ผลการค้นหา "33311" (32)
การแสดงผล :
  

2564

33311 โมดูล 15 หน่วยที่ 15 กรณีศึกษาการบริหารโครงการของไทย

สงวนสิทธิ์สำหรับผู้เรียนชุดวิชา e-Learning

33311 โมดูล 15 หน่วยที่ 15 กรณีศึกษาการบริหารโครงการของไทย...

10 ก.ค. 2564, 05:10 | 0

33311โมดูล 14 หน่วยที่ 14 การวิเคราะห์โครงการ

สงวนสิทธิ์สำหรับผู้เรียนชุดวิชา e-Learning

33311โมดูล 14 หน่วยที่ 14 การวิเคราะห์โครงการ...

10 ก.ค. 2564, 05:07 | 0

33311 โมดูล 13 หน่วยที่ 13 การจัดการความเสี่ยงของโครงการ

สงวนสิทธิ์สำหรับผู้เรียนชุดวิชา e-Learning

33311 โมดูล 13 หน่วยที่ 13 การจัดการความเสี่ยงของโครงการ...

10 ก.ค. 2564, 05:04 | 0

33311 โมดูล 12 หน่วยที่ 12 การประเมินผลและการยุติโครงการ

สงวนสิทธิ์สำหรับผู้เรียนชุดวิชา e-Learning

33311 โมดูล 12 หน่วยที่ 12 การประเมินผลและการยุติโครงการ...

10 ก.ค. 2564, 05:01 | 0

33311 โมดูล 11 หน่วยที่ 11 การดำเนินการและการควบคุมโครงการ

สงวนสิทธิ์สำหรับผู้เรียนชุดวิชา e-Learning

33311 โมดูล 11 หน่วยที่ 11 การดำเนินการและการควบคุมโครงการ...

10 ก.ค. 2564, 04:58 | 0

33311 โมดูล 10 หน่วยที่ 10 การจัดองค์การและการบริหารทรัยากรมนุษย์

สงวนสิทธิ์สำหรับผู้เรียนชุดวิชา e-Learning

33311 โมดูล 10 หน่วยที่ 10 การจัดองค์การและการบริหารทรัยากรมนุษย์...

10 ก.ค. 2564, 04:55 | 0

33311 โมดูล 9 หน่วย 9 การวิเคราะห์โครงการด้านผลกระทบสิ่งแวดล้อม

สงวนสิทธิ์สำหรับผู้เรียนชุดวิชา e-Learning

33311 โมดูล 9 หน่วย 9 การวิเคราะห์โครงการด้านผลกระทบสิ่งแวดล้อม...

10 ก.ค. 2564, 04:47 | 0

33311 โมดูล 8 น.8 การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการด้านสังคม การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ

สงวนสิทธิ์สำหรับผู้เรียนชุดวิชา e-Learning

33311 โมดูล 8 น.8 การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการด้านสังคม การประเมินผลกระท...

10 ก.ค. 2564, 04:47 | 0

33311 โมดูล 7 น.7 การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการด้านเศรษฐกิจ เทคนิค การตลาดและแหล่งเงินทุน

สงวนสิทธิ์สำหรับผู้เรียนชุดวิชา e-Learning

33311 โมดูล 7 น.7 การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการด้านเศรษฐกิจ เทคนิค การตล...

10 ก.ค. 2564, 04:42 | 0

33311 โมดูล 6 หน่วยที่ 6 การจัดทำและการวิเคราะห์โครงการ

สงวนสิทธิ์สำหรับผู้เรียนชุดวิชา e-Learning

33311 โมดูล 6 หน่วยที่ 6 การจัดทำและการวิเคราะห์โครงการ...

10 ก.ค. 2564, 04:39 | 0

33311 โมดูล 5 หน่วย 5 การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ

สงวนสิทธิ์สำหรับผู้เรียนชุดวิชา e-Learning

33311 โมดูล 5 หน่วย 5 การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ...

10 ก.ค. 2564, 04:31 | 0

33311โมดูล 4 หน่วย 4 การวางแผนโครงการ

สงวนสิทธิ์สำหรับผู้เรียนชุดวิชา e-Learning

33311โมดูล 4 หน่วย 4 การวางแผนโครงการ...

10 ก.ค. 2564, 04:06 | 0

33311 โมดูล 3 หน่วย3 การจัดทำข้อเสนอและการนำเสนอโครงการ

สงวนสิทธิ์สำหรับผู้เรียนชุดวิชา e-Learning

33311 โมดูล 3 หน่วย3 การจัดทำข้อเสนอและการนำเสนอโครงการ...

10 ก.ค. 2564, 04:00 | 0

33311 โมดูล 2 หน่วย2 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดทำข้อเสนอโครงการ

สงวนสิทธิ์สำหรับผู้เรียนชุดวิชา e-Learning

33311 โมดูล 2 หน่วย2 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดทำข้อเสนอโครงการ...

10 ก.ค. 2564, 03:57 | 0

33311 โมดูล 1 หน่วยที่ 1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารโครงการ

สงวนสิทธิ์สำหรับผู้เรียนชุดวิชา e-Learning

33311 โมดูล 1 หน่วยที่ 1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารโครงการ...

10 ก.ค. 2564, 03:52 | 0

33311 ปฐมนิเทศ

สงวนสิทธิ์สำหรับผู้เรียนชุดวิชา e-Learning

33311 ปฐมนิเทศ

10 ก.ค. 2564, 03:49 | 0

2563

33311 ปฐมนิเทศ
33311 ปฐมนิเทศ

7 ม.ค. 2563, 09:16 | 2622

2562

2564

33311 โมดูล 15 หน่วยที่ 15 กรณีศึกษาการบริหารโครงการของไทย

สงวนสิทธิ์สำหรับผู้เรียนชุดวิชา e-Learning

33311 โมดูล 15 หน่วยที่ 15 กรณีศึกษาการบริหารโครงการของไทย...

10 ก.ค. 2564, 05:10 | 0

33311โมดูล 14 หน่วยที่ 14 การวิเคราะห์โครงการ

สงวนสิทธิ์สำหรับผู้เรียนชุดวิชา e-Learning

33311โมดูล 14 หน่วยที่ 14 การวิเคราะห์โครงการ...

10 ก.ค. 2564, 05:07 | 0

33311 โมดูล 13 หน่วยที่ 13 การจัดการความเสี่ยงของโครงการ

สงวนสิทธิ์สำหรับผู้เรียนชุดวิชา e-Learning

33311 โมดูล 13 หน่วยที่ 13 การจัดการความเสี่ยงของโครงการ...

10 ก.ค. 2564, 05:04 | 0

33311 โมดูล 12 หน่วยที่ 12 การประเมินผลและการยุติโครงการ

สงวนสิทธิ์สำหรับผู้เรียนชุดวิชา e-Learning

33311 โมดูล 12 หน่วยที่ 12 การประเมินผลและการยุติโครงการ...

10 ก.ค. 2564, 05:01 | 0

33311 โมดูล 11 หน่วยที่ 11 การดำเนินการและการควบคุมโครงการ

สงวนสิทธิ์สำหรับผู้เรียนชุดวิชา e-Learning

33311 โมดูล 11 หน่วยที่ 11 การดำเนินการและการควบคุมโครงการ...

10 ก.ค. 2564, 04:58 | 0

33311 โมดูล 10 หน่วยที่ 10 การจัดองค์การและการบริหารทรัยากรมนุษย์

สงวนสิทธิ์สำหรับผู้เรียนชุดวิชา e-Learning

33311 โมดูล 10 หน่วยที่ 10 การจัดองค์การและการบริหารทรัยากรมนุษย์...

10 ก.ค. 2564, 04:55 | 0

33311 โมดูล 9 หน่วย 9 การวิเคราะห์โครงการด้านผลกระทบสิ่งแวดล้อม

สงวนสิทธิ์สำหรับผู้เรียนชุดวิชา e-Learning

33311 โมดูล 9 หน่วย 9 การวิเคราะห์โครงการด้านผลกระทบสิ่งแวดล้อม...

10 ก.ค. 2564, 04:47 | 0

33311 โมดูล 8 น.8 การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการด้านสังคม การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ

สงวนสิทธิ์สำหรับผู้เรียนชุดวิชา e-Learning

33311 โมดูล 8 น.8 การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการด้านสังคม การประเมินผลกระท...

10 ก.ค. 2564, 04:47 | 0

33311 โมดูล 7 น.7 การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการด้านเศรษฐกิจ เทคนิค การตลาดและแหล่งเงินทุน

สงวนสิทธิ์สำหรับผู้เรียนชุดวิชา e-Learning

33311 โมดูล 7 น.7 การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการด้านเศรษฐกิจ เทคนิค การตล...

10 ก.ค. 2564, 04:42 | 0

33311 โมดูล 6 หน่วยที่ 6 การจัดทำและการวิเคราะห์โครงการ

สงวนสิทธิ์สำหรับผู้เรียนชุดวิชา e-Learning

33311 โมดูล 6 หน่วยที่ 6 การจัดทำและการวิเคราะห์โครงการ...

10 ก.ค. 2564, 04:39 | 0

33311 โมดูล 5 หน่วย 5 การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ

สงวนสิทธิ์สำหรับผู้เรียนชุดวิชา e-Learning

33311 โมดูล 5 หน่วย 5 การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ...

10 ก.ค. 2564, 04:31 | 0

33311โมดูล 4 หน่วย 4 การวางแผนโครงการ

สงวนสิทธิ์สำหรับผู้เรียนชุดวิชา e-Learning

33311โมดูล 4 หน่วย 4 การวางแผนโครงการ...

10 ก.ค. 2564, 04:06 | 0

33311 โมดูล 3 หน่วย3 การจัดทำข้อเสนอและการนำเสนอโครงการ

สงวนสิทธิ์สำหรับผู้เรียนชุดวิชา e-Learning

33311 โมดูล 3 หน่วย3 การจัดทำข้อเสนอและการนำเสนอโครงการ...

10 ก.ค. 2564, 04:00 | 0

33311 โมดูล 2 หน่วย2 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดทำข้อเสนอโครงการ

สงวนสิทธิ์สำหรับผู้เรียนชุดวิชา e-Learning

33311 โมดูล 2 หน่วย2 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดทำข้อเสนอโครงการ...

10 ก.ค. 2564, 03:57 | 0

33311 โมดูล 1 หน่วยที่ 1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารโครงการ

สงวนสิทธิ์สำหรับผู้เรียนชุดวิชา e-Learning

33311 โมดูล 1 หน่วยที่ 1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารโครงการ...

10 ก.ค. 2564, 03:52 | 0

33311 ปฐมนิเทศ

สงวนสิทธิ์สำหรับผู้เรียนชุดวิชา e-Learning

33311 ปฐมนิเทศ

10 ก.ค. 2564, 03:49 | 0

2563

33311 ปฐมนิเทศ
33311 ปฐมนิเทศ

7 ม.ค. 2563, 09:16 | 2622

2562