ผลการค้นหา "33724" (22)
การแสดงผล :
  

2564

33724 Modle 9 การบริหารยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองท้องถิ่นแบบทั่วไปและแบบพิเศษ

สงวนสิทธิ์สำหรับผู้เรียนชุดวิชา e-Learning

33724 Modle 9 การบริหารยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองท้องถิ่นแบบทั่วไปและแบบพิเศ...

26 พ.ค. 2564, 04:53 | 0

33724 โมดูล 10 การบริหารยุทธศาสตร์ของต่างประเทศและภาพรวมการบริหารยุทธศาสตร์

สงวนสิทธิ์สำหรับผู้เรียนชุดวิชา e-Learning

33724 โมดูล 10 การบริหารยุทธศาสตร์ของต่างประเทศและภาพรวมการบริหารยุทธศาสตร์...

17 มี.ค. 2564, 05:06 | 0

33724  โมดูล 8 การบริหารยุทธศาสตร์ของหน่วยงานของรัฐในประเทศไทย

สงวนสิทธิ์สำหรับผู้เรียนชุดวิชา e-Learning

33724 โมดูล 8 การบริหารยุทธศาสตร์ของหน่วยงานของรัฐในประเทศไทย...

17 มี.ค. 2564, 04:53 | 0

33724  โมดูล 7 กระบวนการบริหารยุทธศาสตร์ของหน่วยงานภาครัฐ

สงวนสิทธิ์สำหรับผู้เรียนชุดวิชา e-Learning

33724 โมดูล 7 กระบวนการบริหารยุทธศาสตร์ของหน่วยงานภาครัฐ...

17 มี.ค. 2564, 04:52 | 0

33724 โมดูล 6 นโยบายสาธารณะกับการวางแผนกุลยุทธ และแนวคิดเกี่ยวกับการบริหาร

สงวนสิทธิ์สำหรับผู้เรียนชุดวิชา e-Learning

33724 โมดูล 6 นโยบายสาธารณะกับการวางแผนกุลยุทธ และแนวคิดเกี่ยวกับการบริหาร...

17 มี.ค. 2564, 04:48 | 0

33724 โมดูล 5 การนำนโยบายสาธารณะไปปฏิบัติ

สงวนสิทธิ์สำหรับผู้เรียนชุดวิชา e-Learning

33724 โมดูล 5 การนำนโยบายสาธารณะไปปฏิบัติ...

17 มี.ค. 2564, 04:45 | 0

33724 โมดูล 4 การนำนโยบายสาธารณะไปปฏิบัติ

สงวนสิทธิ์สำหรับผู้เรียนชุดวิชา e-Learning

33724 โมดูล 4 การนำนโยบายสาธารณะไปปฏิบัติ...

17 มี.ค. 2564, 04:42 | 0

33724 โมดูล 3 การกำหนดนโยบายสาธารณะ

สงวนสิทธิ์สำหรับผู้เรียนชุดวิชา e-Learning

33724 โมดูล 3 การกำหนดนโยบายสาธารณะ...

17 มี.ค. 2564, 04:36 | 0

33724 โมดูล 2  การวิเคราะห์นโยบายสาธารณะ

สงวนสิทธิ์สำหรับผู้เรียนชุดวิชา e-Learning

33724 โมดูล 2 การวิเคราะห์นโยบายสาธารณะ...

17 มี.ค. 2564, 04:32 | 0

33724โมดูล 1ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับนโยบายสาธารณะและตัวแบบนโยบายสาธรณะ

สงวนสิทธิ์สำหรับผู้เรียนชุดวิชา e-Learning

33724โมดูล 1ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับนโยบายสาธารณะและตัวแบบนโยบายสาธรณะ...

17 มี.ค. 2564, 04:29 | 0

33724 ปฐมนิเทศ

สงวนสิทธิ์สำหรับผู้เรียนชุดวิชา e-Learning

33724 ปฐมนิเทศ

17 มี.ค. 2564, 04:26 | 0

2561

33724 ปฐมนิเทศ
33724 ปฐมนิเทศ

20 มี.ค. 2561, 13:25 | 11713

2564

33724 Modle 9 การบริหารยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองท้องถิ่นแบบทั่วไปและแบบพิเศษ

สงวนสิทธิ์สำหรับผู้เรียนชุดวิชา e-Learning

33724 Modle 9 การบริหารยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองท้องถิ่นแบบทั่วไปและแบบพิเศ...

26 พ.ค. 2564, 04:53 | 0

33724 โมดูล 10 การบริหารยุทธศาสตร์ของต่างประเทศและภาพรวมการบริหารยุทธศาสตร์

สงวนสิทธิ์สำหรับผู้เรียนชุดวิชา e-Learning

33724 โมดูล 10 การบริหารยุทธศาสตร์ของต่างประเทศและภาพรวมการบริหารยุทธศาสตร์...

17 มี.ค. 2564, 05:06 | 0

33724  โมดูล 8 การบริหารยุทธศาสตร์ของหน่วยงานของรัฐในประเทศไทย

สงวนสิทธิ์สำหรับผู้เรียนชุดวิชา e-Learning

33724 โมดูล 8 การบริหารยุทธศาสตร์ของหน่วยงานของรัฐในประเทศไทย...

17 มี.ค. 2564, 04:53 | 0

33724  โมดูล 7 กระบวนการบริหารยุทธศาสตร์ของหน่วยงานภาครัฐ

สงวนสิทธิ์สำหรับผู้เรียนชุดวิชา e-Learning

33724 โมดูล 7 กระบวนการบริหารยุทธศาสตร์ของหน่วยงานภาครัฐ...

17 มี.ค. 2564, 04:52 | 0

33724 โมดูล 6 นโยบายสาธารณะกับการวางแผนกุลยุทธ และแนวคิดเกี่ยวกับการบริหาร

สงวนสิทธิ์สำหรับผู้เรียนชุดวิชา e-Learning

33724 โมดูล 6 นโยบายสาธารณะกับการวางแผนกุลยุทธ และแนวคิดเกี่ยวกับการบริหาร...

17 มี.ค. 2564, 04:48 | 0

33724 โมดูล 5 การนำนโยบายสาธารณะไปปฏิบัติ

สงวนสิทธิ์สำหรับผู้เรียนชุดวิชา e-Learning

33724 โมดูล 5 การนำนโยบายสาธารณะไปปฏิบัติ...

17 มี.ค. 2564, 04:45 | 0

33724 โมดูล 4 การนำนโยบายสาธารณะไปปฏิบัติ

สงวนสิทธิ์สำหรับผู้เรียนชุดวิชา e-Learning

33724 โมดูล 4 การนำนโยบายสาธารณะไปปฏิบัติ...

17 มี.ค. 2564, 04:42 | 0

33724 โมดูล 3 การกำหนดนโยบายสาธารณะ

สงวนสิทธิ์สำหรับผู้เรียนชุดวิชา e-Learning

33724 โมดูล 3 การกำหนดนโยบายสาธารณะ...

17 มี.ค. 2564, 04:36 | 0

33724 โมดูล 2  การวิเคราะห์นโยบายสาธารณะ

สงวนสิทธิ์สำหรับผู้เรียนชุดวิชา e-Learning

33724 โมดูล 2 การวิเคราะห์นโยบายสาธารณะ...

17 มี.ค. 2564, 04:32 | 0

33724โมดูล 1ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับนโยบายสาธารณะและตัวแบบนโยบายสาธรณะ

สงวนสิทธิ์สำหรับผู้เรียนชุดวิชา e-Learning

33724โมดูล 1ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับนโยบายสาธารณะและตัวแบบนโยบายสาธรณะ...

17 มี.ค. 2564, 04:29 | 0

33724 ปฐมนิเทศ

สงวนสิทธิ์สำหรับผู้เรียนชุดวิชา e-Learning

33724 ปฐมนิเทศ

17 มี.ค. 2564, 04:26 | 0

2561

33724 ปฐมนิเทศ
33724 ปฐมนิเทศ

20 มี.ค. 2561, 13:25 | 11713