ปริญญาตรี (E-Learning)

จำนวนสื่อ 3718 สื่อ


14216 โมดูล 8 ตอนที่ 8-5 Intermarriage (Case Number 2)

สงวนสิทธิ์สำหรับผู้เรียนชุดวิชา e-Learning

17615-14216 โมดูล 8 ตอนที่ 8-5 Intermarriage (Case Number 2)...

22 ม.ค. 2565, 14:28 | 0

14216 โมดูล 8 ตอนที่ 8-4 Intermarriage (Case Number 1)

สงวนสิทธิ์สำหรับผู้เรียนชุดวิชา e-Learning

17614-14216 โมดูล 8 ตอนที่ 8-4 Intermarriage (Case Number 1)...

22 ม.ค. 2565, 14:24 | 0

14216 โมดูล 8 ตอนที่ 8-3 More Examples on Different Aspects of Communication

สงวนสิทธิ์สำหรับผู้เรียนชุดวิชา e-Learning

17613-14216 โมดูล 8 ตอนที่ 8-3 More Examples on Different Aspects of Communicatio...

22 ม.ค. 2565, 14:24 | 0

14216 โมดูล 8 ตอนที่ 8-2 Gender Culture and Intercultural Communication 2

สงวนสิทธิ์สำหรับผู้เรียนชุดวิชา e-Learning

17612-14216 โมดูล 8 ตอนที่ 8-2 Gender Culture and Intercultural Communication 2...

22 ม.ค. 2565, 14:21 | 0

14216 โมดูล 8 ตอนที่ 8-1 Gender Culture and Intercultural Communication 1

สงวนสิทธิ์สำหรับผู้เรียนชุดวิชา e-Learning

17611-14216 โมดูล 8 ตอนที่ 8-1 Gender Culture and Intercultural Communication 1...

22 ม.ค. 2565, 14:20 | 0

14216 โมดูล 7 ตอนที่ 7-5 Non-verbal Communication

สงวนสิทธิ์สำหรับผู้เรียนชุดวิชา e-Learning

17610-14216 โมดูล 7 ตอนที่ 7-5 Non-verbal Communication

22 ม.ค. 2565, 14:09 | 0

14216 โมดูล 7 ตอนที่ 7-4 Verbal Communication

สงวนสิทธิ์สำหรับผู้เรียนชุดวิชา e-Learning

17609-14216 โมดูล 7 ตอนที่ 7-4 Verbal Communication

22 ม.ค. 2565, 14:07 | 0

14216 โมดูล 7 ตอนที่ 7-3 The Make-believe Worldview of Male Dominance

สงวนสิทธิ์สำหรับผู้เรียนชุดวิชา e-Learning

17608-14216 โมดูล 7 ตอนที่ 7-3 The Make-believe Worldview of Male Dominance...

22 ม.ค. 2565, 14:03 | 0

14216 โมดูล 7 ตอนที่ 7-2 Female Genealogies & Patriarchy

สงวนสิทธิ์สำหรับผู้เรียนชุดวิชา e-Learning

17607-14216 โมดูล 7 ตอนที่ 7-2 Female Genealogies & Patriarchy...

22 ม.ค. 2565, 14:03 | 0

14216 โมดูล 7 ตอนที่ 7-1 Female Genealogies

สงวนสิทธิ์สำหรับผู้เรียนชุดวิชา e-Learning

17606-14216 โมดูล 7 ตอนที่ 7-1 Female Genealogies

22 ม.ค. 2565, 13:59 | 0

14216 โมดูล 6 ตอนที่ 6-5 Cultural Differences in Nonverbal Communication

สงวนสิทธิ์สำหรับผู้เรียนชุดวิชา e-Learning

17605-14216 โมดูล 6 ตอนที่ 6-5 Cultural Differences in Nonverbal Communication...

22 ม.ค. 2565, 13:57 | 0

14216 โมดูล 6 ตอนที่ 6-4 Nonverbal Communication: Body Language

สงวนสิทธิ์สำหรับผู้เรียนชุดวิชา e-Learning

17604-14216 โมดูล 6 ตอนที่ 6-4 Nonverbal Communication: Body Language...

22 ม.ค. 2565, 13:54 | 0

14216 โมดูล 6 ตอนที่ 6-3 Verbal Communication: Talking Down

สงวนสิทธิ์สำหรับผู้เรียนชุดวิชา e-Learning

17603-14216 โมดูล 6 ตอนที่ 6-3 Verbal Communication: Talking Down...

22 ม.ค. 2565, 13:51 | 0

14216 โมดูล 6 ตอนที่ 6-2 Verbal Communication: Talking Up

สงวนสิทธิ์สำหรับผู้เรียนชุดวิชา e-Learning

17602-14216 โมดูล 6 ตอนที่ 6-2 Verbal Communication: Talking Up...

22 ม.ค. 2565, 13:50 | 0

14216 โมดูล 6 ตอนที่ 6-1 Introduction to Verbal and Nonverbal Communication

สงวนสิทธิ์สำหรับผู้เรียนชุดวิชา e-Learning

17601-14216 โมดูล 6 ตอนที่ 6-1 Introduction to Verbal and Nonverbal Communication...

22 ม.ค. 2565, 13:46 | 0

14216 โมดูล 5 ตอนที่ 5-4 Barriers in Intercultural Communication : Behind the Scene

สงวนสิทธิ์สำหรับผู้เรียนชุดวิชา e-Learning

17600-14216 โมดูล 5 ตอนที่ 5-4 Barriers in Intercultural Communication : Behind t...

22 ม.ค. 2565, 13:33 | 0

14216 โมดูล 5 ตอนที่ 5-2 Barriers to Intercultural Communication: Stereotypes

สงวนสิทธิ์สำหรับผู้เรียนชุดวิชา e-Learning

17598-14216 โมดูล 5 ตอนที่ 5-2 Barriers to Intercultural Communication: Stereotyp...

22 ม.ค. 2565, 13:27 | 0

14216 โมดูล 5 ตอนที่ 5-3 Barriers in Intercultural Communication: Prejudice

สงวนสิทธิ์สำหรับผู้เรียนชุดวิชา e-Learning

17599-14216 โมดูล 5 ตอนที่ 5-3 Barriers in Intercultural Communication: Prejudice...

22 ม.ค. 2565, 13:29 | 0

14216 โมดูล 5 ตอนที่ 5-1 Overview of Barriers in Intercultural Communication

สงวนสิทธิ์สำหรับผู้เรียนชุดวิชา e-Learning

17597-14216 โมดูล 5 ตอนที่ 5-1 Overview of Barriers in Intercultural Communicatio...

22 ม.ค. 2565, 13:24 | 0

14216 โมดูล 4 ตอนที่ 4-5 Intercultural Competence

สงวนสิทธิ์สำหรับผู้เรียนชุดวิชา e-Learning

17596-14216 โมดูล 4 ตอนที่ 4-5 Intercultural Competence

22 ม.ค. 2565, 11:44 | 0

14216 โมดูล 4 ตอนที่ 4-4 Ethnography of Communication

สงวนสิทธิ์สำหรับผู้เรียนชุดวิชา e-Learning

17595-14216 โมดูล 4 ตอนที่ 4-4 Ethnography of Communication

22 ม.ค. 2565, 11:42 | 0

14216 โมดูล 4 ตอนที่ 4-3 Interaction Skills and Cultural Knowledge

สงวนสิทธิ์สำหรับผู้เรียนชุดวิชา e-Learning

17594-14216 โมดูล 4 ตอนที่ 4-3 Interaction Skills and Cultural Knowledge...

22 ม.ค. 2565, 11:40 | 0

14216 โมดูล 4 ตอนที่ 4-2 Linguistic Skills

สงวนสิทธิ์สำหรับผู้เรียนชุดวิชา e-Learning

17593-14216 โมดูล 4 ตอนที่ 4-2 Linguistic Skills

22 ม.ค. 2565, 11:34 | 0

14216 โมดูล 4 ตอนที่ 4-1 Communicative Competence

สงวนสิทธิ์สำหรับผู้เรียนชุดวิชา e-Learning

17592-14216 โมดูล 4 ตอนที่ 4-1 Communicative Competence

22 ม.ค. 2565, 11:32 | 0

10131 โมดูล 5 ตอนที่ 4 การเปลี่ยนแปลงด้านประชากรต่อสังคมไทย

สงวนสิทธิ์สำหรับผู้เรียนชุดวิชา e-Learning

17591-10131 โมดูล 5 ตอนที่ 4 การเปลี่ยนแปลงด้านประชากรต่อสังคมไทย...

22 ม.ค. 2565, 10:31 | 0

10131 โมดูล 5 ตอนที่ 3 ประชากรกับสังคม

สงวนสิทธิ์สำหรับผู้เรียนชุดวิชา e-Learning

17590-10131 โมดูล 5 ตอนที่ 3 ประชากรกับสังคม...

22 ม.ค. 2565, 10:28 | 0

10131 โมดูล 5 ตอนที่ 2 ทฤษฎีทางด้านประชากรศาสตร์

สงวนสิทธิ์สำหรับผู้เรียนชุดวิชา e-Learning

17589-10131 โมดูล 5 ตอนที่ 2 ทฤษฎีทางด้านประชากรศาสตร์...

22 ม.ค. 2565, 10:27 | 0

10131 โมดูล 5 ตอนที่ 1 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับประชากรศาสตร์

สงวนสิทธิ์สำหรับผู้เรียนชุดวิชา e-Learning

17588-10131 โมดูล 5 ตอนที่ 1 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับประชากรศาสตร์...

22 ม.ค. 2565, 10:24 | 0

10131 โมดูล 4 ตอนที่ 4 แนวคิดเกี่ยวกับการจัดระเบียบสังคมไทย

สงวนสิทธิ์สำหรับผู้เรียนชุดวิชา e-Learning

17587-10131 โมดูล 4 ตอนที่ 4 แนวคิดเกี่ยวกับการจัดระเบียบสังคมไทย...

22 ม.ค. 2565, 10:21 | 0

10131  โมดูล 4 ตอนที่ 3 แนวทางในการอบรมขัดเกลาทางสังคม

สงวนสิทธิ์สำหรับผู้เรียนชุดวิชา e-Learning

17586-10131 โมดูล 4 ตอนที่ 3 แนวทางในการอบรมขัดเกลาทางสังคม...

22 ม.ค. 2565, 10:19 | 0

10131 โมดูล 4 ตอนที่ 2 แนวคิดเกี่ยวกับการอบรมขัดเกลาทางสังคม

สงวนสิทธิ์สำหรับผู้เรียนชุดวิชา e-Learning

17585-10131 โมดูล 4 ตอนที่ 2 แนวคิดเกี่ยวกับการอบรมขัดเกลาทางสังคม...

22 ม.ค. 2565, 10:16 | 0

10131  โมดูล 4 ตอนที่ 1 พฤติกรรมเบี่ยงเบนและภาวะไร้ระเบียบในสังคมไทย

สงวนสิทธิ์สำหรับผู้เรียนชุดวิชา e-Learning

17584-10131 โมดูล 4 ตอนที่ 1 พฤติกรรมเบี่ยงเบนและภาวะไร้ระเบียบในสังคมไทย...

22 ม.ค. 2565, 10:15 | 0

10131  โมดูล 3 ตอนที่ 3 การจัดช่วงชั้นในสังคมไทย

สงวนสิทธิ์สำหรับผู้เรียนชุดวิชา e-Learning

17583-10131 โมดูล 3 ตอนที่ 3 การจัดช่วงชั้นในสังคมไทย...

22 ม.ค. 2565, 10:11 | 0

10131 โมดูล 3 ตอนที่ 2 การจัดช่วงชั้นทางสังคม

สงวนสิทธิ์สำหรับผู้เรียนชุดวิชา e-Learning

17582-10131 โมดูล 3 ตอนที่ 2 การจัดช่วงชั้นทางสังคม...

22 ม.ค. 2565, 10:09 | 0

10131 โมดูล 3 ตอนที่ 1 มนุษย์กับสถาบันสังคม

สงวนสิทธิ์สำหรับผู้เรียนชุดวิชา e-Learning

17581-10131 โมดูล 3 ตอนที่ 1 มนุษย์กับสถาบันสังคม...

22 ม.ค. 2565, 10:07 | 0

10131  โมดูล 2 ตอนที่ 6 พัฒนาการการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์ในประเทศไทยสมัยก่อน

สงวนสิทธิ์สำหรับผู้เรียนชุดวิชา e-Learning

17580-10131 โมดูล 2 ตอนที่ 6 พัฒนาการการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์ในประเทศไทยสมัยก่อน...

22 ม.ค. 2565, 10:01 | 0

10131 โมดูล 2 ตอนที่ 5 แนวคิดเกี่ยวกับถิ่นกำเนิดของคนไทย

สงวนสิทธิ์สำหรับผู้เรียนชุดวิชา e-Learning

17579-10131 โมดูล 2 ตอนที่ 5 แนวคิดเกี่ยวกับถิ่นกำเนิดของคนไทย...

22 ม.ค. 2565, 10:00 | 0

10131  โมดูล 2 ตอนที่ 4 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์ และรูปแบบการตั้งถิ่นฐาน

สงวนสิทธิ์สำหรับผู้เรียนชุดวิชา e-Learning

17578-10131 โมดูล 2 ตอนที่ 4 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์ และรูป...

22 ม.ค. 2565, 09:59 | 0

10131 โมดูล 2 ตอนที่ 3 ประวัติการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์

สงวนสิทธิ์สำหรับผู้เรียนชุดวิชา e-Learning

17577-10131 โมดูล 2 ตอนที่ 3 ประวัติการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์...

22 ม.ค. 2565, 09:57 | 0

10131 โมดูล 2 ตอนที่ 2 ทฤษฎีเกี่ยวกับการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์

สงวนสิทธิ์สำหรับผู้เรียนชุดวิชา e-Learning

17576-10131 โมดูล 2 ตอนที่ 2 ทฤษฎีเกี่ยวกับการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์...

22 ม.ค. 2565, 09:56 | 0