สาขาวิชานิเทศศาสตร์

จำนวนสื่อ 489 สื่อ | ชุดวิชา 50 ชุดวิชา
สื่อทั้งหมดประกอบด้วย สื่อการศึกษา 3 ประเภท
e-Learning สื่อการศึกษาสำหรับชุดวิชาที่เปิดการเรียนการสอนออนไลน์
e-tutorial สื่อเสริมที่ช่วยให้นักศึกษาเข้าใจชุดวิชา
FM Sukhothai สื่อเสียงประกอบชุดวิชา

ชุดวิชาสาขาวิชานิเทศศาสตร์:


สื่อใหม่ล่าสุด

16441 รายการที่ 7 การผลิตหนังสือพิมพ์

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

16441 รายการที่ 7 การผลิตหนังสือพิมพ์

2 ส.ค. 2565, 14:23 | 1e-Learning

สื่อประกอบชุดวิชาที่เปิดการเรียนการสอนแบบ e-Learning

16441 รายการที่ 7 การผลิตหนังสือพิมพ์

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

16441 รายการที่ 7 การผลิตหนังสือพิมพ์...

2 ส.ค. 2565, 14:23 | 1

15337 โมดูลที่ 2 เรื่อง แนวคิดและทฤษฎีการสื่อสารเพื่อการพัฒนาตอนที่ 1 การสื่อสาร

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

15337 โมดูลที่ 2 เรื่อง แนวคิดและทฤษฎีการสื่อสารเพื่อการพัฒนาตอนที่ 1 การสื...

16 ธ.ค. 2564, 03:07 | 0

15337 โมดูลที่ 1 เรื่อง แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการพัฒนา ตอนที่ 1 การเปลี่ยนแปลงทางสังคม

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

15337 โมดูลที่ 1 เรื่อง แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการพัฒนา ตอนที่ 1 การเปลี่ยน...

16 ธ.ค. 2564, 02:52 | 0

16441 รายการที่ 8 ตอนที่ 3 การออกอากาศข่าวทีวีดิจิทัล

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

16441 รายการที่ 8 ตอนที่ 3 การออกอากาศข่าวทีวีดิจิทัล...

12 ก.ค. 2565, 04:26 | 1

16441 รายการที่ 8 ตอนที่ 2 หนังสือพิมพ์ในยุคเปลี่ยนผ่านระหว่างสื่อเก่ากับสื่อใหม่

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

16441 รายการที่ 8 ตอนที่ 2 หนังสือพิมพ์ในยุคเปลี่ยนผ่านระหว่างสื่อเก่ากับสื...

12 ก.ค. 2565, 04:24 | 0

16441 รายการที่ 8 ตอนที่ 1 นักหนังสือพิมพ์กับสื่อใหม่

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

16441 รายการที่ 8 ตอนที่ 1 นักหนังสือพิมพ์กับสื่อใหม่...

12 ก.ค. 2565, 04:23 | 0

16455 รายการที่ 15 ตอนที่ 2 ข้อกฎหมายหรือข้อบังคับที่สำคัญเกี่ยวกับการโฆษณา

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

16455 รายการที่ 15 ตอนที่ 2 ข้อกฎหมายหรือข้อบังคับที่สำคัญเกี่ยวกับการโฆษณ...

12 ก.ค. 2565, 03:53 | 0

16455 รายการที่ 15 ตอนที่ 3 จริยธรรมเกี่ยวกับการโฆษณาและแนวทางปฏิบัติสำหรับการโฆษณา

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

16455 รายการที่ 15 ตอนที่ 3 จริยธรรมเกี่ยวกับการโฆษณาและแนวทางปฏิบัติสำหรั...

12 ก.ค. 2565, 03:55 | 0

16455 รายการที่ 15 ตอนที่ 1 ความสำคัญเกี่ยวกับกฎหมายและจริยธรรมเกี่ยวกับการโฆษณา

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

16455 รายการที่ 15 ตอนที่ 1 ความสำคัญเกี่ยวกับกฎหมายและจริยธรรมเกี่ยวกับกา...

12 ก.ค. 2565, 03:52 | 0

16455 รายการที่ 14 ตอนที่ 3 กรณีศึกษาการรณรงค์ทางการโฆษณาสำหรับองค์การ

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

16455 รายการที่ 14 ตอนที่ 3 กรณีศึกษาการรณรงค์ทางการโฆษณาสำหรับองค์การ...

12 ก.ค. 2565, 03:51 | 1

16455 รายการที่ 14 ตอนที่ 2 กรณีศึกษาการรณรงค์ทางการโฆษณาสำหรับสินค้าและบริการ

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

16455 รายการที่ 14 ตอนที่ 2 กรณีศึกษาการรณรงค์ทางการโฆษณาสำหรับสินค้าและบร...

12 ก.ค. 2565, 03:49 | 0

16455 รายการที่ 14 ตอนที่ 1 กรณีศึกษาการรณรงค์ทางการโฆษณาเพื่อสังคม

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

16455 รายการที่ 14 ตอนที่ 1 กรณีศึกษาการรณรงค์ทางการโฆษณาเพื่อสังคม...

12 ก.ค. 2565, 03:47 | 1

E-Tutorials

สื่อเสริม ติวเข้ม ก่อนสอบ

STOU Channel Audio

สื่อออดิโอประกอบชุดวิชาสื่อจากสาขาวิชา

สื่อประกอบชุดวิชาที่เปิดการเรียนการสอนแบบ e-Learning

16441 รายการที่ 8 ตอนที่ 3 การออกอากาศข่าวทีวีดิจิทัล

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

16441 รายการที่ 8 ตอนที่ 3 การออกอากาศข่าวทีวีดิจิทัล...

12 ก.ค. 2565, 04:26 | 1

16441 รายการที่ 8 ตอนที่ 2 หนังสือพิมพ์ในยุคเปลี่ยนผ่านระหว่างสื่อเก่ากับสื่อใหม่

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

16441 รายการที่ 8 ตอนที่ 2 หนังสือพิมพ์ในยุคเปลี่ยนผ่านระหว่างสื่อเก่ากับสื...

12 ก.ค. 2565, 04:24 | 0

16441 รายการที่ 8 ตอนที่ 1 นักหนังสือพิมพ์กับสื่อใหม่

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

16441 รายการที่ 8 ตอนที่ 1 นักหนังสือพิมพ์กับสื่อใหม่...

12 ก.ค. 2565, 04:23 | 0

16455 รายการที่ 15 ตอนที่ 2 ข้อกฎหมายหรือข้อบังคับที่สำคัญเกี่ยวกับการโฆษณา

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

16455 รายการที่ 15 ตอนที่ 2 ข้อกฎหมายหรือข้อบังคับที่สำคัญเกี่ยวกับการโฆษณ...

12 ก.ค. 2565, 03:53 | 0

16455 รายการที่ 15 ตอนที่ 3 จริยธรรมเกี่ยวกับการโฆษณาและแนวทางปฏิบัติสำหรับการโฆษณา

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

16455 รายการที่ 15 ตอนที่ 3 จริยธรรมเกี่ยวกับการโฆษณาและแนวทางปฏิบัติสำหรั...

12 ก.ค. 2565, 03:55 | 0

16455 รายการที่ 15 ตอนที่ 1 ความสำคัญเกี่ยวกับกฎหมายและจริยธรรมเกี่ยวกับการโฆษณา

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

16455 รายการที่ 15 ตอนที่ 1 ความสำคัญเกี่ยวกับกฎหมายและจริยธรรมเกี่ยวกับกา...

12 ก.ค. 2565, 03:52 | 0

16455 รายการที่ 14 ตอนที่ 3 กรณีศึกษาการรณรงค์ทางการโฆษณาสำหรับองค์การ

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

16455 รายการที่ 14 ตอนที่ 3 กรณีศึกษาการรณรงค์ทางการโฆษณาสำหรับองค์การ...

12 ก.ค. 2565, 03:51 | 1

16455 รายการที่ 14 ตอนที่ 2 กรณีศึกษาการรณรงค์ทางการโฆษณาสำหรับสินค้าและบริการ

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

16455 รายการที่ 14 ตอนที่ 2 กรณีศึกษาการรณรงค์ทางการโฆษณาสำหรับสินค้าและบร...

12 ก.ค. 2565, 03:49 | 0

16455 รายการที่ 14 ตอนที่ 1 กรณีศึกษาการรณรงค์ทางการโฆษณาเพื่อสังคม

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

16455 รายการที่ 14 ตอนที่ 1 กรณีศึกษาการรณรงค์ทางการโฆษณาเพื่อสังคม...

12 ก.ค. 2565, 03:47 | 1

16455 รายการที่ 13 ตอนที่ 3 หลักการพัฒนาสื่อการนำเสนอตามแบบจำลอง ADDIE Model

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

16455 รายการที่ 13 ตอนที่ 3 หลักการพัฒนาสื่อการนำเสนอตามแบบจำลอง ADDIE Mod...

12 ก.ค. 2565, 03:39 | 0

16455 รายการที่ 13 ตอนที่ 4 หลักการเลือกใช้สื่อเพื่อการนำเสนอแผนรณรงค์โฆษณา

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

16455 รายการที่ 13 ตอนที่ 4 หลักการเลือกใช้สื่อเพื่อการนำเสนอแผนรณรงค์โฆษณ...

12 ก.ค. 2565, 03:41 | 0

16455 รายการที่ 13 ตอนที่ 2 รูปแบบการวิเคราะห์ผู้รับสาร

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

16455 รายการที่ 13 ตอนที่ 2 รูปแบบการวิเคราะห์ผู้รับสาร...

12 ก.ค. 2565, 03:38 | 0