(E-Learning)

จำนวนสื่อ 3003 สื่อ

Home / / (E-Learning)

52302 หน่วยที่ 10 หลักการป้องกันและควบคุมโรค

สงวนสิทธิ์สำหรับผู้เรียนชุดวิชา e-Learning

12420-52302 หน่วยที่ 10 หลักการป้องกันและควบคุมโรค...

22 ต.ค. 2563, 02:55 | 7

52306 โมดูลที่ 14 การทำงานด้านสาธารณสุขในชนบท

สงวนสิทธิ์สำหรับผู้เรียนชุดวิชา e-Learning

12419-52306 โมดูลที่ 14 การทำงานด้านสาธารณสุขในชนบท...

22 ต.ค. 2563, 02:40 | 2

52306 โมดูลที่ 13 การทำงานชุมชนในเขตเมือง

สงวนสิทธิ์สำหรับผู้เรียนชุดวิชา e-Learning

12415-52306 โมดูลที่ 13 การทำงานชุมชนในเขตเมือง...

21 ต.ค. 2563, 09:15 | 14

โมดูลที่ 4 ทฤาฎีการตอบข้อสอบและการประยุกต์ใช้ 1

สงวนสิทธิ์สำหรับผู้เรียนชุดวิชา e-Learning

12412-โมดูลที่ 4 ทฤาฎีการตอบข้อสอบและการประยุกต์ใช้ 1...

20 ต.ค. 2563, 06:29 | 2

โมดูล 15 ปัญหาด้านการคิดของเด็กปฐมวัยและแนวทางแก้ไข

สงวนสิทธิ์สำหรับผู้เรียนชุดวิชา e-Learning

12411-โมดูล 15 ปัญหาด้านการคิดของเด็กปฐมวัยและแนวทางแก้ไข...

20 ต.ค. 2563, 06:06 | 6

21331 ปฐมนิเทศชุดวิชา

สงวนสิทธิ์สำหรับผู้เรียนชุดวิชา e-Learning

12410-21331 ปฐมนิเทศชุดวิชา

20 ต.ค. 2563, 05:52 | 10

52302 หน่วยที่ 7 การคัดกรองโรคและปัจจัยเสี่ยง

สงวนสิทธิ์สำหรับผู้เรียนชุดวิชา e-Learning

12405-52302 หน่วยที่ 7 การคัดกรองโรคและปัจจัยเสี่ยง...

19 ต.ค. 2563, 09:37 | 127

52306 โมดูลที่ 12 เทคโนโลยีที่ใช้ในการทำงานชุมชนด้านสาธารณสุข

สงวนสิทธิ์สำหรับผู้เรียนชุดวิชา e-Learning

12389-52306 โมดูลที่ 12 เทคโนโลยีที่ใช้ในการทำงานชุมชนด้านสาธารณสุข...

16 ต.ค. 2563, 04:08 | 32

52306 โมดูลที่ 10 การวิเคราะห์และนำเสนอข้อมูลในการทำงานชุมชนด้านสาธารณสุข

สงวนสิทธิ์สำหรับผู้เรียนชุดวิชา e-Learning

12388-52306 โมดูลที่ 10 การวิเคราะห์และนำเสนอข้อมูลในการทำงานชุมชนด้านสาธารณสุข...

16 ต.ค. 2563, 04:05 | 41

52302 หน่วยที่ 13 ระบาดวิทยากับการป้องกันโรคจากการประกอบอาชีพ

สงวนสิทธิ์สำหรับผู้เรียนชุดวิชา e-Learning

12386-52302 หน่วยที่ 13 ระบาดวิทยากับการป้องกันโรคจากการประกอบอาชีพ...

16 ต.ค. 2563, 03:04 | 183

60727 หน่วยที่ 1-2
12379-60727 หน่วยที่ 1-2

14 ต.ค. 2563, 08:56 | 157

16715 โมดูลที่ 9 การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยรายงานการวิจัยและการเผยแพร่ผลงานวิจัย

สงวนสิทธิ์สำหรับผู้เรียนชุดวิชา e-Learning

12350-16715 โมดูลที่ 9 การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยรายงานการวิจัยและการเผยแพร่ผลงา...

9 ต.ค. 2563, 01:51 | 26

16715 โมดูลที่ 8 การวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับการวิจัยเชิงคุณภาพ

สงวนสิทธิ์สำหรับผู้เรียนชุดวิชา e-Learning

12349-16715 โมดูลที่ 8 การวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับการวิจัยเชิงคุณภาพ...

9 ต.ค. 2563, 01:47 | 28