สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (E-Learning)

จำนวนสื่อ 401 สื่อ


99315 ปฐมนิเทศชุดวิชา

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

18618-99315 ปฐมนิเทศชุดวิชา

19 เม.ย. 2565, 16:57 | 5

99707 โมดูล 10 การประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ด้านภัยพิบัติ

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

18303-99707 โมดูล 10 การประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ด้านภัยพิบัติ...

12 มี.ค. 2565, 20:24 | 0

99707 โมดูล 9 การประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในเชิงพาณิชย์

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

18302-99707 โมดูล 9 การประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในเชิงพาณิชย์...

12 มี.ค. 2565, 20:23 | 0

99707 โมดูล 8 การประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ทางด้านอุตุนิยมวิทยา

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

18301-99707 โมดูล 8 การประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ทางด้านอุตุนิยมวิทยา...

12 มี.ค. 2565, 20:22 | 0

99707 โมดูล 7 การวิเคราะห์ข้อมูลในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

18300-99707 โมดูล 7 การวิเคราะห์ข้อมูลในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์...

12 มี.ค. 2565, 20:20 | 0

99707 โมดูล 6 การจัดการฐานข้อมูลในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

18299-99707 โมดูล 6 การจัดการฐานข้อมูลในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์...

12 มี.ค. 2565, 20:18 | 0

99707 โมดูล 5 ข้อมูลเชิงพื้นที่เชิงเส้น

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

18298-99707 โมดูล 5 ข้อมูลเชิงพื้นที่เชิงเส้น...

12 มี.ค. 2565, 20:16 | 0

99707 โมดูล 4 ข้อมูลเชิงพื้นที่แบบกริด

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

18297-99707 โมดูล 4 ข้อมูลเชิงพื้นที่แบบกริด...

12 มี.ค. 2565, 20:15 | 0

99707 โมดูล 3 ระบบพิกัดทางภูมิศาสตร์และเส้นตรงแผนที่

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

18296-99707 โมดูล 3 ระบบพิกัดทางภูมิศาสตร์และเส้นตรงแผนที่...

12 มี.ค. 2565, 20:13 | 0

99707 โมดูล 2 เทคโนโลยีการรับรู้ระยะไกล RS และระบบกำหนดตำแหน่งบนโลก GPS

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

18295-99707 โมดูล 2 เทคโนโลยีการรับรู้ระยะไกล RS และระบบกำหนดตำแหน่งบนโลก GPS...

12 มี.ค. 2565, 20:12 | 0

99707 โมดูล 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

18294-99707 โมดูล 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์...

12 มี.ค. 2565, 20:10 | 0

99707 ปฐมนิเทศชุดวิชา

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

18293-99707 ปฐมนิเทศชุดวิชา

12 มี.ค. 2565, 20:09 | 0

99703 บรรยายสรุปการจัดการไอทีเชิงกลยุทธ์ อ.ดร.มนู อรดีดลเชษฐ์

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

18283-99703 บรรยายสรุปการจัดการไอทีเชิงกลยุทธ์ อ.ดร.มนู อรดีดลเชษฐ์...

12 มี.ค. 2565, 19:28 | 0

99703 บรรยายโดย ผศ.(พิเศษ) ดร.สันติพัฒน์ อรุณธารี

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

18282-99703 บรรยายโดย ผศ.(พิเศษ) ดร.สันติพัฒน์ อรุณธารี...

12 มี.ค. 2565, 19:27 | 0

99703 บรรยายโดย ดร. มนู อรดีดลเชษฐ์

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

18281-99703 บรรยายโดย ดร. มนู อรดีดลเชษฐ์...

12 มี.ค. 2565, 19:25 | 1

97704 หน่วยที่ 14 -15 ระบบโลจิสติกส์และระบบสารสนเทศในอุตสาหกรรมอาหาร

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

18279-97704 หน่วยที่ 14 -15 ระบบโลจิสติกส์และระบบสารสนเทศในอุตสาหกรรมอาหาร...

12 มี.ค. 2565, 18:36 | 0

97704 หน่วยที่ 13 การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

18278-97704 หน่วยที่ 13 การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร...

12 มี.ค. 2565, 18:35 | 0

97704 หน่วยที่ 12 เทคโนโลยีสะอาดในอุตสาหกรรมอาหาร

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

18277-97704 หน่วยที่ 12 เทคโนโลยีสะอาดในอุตสาหกรรมอาหาร...

12 มี.ค. 2565, 18:34 | 0

97704 หน่วยที่ 11 มาตรฐานห้องปฏิบัติการและการตรวจสอบคุณภาพในผลิตภัณฑ์อาหาร

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

18276-97704 หน่วยที่ 11 มาตรฐานห้องปฏิบัติการและการตรวจสอบคุณภาพในผลิตภัณฑ์อาหาร...

12 มี.ค. 2565, 18:32 | 0

97704 หน่วยที่ 10 การจัดการการผลิตและควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์อาหารฮาลาล

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

18275-97704 หน่วยที่ 10 การจัดการการผลิตและควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์อาหารฮาลาล...

12 มี.ค. 2565, 18:31 | 0

97704 หน่วยที่ 9 ระบบคุณภาพ GMP และ HACCP เพื่อการผลิตและบริการอาหารปลอดภัย

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

18274-97704 หน่วยที่ 9 ระบบคุณภาพ GMP และ HACCP เพื่อการผลิตและบริการอาหารปลอดภัย...

12 มี.ค. 2565, 18:29 | 0

97704 หน่วยที่ 8 กฎหมายและมาตรฐานคุณภาพสำหรับอุตสาหกรรมอาหาร

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

18273-97704 หน่วยที่ 8 กฎหมายและมาตรฐานคุณภาพสำหรับอุตสาหกรรมอาหาร...

12 มี.ค. 2565, 18:28 | 0

97704 หน่วยที่ 7 เทคโนโลยีการบรรจุผลิตภัณฑ์อาหาร

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

18272-97704 หน่วยที่ 7 เทคโนโลยีการบรรจุผลิตภัณฑ์อาหาร...

12 มี.ค. 2565, 18:26 | 0

97704 หน่วยที่ 6 บรรจุภัณฑ์ในอุตสาหกรรมอาหารและนวัตกรรม

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

18271-97704 หน่วยที่ 6 บรรจุภัณฑ์ในอุตสาหกรรมอาหารและนวัตกรรม...

12 มี.ค. 2565, 18:23 | 0

97704 หน่วยที่ 5 เทคโนโลยีการแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารด้วยการใช้รังสี เอนไซม์ การเอ็กซ์ทรูชันฯ

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

18270-97704 หน่วยที่ 5 เทคโนโลยีการแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารด้วยการใช้รังสี เอนไซม์ กา...

12 มี.ค. 2565, 18:22 | 0

97704 หน่วยที่ 4 เทคโนโลยีการแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารด้วยการใช้ความร้อน ความเย็น การทำแห้งฯ

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

18269-97704 หน่วยที่ 4 เทคโนโลยีการแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารด้วยการใช้ความร้อน ความเย็...

12 มี.ค. 2565, 17:30 | 0

97704 หน่วยที่ 3 เทคโนโลยีการแปรรูปวัตถุดิบอาหารขั้นต้นและสารผสมอาหาร

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

18268-97704 หน่วยที่ 3 เทคโนโลยีการแปรรูปวัตถุดิบอาหารขั้นต้นและสารผสมอาหาร...

12 มี.ค. 2565, 17:28 | 0

97704 หน่วยที่ 2 เทคโนโลยีและการจัดการวัตถุดิบเพื่อเข้าสู่อุตสาหกรรมอาหาร

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

18267-97704 หน่วยที่ 2 เทคโนโลยีและการจัดการวัตถุดิบเพื่อเข้าสู่อุตสาหกรรมอาหาร...

12 มี.ค. 2565, 17:26 | 0

97704 หน่วยที่ 1 เทคโนโลยี นวัตกรรมและระบบคุณภาพสำหรับอุตสาหกรรมอาหาร

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

18266-97704 หน่วยที่ 1 เทคโนโลยี นวัตกรรมและระบบคุณภาพสำหรับอุตสาหกรรมอาหาร...

12 มี.ค. 2565, 17:20 | 0

97704 ปฐมนิเทศชุดวิชา

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

18265-97704 ปฐมนิเทศชุดวิชา

12 มี.ค. 2565, 17:18 | 0

99704 ปฐมนิเทศชุดวิชา

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

18253-99704 ปฐมนิเทศชุดวิชา

12 มี.ค. 2565, 16:01 | 0

97705 ปฐมนิเทศชุดวิชา

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

18252-97705 ปฐมนิเทศชุดวิชา

12 มี.ค. 2565, 14:37 | 0

97706 โมดูล 10 ตอนที่ 6 บูรณาการการออกแบบระบบการผลิตที่

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

17046-97706 โมดูล 10 ตอนที่ 6 บูรณาการการออกแบบระบบการผลิตที่...

13 ธ.ค. 2564, 08:31 | 0

97706 โมดูล 10 ตอนที่ 5 กรณีศึกษาการใช้เศรษฐกิจหมุนเวียน

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

17045-97706 โมดูล 10 ตอนที่ 5 กรณีศึกษาการใช้เศรษฐกิจหมุนเวียน...

13 ธ.ค. 2564, 08:28 | 0

97706 โมดูล 10 ตอนที่ 4 แนวคิดเกี่ยวกับเศรษฐกิจเหมุนเวียน

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

17044-97706 โมดูล 10 ตอนที่ 4 แนวคิดเกี่ยวกับเศรษฐกิจเหมุนเวียน...

13 ธ.ค. 2564, 08:28 | 0

97706 โมดูล 10 ตอนที่ 3 การออกแบบระบบการผลิตที่ยั่งยืนแบบบูรณาการ

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

17043-97706 โมดูล 10 ตอนที่ 3 การออกแบบระบบการผลิตที่ยั่งยืนแบบบูรณาการ...

13 ธ.ค. 2564, 08:25 | 0

97706 โมดูล 10 ตอนที่ 1 หลักการระบบการผลิตที่ยั่งยืน

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

17047-97706 โมดูล 10 ตอนที่ 1 หลักการระบบการผลิตที่ยั่งยืน...

13 ธ.ค. 2564, 08:51 | 0

97706 โมดูล 10 ตอนที่ 2 ตัวชี้วัดระบบการผลิตที่ยั่งยืน

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

17042-97706 โมดูล 10 ตอนที่ 2 ตัวชี้วัดระบบการผลิตที่ยั่งยืน...

13 ธ.ค. 2564, 08:19 | 0

97706 โมดูล 7 ตอนที่ 4 เครื่องมือการปรับปรุงประสิทธิภาพแบบดิจิทัลลีน

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

17040-97706 โมดูล 7 ตอนที่ 4 เครื่องมือการปรับปรุงประสิทธิภาพแบบดิจิทัลลีน...

13 ธ.ค. 2564, 08:07 | 0