สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ (E-Learning)

จำนวนสื่อ 167 สื่อ


51718 โมดูล 2 บทบาทองค์กรวิชาชีพ การกำหนดนโยบายสุขภาพและการพยาบาล

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

14539-51718 โมดูล 2 บทบาทองค์กรวิชาชีพ การกำหนดนโยบายสุขภาพและการพยาบาล...

3 ก.ค. 2564, 07:58 | 0

51718 โมดูล 1 นโยบายสาธารณะทฤษฏีและปฏิบัติจริง

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

14538-51718 โมดูล 1 นโยบายสาธารณะทฤษฏีและปฏิบัติจริง...

3 ก.ค. 2564, 07:49 | 0

51718 ปฐมนิเทศชุดวิชา

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

14537-51718 ปฐมนิเทศชุดวิชา

3 ก.ค. 2564, 07:45 | 0

51715 โมดูล 7 การดูแลไร้รอยต่อเพื่อคุณภาพการพยาบาล

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

14456-51715 โมดูล 7 การดูแลไร้รอยต่อเพื่อคุณภาพการพยาบาล...

1 ก.ค. 2564, 05:05 | 0

51715 ปฐมนิเทศชุดวิชา ให้กับอาจารย์พิเศษภาคปฏิบัติ

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

14454-51715 ปฐมนิเทศชุดวิชา ให้กับอาจารย์พิเศษภาคปฏิบัติ...

1 ก.ค. 2564, 04:56 | 0

51715 ปฐมนิเทศชุดวิชา ให้กับนักศึกษา

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

14453-51715 ปฐมนิเทศชุดวิชา ให้กับนักศึกษา...

1 ก.ค. 2564, 04:51 | 0

51715 ปฐมนิเทศอาจารย์พิเศษ

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

14242-51715 ปฐมนิเทศอาจารย์พิเศษ

23 มิ.ย. 2564, 07:34 | 0

59712 โมดูล 15 การกำจัดกากอุตสาหกรรมจากโรงงานตามกฎหมาย

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

14176-59712 โมดูล 15 การกำจัดกากอุตสาหกรรมจากโรงงานตามกฎหมาย...

18 มิ.ย. 2564, 07:57 | 0

59712 โมดูล 14 สถานการณ์และการบำบัด/กำจัดกากอุตสาหกรรมด้วยวิธีที่เหมาะสม

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

14175-59712 โมดูล 14 สถานการณ์และการบำบัด/กำจัดกากอุตสาหกรรมด้วยวิธีที่เหมาะสม...

18 มิ.ย. 2564, 07:54 | 0

51707 โมดูล 10 การวิจัยเชิงคุณภาพ 2

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

14146-51707 โมดูล 10 การวิจัยเชิงคุณภาพ 2...

16 มิ.ย. 2564, 06:27 | 0

51707 โมดูล 9 การวิจัยเชิงคุณภาพ 1

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

14145-51707 โมดูล 9 การวิจัยเชิงคุณภาพ 1...

16 มิ.ย. 2564, 06:23 | 0

51707 โมดูล 8 การวิเคราะห์ความแตกต่างของข้อมูล

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

14144-51707 โมดูล 8 การวิเคราะห์ความแตกต่างของข้อมูล...

16 มิ.ย. 2564, 06:10 | 0

51707 โมดูล 7 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของข้อมูล

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

14143-51707 โมดูล 7 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของข้อมูล...

16 มิ.ย. 2564, 05:57 | 0

51707 โมดูล 6 หลักการเลื่อกใช้สถิติ

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

14142-51707 โมดูล 6 หลักการเลื่อกใช้สถิติ...

16 มิ.ย. 2564, 05:49 | 0

51707 โมดูล 5 เทคนิคการสุ่มตัวอย่าง

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

14141-51707 โมดูล 5 เทคนิคการสุ่มตัวอย่าง...

16 มิ.ย. 2564, 05:34 | 0

51707 โมดูล 4 การทบทวนวรรณกรรม 2

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

14140-51707 โมดูล 4 การทบทวนวรรณกรรม 2

16 มิ.ย. 2564, 05:18 | 0

51707 โมดูล 3 การทบทวนวรรณกรรม 1

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

14138-51707 โมดูล 3 การทบทวนวรรณกรรม 1

15 มิ.ย. 2564, 06:33 | 0

51707 โมดูล 1 กระบวนการวิจัยทางการพยาบาล

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

14137-51707 โมดูล 1 กระบวนการวิจัยทางการพยาบาล...

15 มิ.ย. 2564, 06:01 | 0

51715 การสื่อสาร การแสดงพฤติกรรมที่เหมาะสม และการขัดแย้งทางการพยาบาล

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

13763-51715 การสื่อสาร การแสดงพฤติกรรมที่เหมาะสม และการขัดแย้งทางการพยาบาล...

25 พ.ค. 2564, 06:36 | 0

51715 โมดูล 7 การดูแลไร้รอยต่อเพื่อคุณภาพการพยาบาล

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

13764-51715 โมดูล 7 การดูแลไร้รอยต่อเพื่อคุณภาพการพยาบาล...

25 พ.ค. 2564, 06:40 | 0

51715 โมดูล 6 การจัดการกระบวนการและผลลัพธ์ทางการพยาบาล

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

13762-51715 โมดูล 6 การจัดการกระบวนการและผลลัพธ์ทางการพยาบาล...

25 พ.ค. 2564, 06:35 | 0

51715 โมดูลที่ 1 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ในองค์การพยาบาลที่มีหลายเจนเนอเรชั่น

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

13761-51715 โมดูลที่ 1 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ในองค์การพยาบาลที่มีหลายเจนเนอเรชั่...

25 พ.ค. 2564, 06:32 | 1

51715 ปฐมนิเทศสำหรับนักศึกษา

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

13760-51715 ปฐมนิเทศสำหรับนักศึกษา

25 พ.ค. 2564, 06:29 | 0

51708 ปฐมนิเทศ

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

13578-51708 ปฐมนิเทศ

19 พ.ค. 2564, 13:11 | 1

51712 ปฐมนิเทศ

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

13579-51712 ปฐมนิเทศ

19 พ.ค. 2564, 13:16 | 0

51717 โมดูลที่ 8 ยากับผู้สูงอายุ

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

13547-51717 โมดูลที่ 8 ยากับผู้สูงอายุ...

19 พ.ค. 2564, 08:02 | 0

51717 โมดูลที่ 7 การจัดการดูแลผู้สูงอายุและบูรณาการ

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

13546-51717 โมดูลที่ 7 การจัดการดูแลผู้สูงอายุและบูรณาการ...

19 พ.ค. 2564, 07:59 | 0

51717 โมดูลที่ 6 การสร้างทีมงานในการจัดการดูแลผู้สูงอายุ

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

13545-51717 โมดูลที่ 6 การสร้างทีมงานในการจัดการดูแลผู้สูงอายุ...

19 พ.ค. 2564, 07:56 | 0

51717 โมดูลที่ 5 เทคโนโลยีดิจิทัลด้านการจัดการการดูแลผู้สูงอายุ

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

13544-51717 โมดูลที่ 5 เทคโนโลยีดิจิทัลด้านการจัดการการดูแลผู้สูงอายุ...

19 พ.ค. 2564, 07:50 | 0

51717 โมดูลที่ 4 ความรุนแรงและการละเมิดสิทธิในผู้สูงอายุ

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

13543-51717 โมดูลที่ 4 ความรุนแรงและการละเมิดสิทธิในผู้สูงอายุ...

19 พ.ค. 2564, 07:49 | 0

51717 โมดูลที่ 3 การจัดการดูแลแบประคับประคองแบะการดูแลระยะภายในของผู้สูงอายุ

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

13541-51717 โมดูลที่ 3 การจัดการดูแลแบประคับประคองแบะการดูแลระยะภายในของผู้สูงอาย...

19 พ.ค. 2564, 07:44 | 0

51717 โมดูลที่ 2 ทฤษฏีความสูงอายุ (theories of Aging)

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

13539-51717 โมดูลที่ 2 ทฤษฏีความสูงอายุ (theories of Aging)...

19 พ.ค. 2564, 07:39 | 0

51717 โมดูลที่ 1 สังคมสูงอายุกับการจัดการการดูแล

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

13529-51717 โมดูลที่ 1 สังคมสูงอายุกับการจัดการการดูแล...

19 พ.ค. 2564, 03:58 | 0

51717 ปฐมนิเทศชุดวิชา การจัดการการดูแลผู้สูงอายุ

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

13528-51717 ปฐมนิเทศชุดวิชา การจัดการการดูแลผู้สูงอายุ...

19 พ.ค. 2564, 03:54 | 0

89706 โมดูล 10 หน่วยที่ 15 การพยาบาลผู้สูงอายุที่เป็นโรคเรื้อรังที่พบบ่อยในชุมชน

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

13157-89706 โมดูล 10 หน่วยที่ 15 การพยาบาลผู้สูงอายุที่เป็นโรคเรื้อรังที่พบบ่อยใน...

22 มี.ค. 2564, 08:58 | 0

89706 ปฐมนิเทศ

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

13156-89706 ปฐมนิเทศ

22 มี.ค. 2564, 08:56 | 0

89706 โมดูล 9 การพยาบาลผู้ป่วยเด็กและวัยรุ่นที่เป็นโรคเรื้อรังในชุมชน

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

13153-89706 โมดูล 9 การพยาบาลผู้ป่วยเด็กและวัยรุ่นที่เป็นโรคเรื้อรังในชุมชน...

22 มี.ค. 2564, 08:50 | 0

89706 โมดูล 8 การพยาบาลผู้ป่วยกลุ่มโรคสุขภาพจิตและจิตเวชที่พบบ่อยในชุมชน

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

13152-89706 โมดูล 8 การพยาบาลผู้ป่วยกลุ่มโรคสุขภาพจิตและจิตเวชที่พบบ่อยในชุมชน...

22 มี.ค. 2564, 08:47 | 0