สาขาวิชาวิทยาการจัดการ (E-Learning)

จำนวนสื่อ 2097 สื่อ


32750 โมดูล 6 ตอนที่ 2 วิธีการและการประยุกต์ใช้การจัดการผลงานในยุคดิจิทัล

สงวนสิทธิ์สำหรับผู้เรียนชุดวิชา e-Learning

17320-32750 โมดูล 6 ตอนที่ 2 วิธีการและการประยุกต์ใช้การจัดการผลงานในยุคดิจิทัล...

30 ธ.ค. 2564, 02:29 | 0

32750 โมดูล 6 ตอนที่ 1 ความหมาย วัตถุประสงค์ และขั้นตอนในการจัดการผลงานในยุคดิจิทัล

สงวนสิทธิ์สำหรับผู้เรียนชุดวิชา e-Learning

17319-32750 โมดูล 6 ตอนที่ 1 ความหมาย วัตถุประสงค์ และขั้นตอนในการจัดการผลงานในยุ...

30 ธ.ค. 2564, 02:26 | 0

32750 โมดูล 1 ตอนที่ 4 เทคนิคการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกของการจัดการทรัพยากรมนุษย์ยุคดิจิทัล

สงวนสิทธิ์สำหรับผู้เรียนชุดวิชา e-Learning

17318-32750 โมดูล 1 ตอนที่ 4 เทคนิคการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกของการจัด...

30 ธ.ค. 2564, 02:23 | 0

32750 โมดูล 1 ตอนที่ 3 ความหมาย วัตถุประสงค์และประเภทของการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมของการจัดการทรัพยากรมนุษย์ในยุคดิจิทัล

สงวนสิทธิ์สำหรับผู้เรียนชุดวิชา e-Learning

17317-32750 โมดูล 1 ตอนที่ 3 ความหมาย วัตถุประสงค์และประเภทของการเปลี่ยนแปลงสภาพแ...

30 ธ.ค. 2564, 02:21 | 0

32750 โมดูล 1 ตอนที่ 2 บทบาทและหน้าที่ของการจัดการทรัพยากรมนุษย์ในยุคดิจิทัล

สงวนสิทธิ์สำหรับผู้เรียนชุดวิชา e-Learning

17316-32750 โมดูล 1 ตอนที่ 2 บทบาทและหน้าที่ของการจัดการทรัพยากรมนุษย์ในยุคดิจิทั...

30 ธ.ค. 2564, 02:20 | 0

32750 โมดูล 1 ตอนที่ 1 ความหมาย วัตถุประสงค์และเทคโนโลยีที่เหมาะสมของการจัดการทรัพยากรมนุษย์ในยุคดิจิทัล

สงวนสิทธิ์สำหรับผู้เรียนชุดวิชา e-Learning

17315-32750 โมดูล 1 ตอนที่ 1 ความหมาย วัตถุประสงค์และเทคโนโลยีที่เหมาะสมของการจัด...

30 ธ.ค. 2564, 02:15 | 0

32750 ปฐมนิเทศ

สงวนสิทธิ์สำหรับผู้เรียนชุดวิชา e-Learning

17314-32750 ปฐมนิเทศ

30 ธ.ค. 2564, 02:10 | 0

32333 โมดูล 10 เรื่อง การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค ตอนที่ 4 การยอมรับนวัตกรรมการตัดสินใจของผู้บริโภค

สงวนสิทธิ์สำหรับผู้เรียนชุดวิชา e-Learning

17286-32333 โมดูล 10 เรื่อง การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค ตอนที่ 4 การยอมรับนวัตก...

26 ธ.ค. 2564, 01:04 | 0

32333 โมดูล 10 เรื่อง การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค ตอนที่ 3 ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค

สงวนสิทธิ์สำหรับผู้เรียนชุดวิชา e-Learning

17285-32333 โมดูล 10 เรื่อง การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค ตอนที่ 3 ปัจจัยที่มีผลต...

26 ธ.ค. 2564, 00:58 | 0

32333 โมดูล 10 เรื่อง การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค ตอนที่ 2 การตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค

สงวนสิทธิ์สำหรับผู้เรียนชุดวิชา e-Learning

17284-32333 โมดูล 10 เรื่อง การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค ตอนที่ 2 การตัดสินใจซื้...

26 ธ.ค. 2564, 00:53 | 0

32333 โมดูล 10 เรื่อง การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค ตอนที่ 1 แนวคิดการตัดสินใจของผู้บริโภค

สงวนสิทธิ์สำหรับผู้เรียนชุดวิชา e-Learning

17283-32333 โมดูล 10 เรื่อง การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค ตอนที่ 1 แนวคิดการตัดสิ...

26 ธ.ค. 2564, 00:49 | 0

33303 รายการที่ 14 ตอนที่ 2 ปัญหาเกี่ยวกับแผนและโครงการในประเทศไทย

สงวนสิทธิ์สำหรับผู้เรียนชุดวิชา e-Learning

17266-33303 รายการที่ 14 ตอนที่ 2 ปัญหาเกี่ยวกับแผนและโครงการในประเทศไทย...

25 ธ.ค. 2564, 04:46 | 0

33303 รายการที่ 7 ตอนที่ 2 การวิเคราะห์ และการพัฒนาการกำหนดนโยบายสาธารณะไปปฏิบัติในประเทศไทย

สงวนสิทธิ์สำหรับผู้เรียนชุดวิชา e-Learning

17214-33303 รายการที่ 7 ตอนที่ 2 การวิเคราะห์ และการพัฒนาการกำหนดนโยบายสาธารณะไปป...

22 ธ.ค. 2564, 03:29 | 0

33303 รายการที่ 7 ตอนที่ 1 การวิเคราะห์ และการพัฒนาการกำหนดนโยบายสาธารณะ

สงวนสิทธิ์สำหรับผู้เรียนชุดวิชา e-Learning

17213-33303 รายการที่ 7 ตอนที่ 1 การวิเคราะห์ และการพัฒนาการกำหนดนโยบายสาธารณะ...

22 ธ.ค. 2564, 03:28 | 0

33303 รายการที่ 4 ตอนที่ 3 ตัวแบบทางการบริหารเกี่ยวกับการกาหนดนโยบายสาธารณะ

สงวนสิทธิ์สำหรับผู้เรียนชุดวิชา e-Learning

17212-33303 รายการที่ 4 ตอนที่ 3 ตัวแบบทางการบริหารเกี่ยวกับการกาหนดนโยบายสาธารณะ...

22 ธ.ค. 2564, 03:19 | 0

33303 รายการที่ 4 ตอนที่ 1 ความหมาย และแนวคิดทั่วไปเกี่ยวกับนโยบายสาธารณะ

สงวนสิทธิ์สำหรับผู้เรียนชุดวิชา e-Learning

17210-33303 รายการที่ 4 ตอนที่ 1 ความหมาย และแนวคิดทั่วไปเกี่ยวกับนโยบายสาธารณะ...

22 ธ.ค. 2564, 03:05 | 0

33303 รายการที่ 3 ตอนที่ 3 การศึกษาความเป็นไปได้ด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม

สงวนสิทธิ์สำหรับผู้เรียนชุดวิชา e-Learning

17209-33303 รายการที่ 3 ตอนที่ 3 การศึกษาความเป็นไปได้ด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแว...

22 ธ.ค. 2564, 03:02 | 0

33303 รายการที่ 7 ตอนที่ 3 การวิเคราะห์การประเมินผลนโยบายสาธารณะในประเทศไทย

สงวนสิทธิ์สำหรับผู้เรียนชุดวิชา e-Learning

17215-33303 รายการที่ 7 ตอนที่ 3 การวิเคราะห์การประเมินผลนโยบายสาธารณะในประเทศไทย...

22 ธ.ค. 2564, 03:32 | 0

33303 รายการที่ 14 ตอนที่ 1 ความเป็นมา ระดับของแผนและโครงการในประเทศไทย องค์การและผู้รับ

สงวนสิทธิ์สำหรับผู้เรียนชุดวิชา e-Learning

17216-33303 รายการที่ 14 ตอนที่ 1 ความเป็นมา ระดับของแผนและโครงการในประเทศไทย องค...

22 ธ.ค. 2564, 03:38 | 0

33303 รายการที่ 3 ตอนที่ 2 แนวทางและกระบวนการวิเคราะห์นโยบายสาธารณะ

สงวนสิทธิ์สำหรับผู้เรียนชุดวิชา e-Learning

17208-33303 รายการที่ 3 ตอนที่ 2 แนวทางและกระบวนการวิเคราะห์นโยบายสาธารณะ...

22 ธ.ค. 2564, 02:59 | 0

33303 รายการที่ 1 ตอนที่ 2 กระบวนการ ตัวแสดง และจริยธรรมนโยบายสาธารณะ

สงวนสิทธิ์สำหรับผู้เรียนชุดวิชา e-Learning

17205-33303 รายการที่ 1 ตอนที่ 2 กระบวนการ ตัวแสดง และจริยธรรมนโยบายสาธารณะ...

21 ธ.ค. 2564, 09:16 | 0

33303 รายการที่ 1 ตอนที่ 1 การนิยาม ความสำคัญ และประเภทนโยบายสาธารณะ

สงวนสิทธิ์สำหรับผู้เรียนชุดวิชา e-Learning

17204-33303 รายการที่ 1 ตอนที่ 1 การนิยาม ความสำคัญ และประเภทนโยบายสาธารณะ...

21 ธ.ค. 2564, 09:13 | 0

33303 รายการปฐมนิเทศ ตอนที่ 4 แนวคิดหน่วยการสอนที่ 11-15

สงวนสิทธิ์สำหรับผู้เรียนชุดวิชา e-Learning

17203-33303 รายการปฐมนิเทศ ตอนที่ 4 แนวคิดหน่วยการสอนที่ 11-15...

21 ธ.ค. 2564, 08:56 | 0

33303 รายการปฐมนิเทศ ตอนที่ 3 แนวคิดหน่วยการสอนที่ 6-10

สงวนสิทธิ์สำหรับผู้เรียนชุดวิชา e-Learning

17202-33303 รายการปฐมนิเทศ ตอนที่ 3 แนวคิดหน่วยการสอนที่ 6-10...

21 ธ.ค. 2564, 08:53 | 0

33303 รายการปฐมนิเทศ ตอนที่ 2 แนวคิดหน่วยการสอนที่ 1-5

สงวนสิทธิ์สำหรับผู้เรียนชุดวิชา e-Learning

17201-33303 รายการปฐมนิเทศ ตอนที่ 2 แนวคิดหน่วยการสอนที่ 1-5...

21 ธ.ค. 2564, 08:45 | 0

32749 โมดูลที่ 10 ตอนที่ 1 ความเป็นมาของความยั่งยืน

สงวนสิทธิ์สำหรับผู้เรียนชุดวิชา e-Learning

17264-32749 โมดูลที่ 10 ตอนที่ 1 ความเป็นมาของความยั่งยืน...

24 ธ.ค. 2564, 04:41 | 0

32749 โมดูลที่ 10 ตอนที่ 3 กระบวนการในการจัดการความยั่งยืนขององค์การและโมเดลฯ

สงวนสิทธิ์สำหรับผู้เรียนชุดวิชา e-Learning

17263-32749 โมดูลที่ 10 ตอนที่ 3 กระบวนการในการจัดการความยั่งยืนขององค์การและโมเด...

24 ธ.ค. 2564, 04:25 | 0

32749 โมดูลที่ 10 ตอนที่ 2 แนวคิดและความหมายของการจัดการเพื่อความยั่งยืน

สงวนสิทธิ์สำหรับผู้เรียนชุดวิชา e-Learning

17262-32749 โมดูลที่ 10 ตอนที่ 2 แนวคิดและความหมายของการจัดการเพื่อความยั่งยืน...

24 ธ.ค. 2564, 04:23 | 0

32749 โมดูลที่ 9 ตอนที่ 5 นวัตกรรมการตลาดด้านกระบวนการ กายภาพการบริการและบุคลากร

สงวนสิทธิ์สำหรับผู้เรียนชุดวิชา e-Learning

17261-32749 โมดูลที่ 9 ตอนที่ 5 นวัตกรรมการตลาดด้านกระบวนการ กายภาพการบริการและบุ...

24 ธ.ค. 2564, 04:16 | 0

32749 โมดูลที่ 9 ตอนที่ 4 นวัตกรรมการตลาดด้านการส่งเสริมการตลาดและการจัดจำหน่าย

สงวนสิทธิ์สำหรับผู้เรียนชุดวิชา e-Learning

17260-32749 โมดูลที่ 9 ตอนที่ 4 นวัตกรรมการตลาดด้านการส่งเสริมการตลาดและการจัดจำห...

24 ธ.ค. 2564, 04:11 | 0

32749 โมดูลที่ 9 ตอนที่ 3 นวัตกรรมการตลาดด้านผลิตภัณฑ์และราคา

สงวนสิทธิ์สำหรับผู้เรียนชุดวิชา e-Learning

17259-32749 โมดูลที่ 9 ตอนที่ 3 นวัตกรรมการตลาดด้านผลิตภัณฑ์และราคา...

24 ธ.ค. 2564, 04:09 | 0

32749 โมดูลที่ 9 ตอนที่ 2 แนวคิดและกระบวนการพัฒนานวัตกรรมการตลาด

สงวนสิทธิ์สำหรับผู้เรียนชุดวิชา e-Learning

17258-32749 โมดูลที่ 9 ตอนที่ 2 แนวคิดและกระบวนการพัฒนานวัตกรรมการตลาด...

24 ธ.ค. 2564, 04:00 | 0

32749 โมดูลที่ 8 ตอนที่ 5 นวัตกรรมเทคโนโลยีการดำเนินงานในองค์การ

สงวนสิทธิ์สำหรับผู้เรียนชุดวิชา e-Learning

17256-32749 โมดูลที่ 8 ตอนที่ 5 นวัตกรรมเทคโนโลยีการดำเนินงานในองค์การ...

24 ธ.ค. 2564, 03:55 | 0

32749 โมดูลที่ 8 ตอนที่ 4 นวัตกรรมเทคโนโลยีด้านการบริการ

สงวนสิทธิ์สำหรับผู้เรียนชุดวิชา e-Learning

17255-32749 โมดูลที่ 8 ตอนที่ 4 นวัตกรรมเทคโนโลยีด้านการบริการ...

24 ธ.ค. 2564, 03:45 | 0

32749 โมดูลที่ 8 ตอนที่ 3 แนวคิดเกี่ยวกับนวัตกรรมการจัดการดำเนินงานและนวัตกรรมด้านการผลิต

สงวนสิทธิ์สำหรับผู้เรียนชุดวิชา e-Learning

17254-32749 โมดูลที่ 8 ตอนที่ 3 แนวคิดเกี่ยวกับนวัตกรรมการจัดการดำเนินงานและนวัตก...

24 ธ.ค. 2564, 03:40 | 0

32749 โมดูลที่ 8 ตอนที่ 2 นวัตกรรมการควบคุม

สงวนสิทธิ์สำหรับผู้เรียนชุดวิชา e-Learning

17253-32749 โมดูลที่ 8 ตอนที่ 2 นวัตกรรมการควบคุม...

24 ธ.ค. 2564, 03:39 | 0

32749 โมดูลที่ 8 ตอนที่ 1 นวัตกรรมการวางแผน

สงวนสิทธิ์สำหรับผู้เรียนชุดวิชา e-Learning

17252-32749 โมดูลที่ 8 ตอนที่ 1 นวัตกรรมการวางแผน...

24 ธ.ค. 2564, 03:37 | 0

32749 โมดูลที่ 7 ตอนที่ 3 การสร้างเครือข่ายนวัตกรรม

สงวนสิทธิ์สำหรับผู้เรียนชุดวิชา e-Learning

17251-32749 โมดูลที่ 7 ตอนที่ 3 การสร้างเครือข่ายนวัตกรรม...

24 ธ.ค. 2564, 03:34 | 0

32749 โมดูลที่ 7 ตอนที่ 2 นวัตกรรมการสร้างสภาพแวดล้อมองค์การ

สงวนสิทธิ์สำหรับผู้เรียนชุดวิชา e-Learning

17250-32749 โมดูลที่ 7 ตอนที่ 2 นวัตกรรมการสร้างสภาพแวดล้อมองค์การ...

24 ธ.ค. 2564, 03:31 | 0

32749 โมดูลที่ 7 ตอนที่ 1 แนวคิดเกี่ยวกับนวัตกรรมการจัดองค์การ

สงวนสิทธิ์สำหรับผู้เรียนชุดวิชา e-Learning

17249-32749 โมดูลที่ 7 ตอนที่ 1 แนวคิดเกี่ยวกับนวัตกรรมการจัดองค์การ...

24 ธ.ค. 2564, 03:28 | 0