(E-Learning)

จำนวนสื่อ 5355 สื่อ

Home / / (E-Learning)

97705 รายการที่ 7 ตอนที่ 3 การทดสอบวัสดุในระบบควบคุมคุณภาพวัสดุอุตสาหกรรม

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

19650-97705 รายการที่ 7 ตอนที่ 3 การทดสอบวัสดุในระบบควบคุมคุณภาพวัสดุอุตสาหกรรม...

28 มิ.ย. 2565, 09:58 | 0

97705 รายการที่ 7 ตอนที่ 2 กระบวนการควบคุมคุณภาพและเครื่องมือควบคุมคุณภาพ

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

19649-97705 รายการที่ 7 ตอนที่ 2 กระบวนการควบคุมคุณภาพและเครื่องมือควบคุมคุณภาพ...

28 มิ.ย. 2565, 09:57 | 0

97705 รายการที่ 7 ตอนที่ 1 ความหมาย ความเป็นมาและแนวคิดการควบคุมคุณภาพวัสดุอุตสาหกรรม

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

19648-97705 รายการที่ 7 ตอนที่ 1 ความหมาย ความเป็นมาและแนวคิดการควบคุมคุณภาพวัสดุ...

28 มิ.ย. 2565, 09:55 | 0

97705 รายการที่ 1 ตอนที่ 4 นวัตกรรมโลหะและวัสดุโลหะคอมโพสิตทางสิ่งแวดล้อม

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

19647-97705 รายการที่ 1 ตอนที่ 4 นวัตกรรมโลหะและวัสดุโลหะคอมโพสิตทางสิ่งแวดล้อม...

28 มิ.ย. 2565, 09:53 | 0

97705 รายการที่ 1 ตอนที่ 2 นวัตกรรมโลหะและวัสดุโลหะคอมโพสิตทางการแพทย์

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

19645-97705 รายการที่ 1 ตอนที่ 2 นวัตกรรมโลหะและวัสดุโลหะคอมโพสิตทางการแพทย์...

28 มิ.ย. 2565, 09:45 | 0

97705 รายการที่ 1 ตอนที่ 3 นวัตกรรมโลหะและวัสดุโลหะคอมโพสิตทางยานยนต์

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

19646-97705 รายการที่ 1 ตอนที่ 3 นวัตกรรมโลหะและวัสดุโลหะคอมโพสิตทางยานยนต์...

28 มิ.ย. 2565, 09:51 | 0

97705 รายการที่ 1 ตอนที่ 1 เทคโนโลยีการผลิตวัสดุโลหะแบบดั้งเดิมและเทคโนโลยีการผลิตวัสดุโลหะ

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

19644-97705 รายการที่ 1 ตอนที่ 1 เทคโนโลยีการผลิตวัสดุโลหะแบบดั้งเดิมและเทคโนโลยี...

28 มิ.ย. 2565, 09:43 | 0

40205 รายการที่ 2 ตอนที่ 4 ละเมิด

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

19643-40205 รายการที่ 2 ตอนที่ 4 ละเมิด

28 มิ.ย. 2565, 08:58 | 2

40205 รายการที่ 2 ตอนที่ 3 สัญญา

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

19642-40205 รายการที่ 2 ตอนที่ 3 สัญญา

28 มิ.ย. 2565, 08:51 | 0

40205 รายการที่ 2 ตอนที่ 2 นิติกรรม

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

19641-40205 รายการที่ 2 ตอนที่ 2 นิติกรรม...

28 มิ.ย. 2565, 08:50 | 0

40205 รายการที่ 2 ตอนที่ 1 บุคคล

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

19640-40205 รายการที่ 2 ตอนที่ 1 บุคคล

28 มิ.ย. 2565, 08:48 | 0

32741 รายการที่ 8 ตอนที่ 2 กระบวนการในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

19638-32741 รายการที่ 8 ตอนที่ 2 กระบวนการในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์...

28 มิ.ย. 2565, 08:36 | 2

32741 รายการที่ 8 ตอนที่ 1 แนวคิดการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

19637-32741 รายการที่ 8 ตอนที่ 1 แนวคิดการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์...

28 มิ.ย. 2565, 07:06 | 0

16441 รายการที่ 5 ตอนที่ 3 ปัญหาจริยธรรมกับงานวารสารศาสตร์ออนไลน์

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

19636-16441 รายการที่ 5 ตอนที่ 3 ปัญหาจริยธรรมกับงานวารสารศาสตร์ออนไลน์...

28 มิ.ย. 2565, 07:00 | 0

16441 รายการที่ 5 ตอนที่ 2 จริยธรรมกับจรรยาบรรณวิชาชีพ

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

19635-16441 รายการที่ 5 ตอนที่ 2 จริยธรรมกับจรรยาบรรณวิชาชีพ...

28 มิ.ย. 2565, 06:52 | 0

16441 รายการที่ 5 ตอนที่ 1 ผลกระทบของการเผยแพร่งานวารสารศาสตร์

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

19634-16441 รายการที่ 5 ตอนที่ 1 ผลกระทบของการเผยแพร่งานวารสารศาสตร์...

28 มิ.ย. 2565, 06:32 | 0

16455 รายการที่ 3 ตอนที่ 2 ระเบียบวิธีวิจัยสำหรับการวิจัยเพื่อการวางแผนและการประเมินผล

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

19632-16455 รายการที่ 3 ตอนที่ 2 ระเบียบวิธีวิจัยสำหรับการวิจัยเพื่อการวางแผนและก...

25 มิ.ย. 2565, 04:40 | 0

16455 รายการที่ 3 ตอนที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการวิจัยเพื่อการวางแผนและการประเมินผล

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

19631-16455 รายการที่ 3 ตอนที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการวิจัยเพื่อการวางแผนแ...

25 มิ.ย. 2565, 04:35 | 1

16455 รายการที่ 3 ตอนที่ 3 การประยุกต์ใช้การวิจัยเพื่อการวางแผนและการประเมินผลการรณรงค์

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

19633-16455 รายการที่ 3 ตอนที่ 3 การประยุกต์ใช้การวิจัยเพื่อการวางแผนและการประเมิ...

25 มิ.ย. 2565, 04:42 | 0

16455 รายการที่ 2 ตอนที่ 2 แนวคิดเกี่ยวกับการรณรงค์โฆษณาเพื่อการสื่อสารตราสินค้า (ต่อ)

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

19629-16455 รายการที่ 2 ตอนที่ 2 แนวคิดเกี่ยวกับการรณรงค์โฆษณาเพื่อการสื่อสารตราส...

25 มิ.ย. 2565, 04:28 | 0

16455 รายการที่ 2 ตอนที่ 3 การผลิตงานโฆษณาเพื่อการสื่อสารตราสินค้า

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

19630-16455 รายการที่ 2 ตอนที่ 3 การผลิตงานโฆษณาเพื่อการสื่อสารตราสินค้า...

25 มิ.ย. 2565, 04:31 | 0

16455 รายการที่ 2 ตอนที่ 1 แนวคิดเกี่ยวกับการรณรงค์โฆษณาเพื่อการสื่อสารตราสินค้า

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

19628-16455 รายการที่ 2 ตอนที่ 1 แนวคิดเกี่ยวกับการรณรงค์โฆษณาเพื่อการสื่อสารตราส...

25 มิ.ย. 2565, 04:24 | 0

16455 รายการที่ 1 ตอนที่ 4 การสร้างสรรค์ในการรณรงค์ทางการโฆษณา

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

19627-16455 รายการที่ 1 ตอนที่ 4 การสร้างสรรค์ในการรณรงค์ทางการโฆษณา...

25 มิ.ย. 2565, 04:21 | 0

16455 รายการที่ 1 ตอนที่ 3 สื่อและกิจกรรมเพื่อการรณรงค์ทางการโฆษณา

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

19626-16455 รายการที่ 1 ตอนที่ 3 สื่อและกิจกรรมเพื่อการรณรงค์ทางการโฆษณา...

25 มิ.ย. 2565, 04:17 | 0

16455 รายการที่ 1 ตอนที่ 2 การวิจัยและการวางแผนรณรงค์ทางการโฆษณา

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

19625-16455 รายการที่ 1 ตอนที่ 2 การวิจัยและการวางแผนรณรงค์ทางการโฆษณา...

25 มิ.ย. 2565, 04:12 | 0

16455 รายการที่ 1 ตอนที่ 1 บทบาทของการสื่อสารการตลาดแบบผสมผสานในการผลิตงานรณรงค์ทางการโฆษณา

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

19624-16455 รายการที่ 1 ตอนที่ 1 บทบาทของการสื่อสารการตลาดแบบผสมผสานในการผลิตงานร...

25 มิ.ย. 2565, 04:08 | 0

31309 โมดูลที่ 10 ตอนที่ 4 การจัดการคุณภาพของผลงานก่อสร้าง

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

19620-31309 โมดูลที่ 10 ตอนที่ 4 การจัดการคุณภาพของผลงานก่อสร้าง...

23 มิ.ย. 2565, 02:57 | 1

31309 โมดูลที่ 10 ตอนที่ 2 เอกสารสำคัญที่ใช้ในการส่งมอบงานก่อสร้าง

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

19618-31309 โมดูลที่ 10 ตอนที่ 2 เอกสารสำคัญที่ใช้ในการส่งมอบงานก่อสร้าง...

23 มิ.ย. 2565, 02:53 | 1

31309 โมดูลที่ 10 ตอนที่ 3 หลักปฏิบัติหลังการส่งมอบงานก่อสร้าง

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

19619-31309 โมดูลที่ 10 ตอนที่ 3 หลักปฏิบัติหลังการส่งมอบงานก่อสร้าง...

23 มิ.ย. 2565, 02:56 | 0

31309 โมดูลที่ 10 ตอนที่ 1 การเตรียมการเพื่อส่งมอบงานก่อสร้าง

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

19617-31309 โมดูลที่ 10 ตอนที่ 1 การเตรียมการเพื่อส่งมอบงานก่อสร้าง...

23 มิ.ย. 2565, 02:52 | 0

31309 โมดูลที่ 7 ตอนที่ 1 ผลงานก่อสร้าง

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

19615-31309 โมดูลที่ 7 ตอนที่ 1 ผลงานก่อสร้าง...

23 มิ.ย. 2565, 02:48 | 1

31309 โมดูลที่ 7 ตอนที่ 2 คุณภาพของงานก่อสร้าง

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

19616-31309 โมดูลที่ 7 ตอนที่ 2 คุณภาพของงานก่อสร้าง...

23 มิ.ย. 2565, 02:50 | 2

31309 โมดูลที่ 5 ตอนที่ 4 งานขุดดินโดยใช้โครงสร้างชั่วคราวใต้ดิน

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

19614-31309 โมดูลที่ 5 ตอนที่ 4 งานขุดดินโดยใช้โครงสร้างชั่วคราวใต้ดิน...

23 มิ.ย. 2565, 02:47 | 0

31309 โมดูลที่ 5 ตอนที่ 3 งานขุดดินโดยไม่ใช้โครงสร้างชั่วคราวใต้ดิน

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

19613-31309 โมดูลที่ 5 ตอนที่ 3 งานขุดดินโดยไม่ใช้โครงสร้างชั่วคราวใต้ดิน...

23 มิ.ย. 2565, 02:46 | 1

31309 โมดูลที่ 5 ตอนที่ 2 เสถียรภาพลาดดินขุด

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

19612-31309 โมดูลที่ 5 ตอนที่ 2 เสถียรภาพลาดดินขุด...

23 มิ.ย. 2565, 02:44 | 0

31309 โมดูลที่ 5 ตอนที่ 1 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับงานก่อสร้างใต้ดิ

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

19611-31309 โมดูลที่ 5 ตอนที่ 1 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับงานก่อสร้างใต้ดิ...

23 มิ.ย. 2565, 02:43 | 0

16441 รายการที่ 1 ตอนที่ 3 การหลอมรวมสื่อกับภูมิทัศน์สื่อ

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

19610-16441 รายการที่ 1 ตอนที่ 3 การหลอมรวมสื่อกับภูมิทัศน์สื่อ...

23 มิ.ย. 2565, 02:38 | 0

16441 รายการที่ 1 ตอนที่ 2 วงจรชีวิตสื่อกับสภาพการณ์สื่อสิ่งพิมพ์

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

19609-16441 รายการที่ 1 ตอนที่ 2 วงจรชีวิตสื่อกับสภาพการณ์สื่อสิ่งพิมพ์...

23 มิ.ย. 2565, 02:36 | 0

16441 รายการที่ 1 ตอนที่ 1 การหลอมรวมสื่ิอ

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

19608-16441 รายการที่ 1 ตอนที่ 1 การหลอมรวมสื่ิอ...

23 มิ.ย. 2565, 02:34 | 0