15 การทดสอบคุณสมบัติวัสดุ...

5 มิ.ย. 2564, 05:58 | 0

31412 x 31401 หน่วยที่ 14 ความปลอดภัยในการปฏิบัติงานก่อสร้าง

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

31412 x 31401 หน่วยที่ 14 ความปลอดภัยในการปฏิบัติงานก่อสร้าง...

5 มิ.ย. 2564, 05:54 | 2

31412 x 31401 หน่วยที่ 13 งานโยธา

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

31412 x 31401 หน่วยที่ 13 งานโยธา

5 มิ.ย. 2564, 05:50 | 0

31412 x 31401 หน่วยที่ 12 งานระบบเครื่องกลประกอบอาคาร

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

31412 x 31401 หน่วยที่ 12 งานระบบเครื่องกลประกอบอาคาร...

5 มิ.ย. 2564, 05:45 | 0

31412 x 31401 หน่วยที่ 11 งานไฟฟ้าและระบบสื่อสาร

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

31412 x 31401 หน่วยที่ 11 งานไฟฟ้าและระบบสื่อสาร...

5 มิ.ย. 2564, 05:35 | 0

31412 x 31401 หน่วยที่ 10 งานสุขาภิบาล

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

31412 x 31401 หน่วยที่ 10 งานสุขาภิบาล...

5 มิ.ย. 2564, 05:31 | 0

31412 x 31401 หน่วยที่ 09 งานสถาปัตยกรรม

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

31412 x 31401 หน่วยที่ 09 งานสถาปัตยกรรม...

5 มิ.ย. 2564, 05:28 | 0

31412 x 31401 หน่วยที่ 08 งานไม้และงานเหล็กโครงสร้าง

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

31412 x 31401 หน่วยที่ 08 งานไม้และงานเหล็กโครงสร้าง...

5 มิ.ย. 2564, 05:21 | 0

31412 x 31401 หน่วยที่ 07 งานลำเลียงและงานหล่อคอนกรีต

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

31412 x 31401 หน่วยที่ 07 งานลำเลียงและงานหล่อคอนกรีต...

5 มิ.ย. 2564, 05:17 | 0

31412 x 31401 หน่วยที่ 06 งานแบบหล่อคอนกรีต (ตอนที่ 2/2)

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

31412 x 31401 หน่วยที่ 06 งานแบบหล่อคอนกรีต (ตอนที่ 2/2)...

5 มิ.ย. 2564, 04:30 | 0

31412 x 31401 หน่วยที่ 06 งานแบบหล่อคอนกรีต (ตอนที่ 1/2)

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

31412 x 31401 หน่วยที่ 06 งานแบบหล่อคอนกรีต (ตอนที่ 1/2)...

5 มิ.ย. 2564, 04:08 | 0

31412 x 31401 หน่วยที่ 05 งานเหล็กเสริมคอนกรีต (ตอนที่ 2/2)

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

31412 x 31401 หน่วยที่ 05 งานเหล็กเสริมคอนกรีต (ตอนที่ 2/2)...

5 มิ.ย. 2564, 04:02 | 0

31412 x 31401 หน่วยที่ 05 งานเหล็กเสริมคอนกรีต (ตอนที่ 1/2)

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

31412 x 31401 หน่วยที่ 05 งานเหล็กเสริมคอนกรีต (ตอนที่ 1/2)...

5 มิ.ย. 2564, 03:56 | 0

31412 x 31401 หน่วยที่ 04 งานผสมคอนกรีต (ตอนที่ 3/3)

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

31412 x 31401 หน่วยที่ 04 งานผสมคอนกรีต (ตอนที่ 3/3)...

5 มิ.ย. 2564, 03:52 | 0

31412 x 31401 หน่วยที่ 04 งานผสมคอนกรีต (ตอนที่ 2/3)

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

31412 x 31401 หน่วยที่ 04 งานผสมคอนกรีต (ตอนที่ 2/3)...

5 มิ.ย. 2564, 03:46 | 0

31412 x 31401 หน่วยที่ 04 งานผสมคอนกรีต (ตอนที่ 1/3)

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

31412 x 31401 หน่วยที่ 04 งานผสมคอนกรีต (ตอนที่ 1/3)...

4 มิ.ย. 2564, 08:42 | 0

31412 x 31401 หน่วยที่ 03 งานดินและงานรากฐาน

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

31412 x 31401 หน่วยที่ 03 งานดินและงานรากฐาน...

4 มิ.ย. 2564, 08:09 | 0

31412 x 31401 หน่วยที่ 02 หลักปฏิบัติในการตรวจงานก่อสร้าง

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

31412 x 31401 หน่วยที่ 02 หลักปฏิบัติในการตรวจงานก่อสร้าง...

4 มิ.ย. 2564, 08:06 | 0

31412 x 31401 หน่วยที่ 01 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการควบคุมและการตรวจงานก่อสร้าง

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

31412 x 31401 หน่วยที่ 01 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการควบคุมและการตรวจงานก่...

4 มิ.ย. 2564, 07:59 | 3

16440 หน่วยที่ 15 สิทธิ เสรีภาพ และจริยธรรมในงานเขียนสำหรับสื่อสิ่งพิมพ์

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

16440 หน่วยที่ 15 สิทธิ เสรีภาพ และจริยธรรมในงานเขียนสำหรับสื่อสิ่งพิมพ์...

28 เม.ย. 2564, 03:59 | 0

16440 หน่วยที่ 14 การประเมินงานเขียนสำหรับสื่อสิ่งพิมพ์

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

16440 หน่วยที่ 14 การประเมินงานเขียนสำหรับสื่อสิ่งพิมพ์...

28 เม.ย. 2564, 03:32 | 0

16440 หน่วยที่ 13 ปัจจัยที่มีผลต่อเนื้อหาในสื่อสิ่งพิมพ์

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

16440 หน่วยที่ 13 ปัจจัยที่มีผลต่อเนื้อหาในสื่อสิ่งพิมพ์...

28 เม.ย. 2564, 03:29 | 0

16440 หน่วยที่ 12 การเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ์ในสื่อสิ่งพิมพ์

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

16440 หน่วยที่ 12 การเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ์ในสื่อสิ่งพิมพ์...

28 เม.ย. 2564, 03:25 | 0

16440 หน่วยที่ 11 การเขียนโฆษณาในสื่อสิ่งพิมพ์

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

16440 หน่วยที่ 11 การเขียนโฆษณาในสื่อสิ่งพิมพ์...

28 เม.ย. 2564, 03:21 | 0

16440 หน่วยที่ 10 การเขียนงานเฉพาะด้านในสื่อสิ่งพิมพ์

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

16440 หน่วยที่ 10 การเขียนงานเฉพาะด้านในสื่อสิ่งพิมพ์...

28 เม.ย. 2564, 03:15 | 0

16440 หน่วยที่ 9 การเขียนสารคดีในสื่อสิ่งพิมพ์

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

16440 หน่วยที่ 9 การเขียนสารคดีในสื่อสิ่งพิมพ์...

28 เม.ย. 2564, 03:11 | 1

16440 หน่วยที่ 8 การเขียนบทบรรณาธิการในสื่อสิ่งพิมพ์

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

16440 หน่วยที่ 8 การเขียนบทบรรณาธิการในสื่อสิ่งพิมพ์...

28 เม.ย. 2564, 03:06 | 0

16440 หน่วยที่ 7 การเขียนบทความในสื่อสิ่งพิมพ์

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

16440 หน่วยที่ 7 การเขียนบทความในสื่อสิ่งพิมพ์...

28 เม.ย. 2564, 03:02 | 1

16440 หน่วยที่ 6 การเขียนพาดหัวข่าว หัวข้อข่าวและชื่อเรื่องในสื่อสิ่งพิมพ์

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

16440 หน่วยที่ 6 การเขียนพาดหัวข่าว หัวข้อข่าวและชื่อเรื่องในสื่อสิ่งพิมพ์...

28 เม.ย. 2564, 02:59 | 0

16440 หน่วยที่ 5 การใช้ภาษาในงานเขียนสำหรับสื่อสิ่งพิมพ์

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

16440 หน่วยที่ 5 การใช้ภาษาในงานเขียนสำหรับสื่อสิ่งพิมพ์...

28 เม.ย. 2564, 02:55 | 0

16440 โมดูล 4 ความคิดสร้างสรรค์ในงานเขียนสไหรับสื่อสิ่งพิมพ์

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

16440 โมดูล 4 ความคิดสร้างสรรค์ในงานเขียนสไหรับสื่อสิ่งพิมพ์...

28 เม.ย. 2564, 02:49 | 0

16440 หน่วยที่ 3 หลักการเขียนสำหรับสื่อสิ่งพิมพ์

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

16440 หน่วยที่ 3 หลักการเขียนสำหรับสื่อสิ่งพิมพ์...

28 เม.ย. 2564, 02:47 | 0

16440 หน่วยที่ 2 ประเภทข้อเขียนในสื่อสิ่งพิมพ์

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

16440 หน่วยที่ 2 ประเภทข้อเขียนในสื่อสิ่งพิมพ์...

28 เม.ย. 2564, 02:41 | 0

16440 หน่วยที่ 1 ความรู้เกี่ยวกับงานเขียนในสื่อสิ่งพิมพ์

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

16440 หน่วยที่ 1 ความรู้เกี่ยวกับงานเขียนในสื่อสิ่งพิมพ์...

28 เม.ย. 2564, 02:36 | 0

16440 ปฐมนิเทศ
16440 ปฐมนิเทศ

28 เม.ย. 2564, 02:29 | 5

2565

40205 รายการที่ 12 ตอนที่ 1 ภาษีมูลค่าเพิ่ม

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

40205 รายการที่ 12 ตอนที่ 1 ภาษีมูลค่าเพิ่ม...

31 ก.ค. 2565, 08:18 | 4

40205 รายการที่ 13 ตอนที่ 2 สาระสำคัญของสัญญาการค้าระหว่างประเทศ

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

40205 รายการที่ 13 ตอนที่ 2 สาระสำคัญของสัญญาการค้าระหว่างประเทศ...

31 ก.ค. 2565, 08:27 | 1

40205 รายการที่ 13 ตอนที่ 1 ลักษณะทั่วไปของกฎหมายธุรกิจระหว่างประเทศ

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

40205 รายการที่ 13 ตอนที่ 1 ลักษณะทั่วไปของกฎหมายธุรกิจระหว่างประเทศ...

31 ก.ค. 2565, 08:26 | 0

40205 รายการที่ 14 ตอนที่ 1 ลักษณะทั่วไปของกฎหมายธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

40205 รายการที่ 14 ตอนที่ 1 ลักษณะทั่วไปของกฎหมายธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์...

31 ก.ค. 2565, 08:30 | 0

40205 รายการที่ 14 ตอนที่ 2 สาระสำคัญของสัญญาทางอิเล็กทรอนิกส์

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

40205 รายการที่ 14 ตอนที่ 2 สาระสำคัญของสัญญาทางอิเล็กทรอนิกส์...

31 ก.ค. 2565, 08:32 | 0

40205 รายการที่ 13 ตอนที่ 3 การค้าระหว่างประเทศ, อินโคเทอมส์ 2020

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

40205 รายการที่ 13 ตอนที่ 3 การค้าระหว่างประเทศ, อินโคเทอมส์ 2020...

31 ก.ค. 2565, 08:28 | 1

40205 รายการที่ 13 ตอนที่ 4 ความเบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายรับขนของทางทะเลของไทย

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

40205 รายการที่ 13 ตอนที่ 4 ความเบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายรับขนของทางทะเลของไ...

31 ก.ค. 2565, 08:29 | 1

40205 รายการที่ 12 ตอนที่ 5 ภาษีสรรพสามิต

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

40205 รายการที่ 12 ตอนที่ 5 ภาษีสรรพสามิต...

31 ก.ค. 2565, 08:24 | 0

40205 รายการที่ 12 ตอนที่ 3 อากรแสตมป์

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

40205 รายการที่ 12 ตอนที่ 3 อากรแสตมป์...

31 ก.ค. 2565, 08:20 | 0

40205 รายการที่ 12 ตอนที่ 4 ภาษีศุลกากร

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

40205 รายการที่ 12 ตอนที่ 4 ภาษีศุลกากร...

31 ก.ค. 2565, 08:23 | 0

40205 รายการที่ 12 ตอนที่ 2 ภาษีธุรกิจเฉพาะ

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

40205 รายการที่ 12 ตอนที่ 2 ภาษีธุรกิจเฉพาะ...

31 ก.ค. 2565, 08:20 | 1

40205 รายการที่ 10 ตอนที่ 2 กฎหมายคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

40205 รายการที่ 10 ตอนที่ 2 กฎหมายคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา...

31 ก.ค. 2565, 08:16 | 1

40205 รายการที่ 10 ตอนที่ 1 ลักษณะทั่วไปของทรัพย์สินทางปัญญา

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

40205 รายการที่ 10 ตอนที่ 1 ลักษณะทั่วไปของทรัพย์สินทางปัญญา...

31 ก.ค. 2565, 08:15 | 0

40205 รายการที่ 8 ตอนที่ 4 ประกันชีวิต

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

40205 รายการที่ 8 ตอนที่ 4 ประกันชีวิต...

31 ก.ค. 2565, 08:02 | 1

40205 รายการที่ 7 ตอนที่ 4 นายหน้า

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

40205 รายการที่ 7 ตอนที่ 4 นายหน้า...

31 ก.ค. 2565, 07:57 | 1

40205 รายการที่ 8 ตอนที่ 3 ประกันวินาศภัยเฉพาะ

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

40205 รายการที่ 8 ตอนที่ 3 ประกันวินาศภัยเฉพาะ...

31 ก.ค. 2565, 08:00 | 0

40205 รายการที่ 8 ตอนที่ 1 สาระสำคัญและลักษณะของสัญญาประกันภัย

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

40205 รายการที่ 8 ตอนที่ 1 สาระสำคัญและลักษณะของสัญญาประกันภัย...

31 ก.ค. 2565, 07:57 | 0

40205 รายการที่ 8 ตอนที่ 2 ประกันวินาศภัยทั่วไป

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

40205 รายการที่ 8 ตอนที่ 2 ประกันวินาศภัยทั่วไป...

31 ก.ค. 2565, 07:59 | 0

40205 รายการที่ 7 ตอนที่ 3 ตัวแทน

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

40205 รายการที่ 7 ตอนที่ 3 ตัวแทน

31 ก.ค. 2565, 07:55 | 0

40205 รายการที่ 7 ตอนที่ 1 การกู้ยืมเงิน

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

40205 รายการที่ 7 ตอนที่ 1 การกู้ยืมเงิน...

31 ก.ค. 2565, 07:53 | 0

40205 รายการที่ 6 ตอนที่ 4 จ้างทำของ

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

40205 รายการที่ 6 ตอนที่ 4 จ้างทำของ...

31 ก.ค. 2565, 07:51 | 0

40205 รายการที่ 7 ตอนที่ 2 ตราสารทางพาณิชย์

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

40205 รายการที่ 7 ตอนที่ 2 ตราสารทางพาณิชย์...

31 ก.ค. 2565, 07:54 | 0

40205 รายการที่ 6 ตอนที่ 5 รับขน

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

40205 รายการที่ 6 ตอนที่ 5 รับขน

31 ก.ค. 2565, 07:51 | 0

40205 รายการที่ 6 ตอนที่ 3 จ้างแรงงาน

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

40205 รายการที่ 6 ตอนที่ 3 จ้างแรงงาน...

31 ก.ค. 2565, 07:48 | 0

40205 รายการที่ 6 ตอนที่ 2 เช่าทรัพย์ เช่าซื้อ

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

40205 รายการที่ 6 ตอนที่ 2 เช่าทรัพย์ เช่าซื้อ...

31 ก.ค. 2565, 07:48 | 0

40205 รายการที่ 5 ตอนที่ 3 คำนิยามอื่นที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

40205 รายการที่ 5 ตอนที่ 3 คำนิยามอื่นที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์...

31 ก.ค. 2565, 07:43 | 0

40205 รายการที่ 6 ตอนที่ 1 ซื้อขาย

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

40205 รายการที่ 6 ตอนที่ 1 ซื้อขาย...

31 ก.ค. 2565, 07:46 | 0

40205 รายการที่ 5 ตอนที่ 2 สาระสำคัญของกฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

40205 รายการที่ 5 ตอนที่ 2 สาระสำคัญของกฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์...

31 ก.ค. 2565, 07:43 | 0

40205 รายการที่ 5 ตอนที่ 1 ความทั่วไปของกฎหมายหลักทรัพย์และตลาดทรัพย์

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

40205 รายการที่ 5 ตอนที่ 1 ความทั่วไปของกฎหมายหลักทรัพย์และตลาดทรัพย์...

31 ก.ค. 2565, 07:41 | 0

40205 รายการที่ 9 ตอนที่ 2 พ.ร.บ. คุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 (2)

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

40205 รายการที่ 9 ตอนที่ 2 พ.ร.บ. คุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 (2)...

8 ก.ค. 2565, 03:37 | 18

40205 รายการที่ 9 ตอนที่ 3 พ.ร.บ. ประกันสังคม พ.ศ. 2533 และ พ.ร.บ. เงินทดแทน

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

40205 รายการที่ 9 ตอนที่ 3 พ.ร.บ. ประกันสังคม พ.ศ. 2533 และ พ.ร.บ. เงินทดแท...

8 ก.ค. 2565, 03:38 | 2

40205 รายการที่ 9 ตอนที่ 1 พ.ร.บ. คุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 (1)

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

40205 รายการที่ 9 ตอนที่ 1 พ.ร.บ. คุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 (1)...

8 ก.ค. 2565, 03:35 | 3

40205 รายการที่ 1 ตอนที่ 2 ศักดิ์ของกฎหมายและกฎหมายกับเสรีภาพในการประกอบธุรกิจ

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

40205 รายการที่ 1 ตอนที่ 2 ศักดิ์ของกฎหมายและกฎหมายกับเสรีภาพในการประกอบธุร...

8 ก.ค. 2565, 03:34 | 3

40205 รายการที่ 1 ตอนที่ 1 แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับกฎหมาย

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

40205 รายการที่ 1 ตอนที่ 1 แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับกฎหมาย...

8 ก.ค. 2565, 03:32 | 4

40205 รายการที่ 4 ตอนที่ 3 บริษัทจำกัด

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

40205 รายการที่ 4 ตอนที่ 3 บริษัทจำกัด...

6 ก.ค. 2565, 02:52 | 5

40205 รายการที่ 4 ตอนที่ 2 ห้างหุ้นส่วนจำกัด

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

40205 รายการที่ 4 ตอนที่ 2 ห้างหุ้นส่วนจำกัด...

6 ก.ค. 2565, 02:51 | 1

40205 รายการที่ 4 ตอนที่ 1 ห้างหุ้นส่วนสามัญ

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

40205 รายการที่ 4 ตอนที่ 1 ห้างหุ้นส่วนสามัญ...

6 ก.ค. 2565, 02:49 | 3

40205 รายการที่ 15 ตอนที่ 2 การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

40205 รายการที่ 15 ตอนที่ 2 การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท...

2 ก.ค. 2565, 06:43 | 1

40205 รายการที่ 11 ตอนที่ 1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับภาษีอากร

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

40205 รายการที่ 11 ตอนที่ 1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับภาษีอากร...

2 ก.ค. 2565, 06:07 | 3

40205 รายการที่ 15 ตอนที่ 3 การอนุญาโตตุลาการ

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

40205 รายการที่ 15 ตอนที่ 3 การอนุญาโตตุลาการ...

2 ก.ค. 2565, 06:44 | 1

40205 รายการที่ 15 ตอนที่ 1 การประนีประนอมยอมความ

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

40205 รายการที่ 15 ตอนที่ 1 การประนีประนอมยอมความ...

2 ก.ค. 2565, 06:42 | 0

40205 รายการที่ 11 ตอนที่ 3 กฎหมายธุรกิจ

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

40205 รายการที่ 11 ตอนที่ 3 กฎหมายธุรกิจ...

2 ก.ค. 2565, 06:40 | 1

40205 รายการที่ 11 ตอนที่ 2 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

40205 รายการที่ 11 ตอนที่ 2 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา...

2 ก.ค. 2565, 06:38 | 1

40205 รายการที่ 3 ตอนที่ 3 สัญญาจำนอง สัญญาจำนำ

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

40205 รายการที่ 3 ตอนที่ 3 สัญญาจำนอง สัญญาจำนำ...

2 ก.ค. 2565, 06:04 | 1

40205 รายการที่ 3 ตอนที่ 2 สัญญาค้ำประกัน

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

40205 รายการที่ 3 ตอนที่ 2 สัญญาค้ำประกัน...

2 ก.ค. 2565, 06:02 | 3

40205 รายการที่ 3 ตอนที่ 1 หนี้

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

40205 รายการที่ 3 ตอนที่ 1 หนี้

2 ก.ค. 2565, 06:00 | 8

40205 รายการที่ 2 ตอนที่ 4 ละเมิด

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

40205 รายการที่ 2 ตอนที่ 4 ละเมิด

28 มิ.ย. 2565, 08:58 | 6

40205 รายการที่ 2 ตอนที่ 3 สัญญา

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

40205 รายการที่ 2 ตอนที่ 3 สัญญา

28 มิ.ย. 2565, 08:51 | 2

40205 รายการที่ 2 ตอนที่ 2 นิติกรรม

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

40205 รายการที่ 2 ตอนที่ 2 นิติกรรม...

28 มิ.ย. 2565, 08:50 | 3

40205 รายการที่ 2 ตอนที่ 1 บุคคล

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

40205 รายการที่ 2 ตอนที่ 1 บุคคล

28 มิ.ย. 2565, 08:48 | 8

97403 กิจกรรมที่ 1 เวิร์กโฟลว์สําหรับงานก่อนพิมพ์ (Prepress Workflow)

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

97403 กิจกรรมที่ 1 เวิร์กโฟลว์สําหรับงานก่อนพิมพ์ (Prepress Workflow)...

14 ต.ค. 2563, 01:28 | 841

97403 กิจกรรมที่ 3.1 ความสัมพันะ์ของการพับดัมมีกับจำนวนหน้า (คลิปที่ 1)

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

97403 กิจกรรมที่ 3.1 ความสัมพันะ์ของการพับดัมมีกับจำนวนหน้า (คลิปที่ 1)...

14 ต.ค. 2563, 02:10 | 156

97403 กิจกรรมที่ 3.2 การพับดัมมีกลับคนละกรอม และกลับในตัว

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

97403 กิจกรรมที่ 3.2 การพับดัมมีกลับคนละกรอม และกลับในตัว...

14 ต.ค. 2563, 03:07 | 142

97403 กิจกรรมที 3.3 การพับดัมมี่สาหรับการเก็บเล่มแบบซ้อนและแบบสอด

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

97403 กิจกรรมที 3.3 การพับดัมมี่สาหรับการเก็บเล่มแบบซ้อนและแบบสอด...

14 ต.ค. 2563, 03:40 | 66

97403 กิจกรรมที 2

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

97403 กิจกรรมที 2

28 ต.ค. 2563, 03:16 | 608

33201 รายการที่ 4 ตอนที่ 2 ยุคหลังการประกาศใช้รัฐธรรมนูญ ฉบับ พ.ศ.2540

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

33201 รายการที่ 4 ตอนที่ 2 ยุคหลังการประกาศใช้รัฐธรรมนูญ ฉบับ พ.ศ.2540...

29 เม.ย. 2565, 06:34 | 8

61407 ปฐมนิเทศ

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

61407 ปฐมนิเทศ

2 ก.พ. 2565, 13:31 | 6

61407 โมดูลที่ 1 ตอนที่ 5 การตลาดยุคใหม่

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

61407 โมดูลที่ 1 ตอนที่ 5 การตลาดยุคใหม่...

2 ก.พ. 2565, 13:29 | 4

61407 โมดูลที่ 1 ตอนที่ 4 การจัดการการตลาด

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

61407 โมดูลที่ 1 ตอนที่ 4 การจัดการการตลาด...

2 ก.พ. 2565, 13:29 | 1

61407 โมดูลที่ 1 ตอนที่ 3 การจัดการคลังสินค้า

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

61407 โมดูลที่ 1 ตอนที่ 3 การจัดการคลังสินค้า...

2 ก.พ. 2565, 13:27 | 3

61407 โมดูลที่ 1 ตอนที่ 2 การจัดการคุณภาพ

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

61407 โมดูลที่ 1 ตอนที่ 2 การจัดการคุณภาพ...

2 ก.พ. 2565, 13:23 | 13

61407 โมดูลที่ 1 ตอนที่ 1 หลักเศรษฐศาสตร์ในการผลิต

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

61407 โมดูลที่ 1 ตอนที่ 1 หลักเศรษฐศาสตร์ในการผลิต...

2 ก.พ. 2565, 13:19 | 8

26404 โมดูลที่ 1 ตอนที่ 4 การพัฒนาแนวคิดเชิงบวกในการเรียนรู้ตลอดชีวิต

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

26404 โมดูลที่ 1 ตอนที่ 4 การพัฒนาแนวคิดเชิงบวกในการเรียนรู้ตลอดชีวิต...

29 ม.ค. 2565, 11:48 | 2

26404 โมดูลที่ 1 ตอนที่ 3 เทคนิคการนำเสนอ

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

26404 โมดูลที่ 1 ตอนที่ 3 เทคนิคการนำเสนอ...

29 ม.ค. 2565, 11:46 | 0

26404 โมดูลที่ 1 ตอนที่ 1 การเป็นวิทยากรฝึกอบรมทางการศึกษานอกระบบ

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

26404 โมดูลที่ 1 ตอนที่ 1 การเป็นวิทยากรฝึกอบรมทางการศึกษานอกระบบ...

29 ม.ค. 2565, 11:43 | 0

26404 โมดูลที่ 1 ตอนที่ 2 การพัฒนาบุคลิกภาพวิทยากรฝึกอบรม

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

26404 โมดูลที่ 1 ตอนที่ 2 การพัฒนาบุคลิกภาพวิทยากรฝึกอบรม...

29 ม.ค. 2565, 11:43 | 0

26404 ปฐมนิเทศ

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

26404 ปฐมนิเทศ

29 ม.ค. 2565, 11:38 | 0

2564

52402 โมดูล 10 จริยธรรมการวิจัย

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

52402 โมดูล 10 จริยธรรมการวิจัย

21 ก.ค. 2564, 06:19 | 2

52402 โมดูล 9 การพัฒนานวัตกรรมในงานสาธารณสุข

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

52402 โมดูล 9 การพัฒนานวัตกรรมในงานสาธารณสุข...

21 ก.ค. 2564, 06:15 | 0

52402 โมดูล 8 การเขียนรายงานการวิจัย

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

52402 โมดูล 8 การเขียนรายงานการวิจัย...

21 ก.ค. 2564, 06:10 | 0

52402 โมดูล 7 การวิเคราะห์นำเสนอข้อมูล และแปรผล

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

52402 โมดูล 7 การวิเคราะห์นำเสนอข้อมูล และแปรผล...

21 ก.ค. 2564, 06:10 | 0

52402 โมดูล 6 การสร้างแบบสอบถามออนไลน์

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

52402 โมดูล 6 การสร้างแบบสอบถามออนไลน์...

21 ก.ค. 2564, 06:07 | 0

52402 โมดูล 5 การพัฒนาบุคลิกภาพของนักสาธารณสุข

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

52402 โมดูล 5 การพัฒนาบุคลิกภาพของนักสาธารณสุข...

21 ก.ค. 2564, 06:04 | 0

52402 โมดูล 4 หลักการและเทคนิคการสัมภาษณ์

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

52402 โมดูล 4 หลักการและเทคนิคการสัมภาษณ์...

21 ก.ค. 2564, 06:00 | 2

52402 โมดูล 3 หลักการสื่อสารในงานสาธารณสุข

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

52402 โมดูล 3 หลักการสื่อสารในงานสาธารณสุข...

21 ก.ค. 2564, 05:58 | 5

52402 โมดูล 2 ภาวะผู้นำและการทำงานเป็นทีม

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

52402 โมดูล 2 ภาวะผู้นำและการทำงานเป็นทีม...

21 ก.ค. 2564, 05:55 | 4

52402 โมดูล 1 คุณธรรมและจริยธรรมวิชาชีพองค์การวิชาชีพและความรับผิดชอบ

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

52402 โมดูล 1 คุณธรรมและจริยธรรมวิชาชีพองค์การวิชาชีพและความรับผิดชอบ...

21 ก.ค. 2564, 05:52 | 10

52402 ปฐมนิเทศ
52402 ปฐมนิเทศ

21 ก.ค. 2564, 05:49 | 1203

32740 โมดูล 10 การวางแผนภาษีธุรกิจเฉพาะและภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

32740 โมดูล 10 การวางแผนภาษีธุรกิจเฉพาะและภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย...

30 มิ.ย. 2564, 14:06 | 0

32740 โมดูล 9 การวางแผนภาษีมูลค่าเพิ่ม

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

32740 โมดูล 9 การวางแผนภาษีมูลค่าเพิ่ม...

30 มิ.ย. 2564, 14:00 | 0

32740 โมดูล 8 การวางแผนภาษีเงินได้นิติบุคคล (2)

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

32740 โมดูล 8 การวางแผนภาษีเงินได้นิติบุคคล (2)...

30 มิ.ย. 2564, 13:51 | 0

32740 โมดูล 7 การวางแผนภาษีเงินได้ นิติบุคคล (1)

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

32740 โมดูล 7 การวางแผนภาษีเงินได้ นิติบุคคล (1)...

30 มิ.ย. 2564, 13:41 | 0

32740 โมดูล 6 การวางแผนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

32740 โมดูล 6 การวางแผนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา...

30 มิ.ย. 2564, 13:34 | 0

32740 โมดูล 5 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการวางแผนภาษีอากร

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

32740 โมดูล 5 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการวางแผนภาษีอากร...

30 มิ.ย. 2564, 13:25 | 0

32740 โมดูล 4 ต้นทุนตามเป้าหมายและการจัดการแบบลีน

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

32740 โมดูล 4 ต้นทุนตามเป้าหมายและการจัดการแบบลีน...

30 มิ.ย. 2564, 13:19 | 0

32740 โมดูล 3 ระบบการจัดการเชิงดุลยภาพและการเทียบเคียงสิ่งที่เหมาะสม

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

32740 โมดูล 3 ระบบการจัดการเชิงดุลยภาพและการเทียบเคียงสิ่งที่เหมาะสม...

30 มิ.ย. 2564, 13:12 | 0

32740 โมดูล 2 การจัดการคุณภาพโดยรวม การวิเคราะห์ห่วงโซ่คุณค่า และต้นทุนตามวงจรชีวิตฯ

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

32740 โมดูล 2 การจัดการคุณภาพโดยรวม การวิเคราะห์ห่วงโซ่คุณค่า และต้นทุนตามว...

30 มิ.ย. 2564, 08:19 | 0

32740 โมดูล 1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการจัดการต้นทุนเชิงกลยุทธ์และการประมาณการต้นทุน

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

32740 โมดูล 1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการจัดการต้นทุนเชิงกลยุทธ์และการประมาณก...

30 มิ.ย. 2564, 08:09 | 0

32740 โมดูลที่ 10 การวางแผนภาษีธุรกิจเฉพาะและภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

32740 โมดูลที่ 10 การวางแผนภาษีธุรกิจเฉพาะ และภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย...

29 มิ.ย. 2564, 16:11 | 0

10151 หน่วย 4 ตอนที่ 4 เศรษฐกิจไทยตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พ.ศ.2540-2564

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

10151 หน่วย 4 ตอนที่ 4 เศรษฐกิจไทยตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พ.ศ.2...

25 มิ.ย. 2564, 07:58 | 39

59713 โมดูลที่ 3 ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (ISO 14001: 2015)  ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ISO 45001)

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

59713 โมดูลที่ 3 ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (ISO 14001: 2015) ระบบการจัดการอ...

25 มิ.ย. 2564, 06:56 | 0

31412 x 31401 หน่วยที่ 15 การทดสอบคุณสมบัติวัสดุ

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

31412 x 31401 หน่วยที่ 15 การทดสอบคุณสมบัติวัสดุ...

5 มิ.ย. 2564, 05:58 | 0

31412 x 31401 หน่วยที่ 14 ความปลอดภัยในการปฏิบัติงานก่อสร้าง

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

31412 x 31401 หน่วยที่ 14 ความปลอดภัยในการปฏิบัติงานก่อสร้าง...

5 มิ.ย. 2564, 05:54 | 2

31412 x 31401 หน่วยที่ 13 งานโยธา

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

31412 x 31401 หน่วยที่ 13 งานโยธา

5 มิ.ย. 2564, 05:50 | 0

31412 x 31401 หน่วยที่ 12 งานระบบเครื่องกลประกอบอาคาร

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

31412 x 31401 หน่วยที่ 12 งานระบบเครื่องกลประกอบอาคาร...

5 มิ.ย. 2564, 05:45 | 0

31412 x 31401 หน่วยที่ 11 งานไฟฟ้าและระบบสื่อสาร

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

31412 x 31401 หน่วยที่ 11 งานไฟฟ้าและระบบสื่อสาร...

5 มิ.ย. 2564, 05:35 | 0

31412 x 31401 หน่วยที่ 10 งานสุขาภิบาล

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

31412 x 31401 หน่วยที่ 10 งานสุขาภิบาล...

5 มิ.ย. 2564, 05:31 | 0

31412 x 31401 หน่วยที่ 09 งานสถาปัตยกรรม

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

31412 x 31401 หน่วยที่ 09 งานสถาปัตยกรรม...

5 มิ.ย. 2564, 05:28 | 0

31412 x 31401 หน่วยที่ 08 งานไม้และงานเหล็กโครงสร้าง

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

31412 x 31401 หน่วยที่ 08 งานไม้และงานเหล็กโครงสร้าง...

5 มิ.ย. 2564, 05:21 | 0

31412 x 31401 หน่วยที่ 07 งานลำเลียงและงานหล่อคอนกรีต

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

31412 x 31401 หน่วยที่ 07 งานลำเลียงและงานหล่อคอนกรีต...

5 มิ.ย. 2564, 05:17 | 0

31412 x 31401 หน่วยที่ 06 งานแบบหล่อคอนกรีต (ตอนที่ 2/2)

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

31412 x 31401 หน่วยที่ 06 งานแบบหล่อคอนกรีต (ตอนที่ 2/2)...

5 มิ.ย. 2564, 04:30 | 0

31412 x 31401 หน่วยที่ 06 งานแบบหล่อคอนกรีต (ตอนที่ 1/2)

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

31412 x 31401 หน่วยที่ 06 งานแบบหล่อคอนกรีต (ตอนที่ 1/2)...

5 มิ.ย. 2564, 04:08 | 0

31412 x 31401 หน่วยที่ 05 งานเหล็กเสริมคอนกรีต (ตอนที่ 2/2)

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

31412 x 31401 หน่วยที่ 05 งานเหล็กเสริมคอนกรีต (ตอนที่ 2/2)...

5 มิ.ย. 2564, 04:02 | 0

31412 x 31401 หน่วยที่ 05 งานเหล็กเสริมคอนกรีต (ตอนที่ 1/2)

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

31412 x 31401 หน่วยที่ 05 งานเหล็กเสริมคอนกรีต (ตอนที่ 1/2)...

5 มิ.ย. 2564, 03:56 | 0

31412 x 31401 หน่วยที่ 04 งานผสมคอนกรีต (ตอนที่ 3/3)

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

31412 x 31401 หน่วยที่ 04 งานผสมคอนกรีต (ตอนที่ 3/3)...

5 มิ.ย. 2564, 03:52 | 0

31412 x 31401 หน่วยที่ 04 งานผสมคอนกรีต (ตอนที่ 2/3)

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

31412 x 31401 หน่วยที่ 04 งานผสมคอนกรีต (ตอนที่ 2/3)...

5 มิ.ย. 2564, 03:46 | 0

31412 x 31401 หน่วยที่ 04 งานผสมคอนกรีต (ตอนที่ 1/3)

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

31412 x 31401 หน่วยที่ 04 งานผสมคอนกรีต (ตอนที่ 1/3)...

4 มิ.ย. 2564, 08:42 | 0

31412 x 31401 หน่วยที่ 03 งานดินและงานรากฐาน

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

31412 x 31401 หน่วยที่ 03 งานดินและงานรากฐาน...

4 มิ.ย. 2564, 08:09 | 0

31412 x 31401 หน่วยที่ 02 หลักปฏิบัติในการตรวจงานก่อสร้าง

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

31412 x 31401 หน่วยที่ 02 หลักปฏิบัติในการตรวจงานก่อสร้าง...

4 มิ.ย. 2564, 08:06 | 0

31412 x 31401 หน่วยที่ 01 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการควบคุมและการตรวจงานก่อสร้าง

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

31412 x 31401 หน่วยที่ 01 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการควบคุมและการตรวจงานก่...

4 มิ.ย. 2564, 07:59 | 3

16440 หน่วยที่ 15 สิทธิ เสรีภาพ และจริยธรรมในงานเขียนสำหรับสื่อสิ่งพิมพ์

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

16440 หน่วยที่ 15 สิทธิ เสรีภาพ และจริยธรรมในงานเขียนสำหรับสื่อสิ่งพิมพ์...

28 เม.ย. 2564, 03:59 | 0

16440 หน่วยที่ 14 การประเมินงานเขียนสำหรับสื่อสิ่งพิมพ์

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

16440 หน่วยที่ 14 การประเมินงานเขียนสำหรับสื่อสิ่งพิมพ์...

28 เม.ย. 2564, 03:32 | 0

16440 หน่วยที่ 13 ปัจจัยที่มีผลต่อเนื้อหาในสื่อสิ่งพิมพ์

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

16440 หน่วยที่ 13 ปัจจัยที่มีผลต่อเนื้อหาในสื่อสิ่งพิมพ์...

28 เม.ย. 2564, 03:29 | 0

16440 หน่วยที่ 12 การเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ์ในสื่อสิ่งพิมพ์

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

16440 หน่วยที่ 12 การเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ์ในสื่อสิ่งพิมพ์...

28 เม.ย. 2564, 03:25 | 0

16440 หน่วยที่ 11 การเขียนโฆษณาในสื่อสิ่งพิมพ์

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

16440 หน่วยที่ 11 การเขียนโฆษณาในสื่อสิ่งพิมพ์...

28 เม.ย. 2564, 03:21 | 0

16440 หน่วยที่ 10 การเขียนงานเฉพาะด้านในสื่อสิ่งพิมพ์

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

16440 หน่วยที่ 10 การเขียนงานเฉพาะด้านในสื่อสิ่งพิมพ์...

28 เม.ย. 2564, 03:15 | 0

16440 หน่วยที่ 9 การเขียนสารคดีในสื่อสิ่งพิมพ์

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

16440 หน่วยที่ 9 การเขียนสารคดีในสื่อสิ่งพิมพ์...

28 เม.ย. 2564, 03:11 | 1

16440 หน่วยที่ 8 การเขียนบทบรรณาธิการในสื่อสิ่งพิมพ์

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

16440 หน่วยที่ 8 การเขียนบทบรรณาธิการในสื่อสิ่งพิมพ์...

28 เม.ย. 2564, 03:06 | 0

16440 หน่วยที่ 7 การเขียนบทความในสื่อสิ่งพิมพ์

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

16440 หน่วยที่ 7 การเขียนบทความในสื่อสิ่งพิมพ์...

28 เม.ย. 2564, 03:02 | 1

16440 หน่วยที่ 6 การเขียนพาดหัวข่าว หัวข้อข่าวและชื่อเรื่องในสื่อสิ่งพิมพ์

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

16440 หน่วยที่ 6 การเขียนพาดหัวข่าว หัวข้อข่าวและชื่อเรื่องในสื่อสิ่งพิมพ์...

28 เม.ย. 2564, 02:59 | 0

16440 หน่วยที่ 5 การใช้ภาษาในงานเขียนสำหรับสื่อสิ่งพิมพ์

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

16440 หน่วยที่ 5 การใช้ภาษาในงานเขียนสำหรับสื่อสิ่งพิมพ์...

28 เม.ย. 2564, 02:55 | 0

16440 โมดูล 4 ความคิดสร้างสรรค์ในงานเขียนสไหรับสื่อสิ่งพิมพ์

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

16440 โมดูล 4 ความคิดสร้างสรรค์ในงานเขียนสไหรับสื่อสิ่งพิมพ์...

28 เม.ย. 2564, 02:49 | 0

16440 หน่วยที่ 3 หลักการเขียนสำหรับสื่อสิ่งพิมพ์

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

16440 หน่วยที่ 3 หลักการเขียนสำหรับสื่อสิ่งพิมพ์...

28 เม.ย. 2564, 02:47 | 0

16440 หน่วยที่ 2 ประเภทข้อเขียนในสื่อสิ่งพิมพ์

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

16440 หน่วยที่ 2 ประเภทข้อเขียนในสื่อสิ่งพิมพ์...

28 เม.ย. 2564, 02:41 | 0

16440 หน่วยที่ 1 ความรู้เกี่ยวกับงานเขียนในสื่อสิ่งพิมพ์

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

16440 หน่วยที่ 1 ความรู้เกี่ยวกับงานเขียนในสื่อสิ่งพิมพ์...

28 เม.ย. 2564, 02:36 | 0

16440 ปฐมนิเทศ
16440 ปฐมนิเทศ

28 เม.ย. 2564, 02:29 | 5

2565

2564

12406 สื่อสอนเสริม ชุดวิชา 12406 ไทยกับการปรับประเทศให้ทันสมัย ครั้งที่ 1 [4/4]

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

12406 สื่อสอนเสริม ชุดวิชา 12406 ไทยกับการปรับประเทศให้ทันสมัย ครั้งที่ 1 [...

21 ก.ย. 2564, 09:50 | 3

12406  สื่อสอนเสริม ชุดวิชา 12406 ไทยกับการปรับประเทศให้ทันสมัย ครั้งที่ 1 [3/4]

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

12406 สื่อสอนเสริม ชุดวิชา 12406 ไทยกับการปรับประเทศให้ทันสมัย ครั้งที่ 1 ...

21 ก.ย. 2564, 09:47 | 1

12406 สื่อสอนเสริม ชุดวิชา 12406 ไทยกับการปรับประเทศให้ทันสมัย ครั้งที่ 1 [2/4]

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

12406 สื่อสอนเสริม ชุดวิชา 12406 ไทยกับการปรับประเทศให้ทันสมัย ครั้งที่ 1 [...

21 ก.ย. 2564, 09:43 | 1

12406 สื่อสอนเสริม ชุดวิชา 12406 ไทยกับการปรับประเทศให้ทันสมัย ครั้งที่ 2 [4/4]

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

12406 สื่อสอนเสริม ชุดวิชา 12406 ไทยกับการปรับประเทศให้ทันสมัย ครั้งที่ 2 [...

21 ก.ย. 2564, 09:37 | 1

12406 สื่อสอนเสริม ชุดวิชา 12406 ไทยกับการปรับประเทศให้ทันสมัย ครั้งที่ 2 [3/4]

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

12406 สื่อสอนเสริม ชุดวิชา 12406 ไทยกับการปรับประเทศให้ทันสมัย ครั้งที่ 2 [...

21 ก.ย. 2564, 09:33 | 0

12406 สื่อสอนเสริม ชุดวิชา 12406 ไทยกับการปรับประเทศให้ทันสมัย ครั้งที่ 2 [2/4]

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

12406 สื่อสอนเสริม ชุดวิชา 12406 ไทยกับการปรับประเทศให้ทันสมัย ครั้งที่ 2 [...

21 ก.ย. 2564, 09:24 | 0

12406 สื่อสอนเสริม ชุดวิชา 12406 ไทยกับการปรับประเทศให้ทันสมัย ครั้งที่ 2 [1/4]

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

12406 สื่อสอนเสริม ชุดวิชา 12406 ไทยกับการปรับประเทศให้ทันสมัย ครั้งที่ 2 [...

21 ก.ย. 2564, 09:24 | 1

12406 สื่อสอนเสริม ชุดวิชา 12406 ไทยกับการปรับประเทศให้ทันสมัย ครั้งที่ 3 [1/4]

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

12406 สื่อสอนเสริม ชุดวิชา 12406 ไทยกับการปรับประเทศให้ทันสมัย ครั้งที่ 3 [...

21 ก.ย. 2564, 09:18 | 0

12406 สื่อสอนเสริม ชุดวิชา 12406 ไทยกับการปรับประเทศให้ทันสมัย ครั้งที่ 3 [2/4]

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

12406 สื่อสอนเสริม ชุดวิชา 12406 ไทยกับการปรับประเทศให้ทันสมัย ครั้งที่ 3 [...

21 ก.ย. 2564, 09:04 | 0

12406 สื่อสอนเสริม ชุดวิชา 12406 ไทยกับการปรับประเทศให้ทันสมัย ครั้งที่ 3 [4/4]

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

12406 สื่อสอนเสริม ชุดวิชา 12406 ไทยกับการปรับประเทศให้ทันสมัย ครั้งที่ 3 [...

19 ก.ย. 2564, 08:40 | 0

12406 สื่อสอนเสริม ชุดวิชา 12406 ไทยกับการปรับประเทศให้ทันสมัย ครั้งที่ 3 [3/4]

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

12406 สื่อสอนเสริม ชุดวิชา 12406 ไทยกับการปรับประเทศให้ทันสมัย ครั้งที่ 3 [...

19 ก.ย. 2564, 08:35 | 0

12406 สื่อสอนเสริม ชุดวิชา 12406 ไทยกับการปรับประเทศให้ทันสมัย ครั้งที่ 4 [1/4]

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

12406 สื่อสอนเสริม ชุดวิชา 12406 ไทยกับการปรับประเทศให้ทันสมัย ครั้งที่ 4 [...

19 ก.ย. 2564, 08:30 | 0

12406 สื่อสอนเสริม ชุดวิชา 12406 ไทยกับการปรับประเทศให้ทันสมัย ครั้งที่ 4 [2/4]

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

12406 สื่อสอนเสริม ชุดวิชา 12406 ไทยกับการปรับประเทศให้ทันสมัย ครั้งที่ 4 [...

19 ก.ย. 2564, 08:12 | 0

12406 สื่อสอนเสริม ชุดวิชา 12406 ไทยกับการปรับประเทศให้ทันสมัย ครั้งที่ 4 [3/4]

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

12406 สื่อสอนเสริม ชุดวิชา 12406 ไทยกับการปรับประเทศให้ทันสมัย ครั้งที่ 4 [...

19 ก.ย. 2564, 08:09 | 0

12406 สื่อสอนเสริม ชุดวิชา 12406 ไทยกับการปรับประเทศให้ทันสมัย ครั้งที่ 5 [1/4]

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

12406 สื่อสอนเสริม ชุดวิชา 12406 ไทยกับการปรับประเทศให้ทันสมัย ครั้งที่ 5 [...

19 ก.ย. 2564, 08:06 | 0

12406 สื่อสอนเสริม ชุดวิชา 12406 ไทยกับการปรับประเทศให้ทันสมัย ครั้งที่ 5 [2/4]

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

12406 สื่อสอนเสริม ชุดวิชา 12406 ไทยกับการปรับประเทศให้ทันสมัย ครั้งที่ 5 [...

19 ก.ย. 2564, 08:02 | 0

12406 สื่อสอนเสริม ชุดวิชา 12406 ไทยกับการปรับประเทศให้ทันสมัย ครั้งที่ 5 [3/4]

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

12406 สื่อสอนเสริม ชุดวิชา 12406 ไทยกับการปรับประเทศให้ทันสมัย ครั้งที่ 5 [...

19 ก.ย. 2564, 07:57 | 0

12406 สื่อสอนเสริม ชุดวิชา 12406 ไทยกับการปรับประเทศให้ทันสมัย ครั้งที่ 5 [4/4]

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

12406 สื่อสอนเสริม ชุดวิชา 12406 ไทยกับการปรับประเทศให้ทันสมัย ครั้งที่ 5 [...

19 ก.ย. 2564, 07:50 | 0

12406 สื่อสอนเสริม ชุดวิชา 12406 ไทยกับการปรับประเทศให้ทันสมัย ครั้งที่ 4 [4/4]

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

12406 สื่อสอนเสริม ชุดวิชา 12406 ไทยกับการปรับประเทศให้ทันสมัย ครั้งที่ 4 [...

19 ก.ย. 2564, 07:47 | 0

12406 สื่อสอนเสริม ชุดวิชา 12406 ไทยกับการปรับประเทศให้ทันสมัย ครั้งที่ 1 [1/4]

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

12406 สื่อสอนเสริม ชุดวิชา 12406 ไทยกับการปรับประเทศให้ทันสมัย ครั้งที่ 1 [...

18 ก.ย. 2564, 12:57 | 1