(E-Learning)

จำนวนสื่อ 3144 สื่อ

Home / / (E-Learning)

54122 โมดูลที่ 5 ตอนที่ 5 แบบทดสอบ

สงวนสิทธิ์สำหรับผู้เรียนชุดวิชา e-Learning

12626-54122 โมดูลที่ 5 ตอนที่ 5 แบบทดสอบ...

14 ม.ค. 2564, 08:54 | 30

54122 โมดูลที่ 5 ตอนที่ 4 กฎหมายเกี่ยวกับเทคโนโลยีทางการแพทย์

สงวนสิทธิ์สำหรับผู้เรียนชุดวิชา e-Learning

12625-54122 โมดูลที่ 5 ตอนที่ 4 กฎหมายเกี่ยวกับเทคโนโลยีทางการแพทย์...

14 ม.ค. 2564, 08:54 | 24

54122 โมดูลที่ 5 ตอนที่ 3 กฎหมายควบคุมเครื่องมือแพทย์

สงวนสิทธิ์สำหรับผู้เรียนชุดวิชา e-Learning

12624-54122 โมดูลที่ 5 ตอนที่ 3 กฎหมายควบคุมเครื่องมือแพทย์...

14 ม.ค. 2564, 08:51 | 30

54122 โมดูลที่ 5 ตอนที่ 2 กฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

สงวนสิทธิ์สำหรับผู้เรียนชุดวิชา e-Learning

12623-54122 โมดูลที่ 5 ตอนที่ 2 กฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์...

14 ม.ค. 2564, 08:50 | 29

54122 โมดูลที่ 5 ตอนที่ 1 กฎหมายควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ

สงวนสิทธิ์สำหรับผู้เรียนชุดวิชา e-Learning

12622-54122 โมดูลที่ 5 ตอนที่ 1 กฎหมายควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ...

14 ม.ค. 2564, 08:47 | 40

54122 โมดูลที่ 4 ตอนที่ 5 การจัดซื้อและงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง

สงวนสิทธิ์สำหรับผู้เรียนชุดวิชา e-Learning

12621-54122 โมดูลที่ 4 ตอนที่ 5 การจัดซื้อและงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง...

13 ม.ค. 2564, 07:56 | 55

54122 โมดูลที่ 4 ตอนที่ 4 พรบ.การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ

สงวนสิทธิ์สำหรับผู้เรียนชุดวิชา e-Learning

12620-54122 โมดูลที่ 4 ตอนที่ 4 พรบ.การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ...

13 ม.ค. 2564, 07:54 | 50

54122 โมดูลที่ 4 ตอนที่ 3 พรบ.สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข พรบ.องค์การเภสัชกรรม

สงวนสิทธิ์สำหรับผู้เรียนชุดวิชา e-Learning

12619-54122 โมดูลที่ 4 ตอนที่ 3 พรบ.สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข พรบ.องค์การเภสัชกรรม...

13 ม.ค. 2564, 07:45 | 57

54122 โมดูลที่ 4 ตอนที่ 2 พรบ.กองทุนสนับสนุนงานการสร้างเสริมสุขภาพ และ พรบ.สุขภาพแห่งชาติ

สงวนสิทธิ์สำหรับผู้เรียนชุดวิชา e-Learning

12618-54122 โมดูลที่ 4 ตอนที่ 2 พรบ.กองทุนสนับสนุนงานการสร้างเสริมสุขภาพ และ พรบ....

13 ม.ค. 2564, 07:43 | 53

54122 โมดูลที่ 4 ตอนที่ 1 พรบ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และ พรบ.การแพทย์ฉุกเฉิน

สงวนสิทธิ์สำหรับผู้เรียนชุดวิชา e-Learning

12617-54122 โมดูลที่ 4 ตอนที่ 1 พรบ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และ พรบ.การแพทย์ฉุกเ...

13 ม.ค. 2564, 07:40 | 58

25715 โมดูล 5 หน่วยที่ 8 หน่วยที่ 9

สงวนสิทธิ์สำหรับผู้เรียนชุดวิชา e-Learning

12591-25715 โมดูล 5 หน่วยที่ 8 หน่วยที่ 9...

6 ม.ค. 2564, 07:10 | 455

25712 หน่วยที่ 4 ระเบียบวิธีทางสถิติบางประการเพื่อการวิจัย

สงวนสิทธิ์สำหรับผู้เรียนชุดวิชา e-Learning

12590-25712 หน่วยที่ 4 ระเบียบวิธีทางสถิติบางประการเพื่อการวิจัย...

6 ม.ค. 2564, 05:53 | 480

25712 หน่วยที่ 3 การวางแผนการวิจัย

สงวนสิทธิ์สำหรับผู้เรียนชุดวิชา e-Learning

12588-25712 หน่วยที่ 3 การวางแผนการวิจัย...

6 ม.ค. 2564, 04:51 | 528

17712 โมดูลที่ 6 การพัฒนาภาพลักษณ์ของผู้นำการปกครองท้องถิ่น

สงวนสิทธิ์สำหรับผู้เรียนชุดวิชา e-Learning

12587-17712 โมดูลที่ 6 การพัฒนาภาพลักษณ์ของผู้นำการปกครองท้องถิ่น...

5 ม.ค. 2564, 06:46 | 15

17712 โมดูลที่ 5 การสื่อสารผ่านสื่อของผู้นำทางการปกครองท้องถิ่น

สงวนสิทธิ์สำหรับผู้เรียนชุดวิชา e-Learning

12586-17712 โมดูลที่ 5 การสื่อสารผ่านสื่อของผู้นำทางการปกครองท้องถิ่น...

5 ม.ค. 2564, 06:37 | 12

17712 โมดูลที่ 3 การพูดในที่ชุมชนสำหรับนักปกครองท้องถิ่น

สงวนสิทธิ์สำหรับผู้เรียนชุดวิชา e-Learning

12585-17712 โมดูลที่ 3 การพูดในที่ชุมชนสำหรับนักปกครองท้องถิ่น...

5 ม.ค. 2564, 06:28 | 45

16721 โมดูล 3 ตอนที่ 2 แผนกา่รสื่อสารและแนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการโครงการ

สงวนสิทธิ์สำหรับผู้เรียนชุดวิชา e-Learning

12582-16721 โมดูล 3 ตอนที่ 2 แผนกา่รสื่อสารและแนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการโครงการ...

24 ธ.ค. 2563, 02:35 | 50

16721 โมดูลที่ 3 ตอนที่ 4 การบริหารการดำเนินโครงการและการบริหารการสื่อสารโครงการด้านนิเทศศาสตร์

สงวนสิทธิ์สำหรับผู้เรียนชุดวิชา e-Learning

12584-16721 โมดูลที่ 3 ตอนที่ 4 การบริหารการดำเนินโครงการและการบริหารการสื่อสารโค...

24 ธ.ค. 2563, 02:37 | 129

16721 โมดูลที่ 3 ตอนที่ 3 ลักษณะและแนวทางการวางแผนโครงการด้านนิเทศศาสตร์

สงวนสิทธิ์สำหรับผู้เรียนชุดวิชา e-Learning

12583-16721 โมดูลที่ 3 ตอนที่ 3 ลักษณะและแนวทางการวางแผนโครงการด้านนิเทศศาสตร์...

24 ธ.ค. 2563, 02:36 | 50

16721 โมดูลที่ 3 ตอนที่ 1 ความหมาย ความสำคัญและกระบวนการประยุกต์ใช้ทฤษฎีการสื่อสาร

สงวนสิทธิ์สำหรับผู้เรียนชุดวิชา e-Learning

12581-16721 โมดูลที่ 3 ตอนที่ 1 ความหมาย ความสำคัญและกระบวนการประยุกต์ใช้ทฤษฎีการ...

24 ธ.ค. 2563, 02:34 | 52

หน่วยที่ 1 แนวคิดเกี่ยวกับการวิจัยทางการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา

สงวนสิทธิ์สำหรับผู้เรียนชุดวิชา e-Learning

12577-หน่วยที่ 1 แนวคิดเกี่ยวกับการวิจัยทางการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา...

23 ธ.ค. 2563, 08:13 | 1064

หน่วยที่ 2 การค้นคว้าวรรณกรรมเพื่อการวิจัยทางการศึกษา

สงวนสิทธิ์สำหรับผู้เรียนชุดวิชา e-Learning

12579-หน่วยที่ 2 การค้นคว้าวรรณกรรมเพื่อการวิจัยทางการศึกษา...

23 ธ.ค. 2563, 08:14 | 1059

17712 โมดูลที่ 2 การเจรจาต่อรองของผู้นำการปกครองท้องถิ่น

สงวนสิทธิ์สำหรับผู้เรียนชุดวิชา e-Learning

12576-17712 โมดูลที่ 2 การเจรจาต่อรองของผู้นำการปกครองท้องถิ่น...

22 ธ.ค. 2563, 03:44 | 41

17712 โมดูลที่ 1 การพัฒนาทักษะการสื่อสารสำหรับผู้นำการปกครองท้องถิ่น

สงวนสิทธิ์สำหรับผู้เรียนชุดวิชา e-Learning

12575-17712 โมดูลที่ 1 การพัฒนาทักษะการสื่อสารสำหรับผู้นำการปกครองท้องถิ่น...

22 ธ.ค. 2563, 03:43 | 78

24736 โมดูลที่ 4 ตอนที่ 4 การนำเสนอผลการวิเคราะห์ Cross Design และ Nested Design

สงวนสิทธิ์สำหรับผู้เรียนชุดวิชา e-Learning

12574-24736 โมดูลที่ 4 ตอนที่ 4 การนำเสนอผลการวิเคราะห์ Cross Design และ Nested D...

21 ธ.ค. 2563, 04:42 | 7

24736 โมดูลที่ 4 ตอนที่ 3 การประยุกต์ใช้โปรแกรม EduG สำหรับการออกแบบ nested Design

สงวนสิทธิ์สำหรับผู้เรียนชุดวิชา e-Learning

12573-24736 โมดูลที่ 4 ตอนที่ 3 การประยุกต์ใช้โปรแกรม EduG สำหรับการออกแบบ nested...

21 ธ.ค. 2563, 04:40 | 8

24736 โมดูลที่ 4 ตอนที่ 2 การประยุกต์ใช้โปรแกรม Edug สำหรับการออกแบบ cross Design

สงวนสิทธิ์สำหรับผู้เรียนชุดวิชา e-Learning

12572-24736 โมดูลที่ 4 ตอนที่ 2 การประยุกต์ใช้โปรแกรม Edug สำหรับการออกแบบ cross ...

21 ธ.ค. 2563, 04:33 | 16

24736 โมดูลที่ 4 ตอนที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรม Edug

สงวนสิทธิ์สำหรับผู้เรียนชุดวิชา e-Learning

12570-24736 โมดูลที่ 4 ตอนที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรม Edug...

21 ธ.ค. 2563, 04:30 | 34

54122 โมดูลที่ 2 ตอนที่ 5 แบบทดสอบ

สงวนสิทธิ์สำหรับผู้เรียนชุดวิชา e-Learning

12569-54122 โมดูลที่ 2 ตอนที่ 5 แบบทดสอบ...

21 ธ.ค. 2563, 03:39 | 226

54122 โมดูลที่ 2 ตอนที่ 4 แนวคิดเกี่ยวกับการสาธารณสุข

สงวนสิทธิ์สำหรับผู้เรียนชุดวิชา e-Learning

12568-54122 โมดูลที่ 2 ตอนที่ 4 แนวคิดเกี่ยวกับการสาธารณสุข...

21 ธ.ค. 2563, 03:37 | 226

54122 โมดูลที่ 2 ตอนที่ 3 แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาสุขภาวะสุขภาพ

สงวนสิทธิ์สำหรับผู้เรียนชุดวิชา e-Learning

12567-54122 โมดูลที่ 2 ตอนที่ 3 แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาสุขภาวะสุขภาพ...

21 ธ.ค. 2563, 03:36 | 233

54122 โมดูลที่ 2 ตอนที่ 2 มิติและปัจจัยกำหนดของสุขภาพ

สงวนสิทธิ์สำหรับผู้เรียนชุดวิชา e-Learning

12566-54122 โมดูลที่ 2 ตอนที่ 2 มิติและปัจจัยกำหนดของสุขภาพ...

21 ธ.ค. 2563, 03:35 | 237

54122 โมดูลที่ 2 ตอนที่ 1 คำจำกัดความของสุขภาพ

สงวนสิทธิ์สำหรับผู้เรียนชุดวิชา e-Learning

12565-54122 โมดูลที่ 2 ตอนที่ 1 คำจำกัดความของสุขภาพ...

21 ธ.ค. 2563, 03:36 | 247

16721 โมดูลที่ 4 ตอนที่ 6 วิธีการประเมินผลแผนการสื่อสารออนไลน์

สงวนสิทธิ์สำหรับผู้เรียนชุดวิชา e-Learning

12564-16721 โมดูลที่ 4 ตอนที่ 6 วิธีการประเมินผลแผนการสื่อสารออนไลน์...

18 ธ.ค. 2563, 03:04 | 45

16721 โมดูลที่ 4 ตอนที่ 5 วิธีการประเมินผลแผนการสื่อสาร

สงวนสิทธิ์สำหรับผู้เรียนชุดวิชา e-Learning

12562-16721 โมดูลที่ 4 ตอนที่ 5 วิธีการประเมินผลแผนการสื่อสาร...

18 ธ.ค. 2563, 03:03 | 44

16721 โมดูลที่ 4 ตอนที่ 4 การกำหนดขอบเขตและเป้าหมายของการประเมินผล

สงวนสิทธิ์สำหรับผู้เรียนชุดวิชา e-Learning

12560-16721 โมดูลที่ 4 ตอนที่ 4 การกำหนดขอบเขตและเป้าหมายของการประเมินผล...

18 ธ.ค. 2563, 03:04 | 46

16721 โมดูลที่ 4 ตอนที่ 3 ขั้นตอนการประเมินผลแผนการสื่อสาร

สงวนสิทธิ์สำหรับผู้เรียนชุดวิชา e-Learning

12559-16721 โมดูลที่ 4 ตอนที่ 3 ขั้นตอนการประเมินผลแผนการสื่อสาร...

18 ธ.ค. 2563, 03:03 | 50

16721 โมดูลที่ 4 ตอนที่ 2 วิธีการประเมินผลแผนการสื่อสารออนไลน์

สงวนสิทธิ์สำหรับผู้เรียนชุดวิชา e-Learning

12558-16721 โมดูลที่ 4 ตอนที่ 2 วิธีการประเมินผลแผนการสื่อสารออนไลน์...

18 ธ.ค. 2563, 03:00 | 46

16721 โมดูลที่ 4 ตอนที่ 1 การประเมินผลแผนการสื่อสาร

สงวนสิทธิ์สำหรับผู้เรียนชุดวิชา e-Learning

12557-16721 โมดูลที่ 4 ตอนที่ 1 การประเมินผลแผนการสื่อสาร...

18 ธ.ค. 2563, 02:59 | 44

24736 โมดูลที่ 3 ทฤษฎีการสรุปอ้างอิงความน่าเชื่อถือของผลการวัด ตอนที่ 1

สงวนสิทธิ์สำหรับผู้เรียนชุดวิชา e-Learning

12556-24736 โมดูลที่ 3 ทฤษฎีการสรุปอ้างอิงความน่าเชื่อถือของผลการวัด ตอนที่ 1...

16 ธ.ค. 2563, 05:38 | 76