ปริญญาตรี (E-Tutorials)

จำนวนสื่อ 1373 สื่อ


สอนเสริม 41214 หน่วยที่ 3 เรื่องนิติกรรมและการแสดงเจตนา

สงวนสิทธิ์สำหรับผู้เรียนชุดวิชา e-Learning

17080-สอนเสริม 41214 หน่วยที่ 3 เรื่องนิติกรรมและการแสดงเจตนา...

15 ธ.ค. 2564, 07:18 | 0

สอนเสริม 41214 หน่วยที่ 1 เรื่อง หลักทั่วไปของบุคคลธรรมดา

สงวนสิทธิ์สำหรับผู้เรียนชุดวิชา e-Learning

17078-สอนเสริม 41214 หน่วยที่ 1 เรื่อง หลักทั่วไปของบุคคลธรรมดา...

15 ธ.ค. 2564, 07:13 | 0

90305 รายการที่ 14 เรื่อง การผลิตโคนม ตอน2

สงวนสิทธิ์สำหรับผู้เรียนชุดวิชา e-Learning

17350-90305 รายการที่ 14 เรื่อง การผลิตโคนม ตอน2...

4 ม.ค. 2565, 04:00 | 0

90305  รายการที่ 9 เรื่อง การตลาดสุกรขุน

สงวนสิทธิ์สำหรับผู้เรียนชุดวิชา e-Learning

17345-90305 รายการที่ 9 เรื่อง การตลาดสุกรขุน...

30 ธ.ค. 2564, 11:05 | 0

90305 รายการที่ 8 เรื่อง รูปแบบและการเลี้ยงสุกร

สงวนสิทธิ์สำหรับผู้เรียนชุดวิชา e-Learning

17344-90305 รายการที่ 8 เรื่อง รูปแบบและการเลี้ยงสุกร...

30 ธ.ค. 2564, 11:02 | 0

32455 ธุรกิจและการเงินระหว่างประเทศ หน่วยที่ 15 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการค้า

สงวนสิทธิ์สำหรับผู้เรียนชุดวิชา e-Learning

17478-32455 ธุรกิจและการเงินระหว่างประเทศ หน่วยที่ 15 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการค้...

13 ม.ค. 2565, 05:09 | 0

32455 ธุรกิจและการเงินระหว่างประเทศ หน่วยที่ 14 การบริหารความเสี่ยงทางการค้า

สงวนสิทธิ์สำหรับผู้เรียนชุดวิชา e-Learning

17477-32455 ธุรกิจและการเงินระหว่างประเทศ หน่วยที่ 14 การบริหารความเสี่ยงทางการค้...

13 ม.ค. 2565, 05:05 | 0

32455 ธุรกิจและการเงินระหว่างประเทศ ตอนที่ 13  การลงทุนในต่างประเทศ

สงวนสิทธิ์สำหรับผู้เรียนชุดวิชา e-Learning

17476-32455 ธุรกิจและการเงินระหว่างประเทศ ตอนที่ 13 การลงทุนในต่างประเทศ...

13 ม.ค. 2565, 05:02 | 0

91420 รายการที่ 12 เรื่อง การวิจัยเพื่อพัฒนางานในการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร

สงวนสิทธิ์สำหรับผู้เรียนชุดวิชา e-Learning

17475-91420 รายการที่ 12 เรื่อง การวิจัยเพื่อพัฒนางานในการส่งเสริมและพัฒนาการเกษต...

12 ม.ค. 2565, 08:11 | 0

91420 รายการที่ 11 เรื่อง การวิจัยเพื่อท้องถิ่นและภูมิปัญญา

สงวนสิทธิ์สำหรับผู้เรียนชุดวิชา e-Learning

17474-91420 รายการที่ 11 เรื่อง การวิจัยเพื่อท้องถิ่นและภูมิปัญญา...

12 ม.ค. 2565, 08:09 | 0

91420 รายการที่ 10 เรื่อง การวิจัยการถ่ายทอดวิทยาการเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร

สงวนสิทธิ์สำหรับผู้เรียนชุดวิชา e-Learning

17473-91420 รายการที่ 10 เรื่อง การวิจัยการถ่ายทอดวิทยาการเพื่อการส่งเสริมและพัฒน...

12 ม.ค. 2565, 08:04 | 0

91420  รายการที่ 9 เรื่อง การวิจัยนวัตกรรมเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร

สงวนสิทธิ์สำหรับผู้เรียนชุดวิชา e-Learning

17472-91420 รายการที่ 9 เรื่อง การวิจัยนวัตกรรมเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร...

12 ม.ค. 2565, 07:20 | 0

91420 รายการที่ 8 เรื่อง การเขียนสรุปผล อภิปราย ข้อเสนอแนะ และรายงานการวิจัย

สงวนสิทธิ์สำหรับผู้เรียนชุดวิชา e-Learning

17471-91420 รายการที่ 8 เรื่อง การเขียนสรุปผล อภิปราย ข้อเสนอแนะ และรายงานการวิจั...

12 ม.ค. 2565, 07:13 | 0

91420 รายการที่ 7 เรื่อง การวิเคราะห์และนำเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล

สงวนสิทธิ์สำหรับผู้เรียนชุดวิชา e-Learning

17470-91420 รายการที่ 7 เรื่อง การวิเคราะห์และนำเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล...

12 ม.ค. 2565, 07:00 | 0

91420 รายการที่ 6 เรื่อง ประชากร กลุ่มตัวอย่าง และการสุ่มตัวอย่าง

สงวนสิทธิ์สำหรับผู้เรียนชุดวิชา e-Learning

17469-91420 รายการที่ 6 เรื่อง ประชากร กลุ่มตัวอย่าง และการสุ่มตัวอย่าง...

12 ม.ค. 2565, 06:56 | 0

91420 รายการที่ 5 เรื่อง เครื่องมือและการเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัยส่งเสริมการเกษตร

สงวนสิทธิ์สำหรับผู้เรียนชุดวิชา e-Learning

17468-91420 รายการที่ 5 เรื่อง เครื่องมือและการเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัยส่งเสริมกา...

12 ม.ค. 2565, 06:39 | 0

91420 รายการที่ 4 เรื่อง ข้อมูล ตัวแปร กรอบแนวคิดการวิจัย และสมมุติฐานในการวิจัย

สงวนสิทธิ์สำหรับผู้เรียนชุดวิชา e-Learning

17467-91420 รายการที่ 4 เรื่อง ข้อมูล ตัวแปร กรอบแนวคิดการวิจัย และสมมุติฐานในการ...

12 ม.ค. 2565, 06:33 | 0

91420 รายการที่ 3 เรื่อง การออกแบบการวิจัยการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร

สงวนสิทธิ์สำหรับผู้เรียนชุดวิชา e-Learning

17466-91420 รายการที่ 3 เรื่อง การออกแบบการวิจัยการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร...

12 ม.ค. 2565, 06:27 | 0

91420 รายการที่ 2 เรื่อง การกำหนดปัญหา วัตถุประสงค์ และการทบทวนวรรณกรรม

สงวนสิทธิ์สำหรับผู้เรียนชุดวิชา e-Learning

17465-91420 รายการที่ 2 เรื่อง การกำหนดปัญหา วัตถุประสงค์ และการทบทวนวรรณกรรม...

12 ม.ค. 2565, 06:21 | 0

91420 รายการที่ 1 เรื่อง แนวคิดและกระบวนการวิจัยการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร

สงวนสิทธิ์สำหรับผู้เรียนชุดวิชา e-Learning

17464-91420 รายการที่ 1 เรื่อง แนวคิดและกระบวนการวิจัยการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร...

12 ม.ค. 2565, 04:28 | 1

33303 รายการที่ 1 ตอนที่ 3 สำนักคิด การศึกษาวิจัย และบทวิเคราะห์การศึกษา

สงวนสิทธิ์สำหรับผู้เรียนชุดวิชา e-Learning

17206-33303 รายการที่ 1 ตอนที่ 3 สำนักคิด การศึกษาวิจัย และบทวิเคราะห์การศึกษา...

22 ธ.ค. 2564, 02:44 | 0

32455 ธุรกิจและการเงินระหว่างประเทศ หน่วยที่ 11 การจัดการเงินทุนหมุนเวียน เงินทุน

สงวนสิทธิ์สำหรับผู้เรียนชุดวิชา e-Learning

17368-32455 ธุรกิจและการเงินระหว่างประเทศ หน่วยที่ 11 การจัดการเงินทุนหมุนเวียน เ...

5 ม.ค. 2565, 10:21 | 0

32455 ธุรกิจและการเงินระหว่างประเทศ หน่วยที่ 12 การจัดหาเงินทุนระยะยาว  เงินทุน

สงวนสิทธิ์สำหรับผู้เรียนชุดวิชา e-Learning

17369-32455 ธุรกิจและการเงินระหว่างประเทศ หน่วยที่ 12 การจัดหาเงินทุนระยะยาว เงิ...

5 ม.ค. 2565, 10:24 | 0

32455 ธุรกิจและการเงินระหว่างประเทศ หน่วยที่ 10 การจัดการธุรกิจจีนและอาเซียน

สงวนสิทธิ์สำหรับผู้เรียนชุดวิชา e-Learning

17367-32455 ธุรกิจและการเงินระหว่างประเทศ หน่วยที่ 10 การจัดการธุรกิจจีนและอาเซีย...

5 ม.ค. 2565, 10:10 | 0

32455 ธุรกิจและการเงินระหว่างประเทศ หน่วยที่ 9 การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ

สงวนสิทธิ์สำหรับผู้เรียนชุดวิชา e-Learning

17366-32455 ธุรกิจและการเงินระหว่างประเทศ หน่วยที่ 9 การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ...

5 ม.ค. 2565, 10:06 | 0

32455 ธุรกิจและการเงินระหว่างประเทศ หน่วยที่ 8 ระบบการเงินและสถาบันการเงินระหว่างประเทศ

สงวนสิทธิ์สำหรับผู้เรียนชุดวิชา e-Learning

17365-32455 ธุรกิจและการเงินระหว่างประเทศ หน่วยที่ 8 ระบบการเงินและสถาบันการเงินร...

5 ม.ค. 2565, 10:03 | 0

32455 ธุรกิจและการเงินระหว่างประเทศ หน่วยที่ 7 ตลาดการเงินระหว่างประเทศ

สงวนสิทธิ์สำหรับผู้เรียนชุดวิชา e-Learning

17364-32455 ธุรกิจและการเงินระหว่างประเทศ หน่วยที่ 7 ตลาดการเงินระหว่างประเทศ...

5 ม.ค. 2565, 10:02 | 0

32455  ธุรกิจและการเงินระหว่างประเทศ หน่วยที่ 6 การปริวรรตเงินตราต่างประเทศ

สงวนสิทธิ์สำหรับผู้เรียนชุดวิชา e-Learning

17363-32455 ธุรกิจและการเงินระหว่างประเทศ หน่วยที่ 6 การปริวรรตเงินตราต่างประเทศ...

5 ม.ค. 2565, 09:55 | 0

32455 ธุรกิจและการเงินระหว่างประเทศ หน่วยที่ 5 ดุลการชำระเงิน

สงวนสิทธิ์สำหรับผู้เรียนชุดวิชา e-Learning

17362-32455 ธุรกิจและการเงินระหว่างประเทศ หน่วยที่ 5 ดุลการชำระเงิน...

5 ม.ค. 2565, 09:52 | 0

10121 สื่อสอนเสริม 10121 อารยธรรมนุษย์ รายการที่ 8

สงวนสิทธิ์สำหรับผู้เรียนชุดวิชา e-Learning

17361-10121 สื่อสอนเสริม 10121 อารยธรรมนุษย์ รายการที่ 8...

5 ม.ค. 2565, 06:31 | 0

10121 สื่อสอนเสริม 10121 อารยธรรมนุษย์ รายการที่ 7

สงวนสิทธิ์สำหรับผู้เรียนชุดวิชา e-Learning

17360-10121 สื่อสอนเสริม 10121 อารยธรรมนุษย์ รายการที่ 7...

5 ม.ค. 2565, 06:27 | 0

10121 สื่อสอนเสริม 10121 อารยธรรมนุษย์ รายการที่ 6

สงวนสิทธิ์สำหรับผู้เรียนชุดวิชา e-Learning

17359-10121 สื่อสอนเสริม 10121 อารยธรรมนุษย์ รายการที่ 6...

5 ม.ค. 2565, 06:25 | 0

10121 สื่อสอนเสริม 10121 อารยธรรมนุษย์ รายการที่ 5

สงวนสิทธิ์สำหรับผู้เรียนชุดวิชา e-Learning

17358-10121 สื่อสอนเสริม 10121 อารยธรรมนุษย์ รายการที่ 5...

5 ม.ค. 2565, 06:22 | 0

10121 สื่อสอนเสริม 10121 อารยธรรมนุษย์ รายการที่ 4

สงวนสิทธิ์สำหรับผู้เรียนชุดวิชา e-Learning

17357-10121 สื่อสอนเสริม 10121 อารยธรรมนุษย์ รายการที่ 4...

5 ม.ค. 2565, 06:19 | 0

90305 รายการที่ 15 เรื่อง ผลผลิต  ผลิตภัณฑ์ และตลาดโคนม

สงวนสิทธิ์สำหรับผู้เรียนชุดวิชา e-Learning

17352-90305 รายการที่ 15 เรื่อง ผลผลิต ผลิตภัณฑ์ และตลาดโคนม...

4 ม.ค. 2565, 04:03 | 0

90305 รายการที่ 13 เรื่อง การผลิตโคนม ตอน1

สงวนสิทธิ์สำหรับผู้เรียนชุดวิชา e-Learning

17349-90305 รายการที่ 13 เรื่อง การผลิตโคนม ตอน1...

4 ม.ค. 2565, 03:57 | 0

90305 รายการที่ 12 เรื่อง ผลผลิต/ผลิตภัณฑ์และตลาดโคกระบือ แพะ แกะ

สงวนสิทธิ์สำหรับผู้เรียนชุดวิชา e-Learning

17348-90305 รายการที่ 12 เรื่อง ผลผลิต/ผลิตภัณฑ์และตลาดโคกระบือ แพะ แกะ...

4 ม.ค. 2565, 03:52 | 0

90305 รายการที่ 11 เรื่อง การจัดการผลิตแพะ แกะ

สงวนสิทธิ์สำหรับผู้เรียนชุดวิชา e-Learning

17347-90305 รายการที่ 11 เรื่อง การจัดการผลิตแพะ แกะ...

4 ม.ค. 2565, 03:49 | 0

90305 รายการที่ 10 เรื่อง การผลิตโคเนื้อและกระบือ

สงวนสิทธิ์สำหรับผู้เรียนชุดวิชา e-Learning

17346-90305 รายการที่ 10 เรื่อง การผลิตโคเนื้อและกระบือ...

4 ม.ค. 2565, 03:46 | 0

90305 รายการที่ 7 เรื่อง การผลิตสุกร

สงวนสิทธิ์สำหรับผู้เรียนชุดวิชา e-Learning

17343-90305 รายการที่ 7 เรื่อง การผลิตสุกร...

30 ธ.ค. 2564, 10:43 | 0