สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ (E-Learning)

จำนวนสื่อ 300 สื่อ


◣ มสธ.◢ 24734 โมดูล10 การประเมินการดำเนินงานประสิทธิผลและประสิทธิภาพ และผลกระทบของนโยบาย

สงวนสิทธิ์สำหรับผู้เรียนชุดวิชา e-Learning

13139-◣ มสธ.◢ 24734 โมดูล10 การประเมินการดำเนินงานประสิทธิผลแ...

22 มี.ค. 2564, 04:18 | 0

◣ มสธ.◢ 24734 โมดูล 9 การประเมินความเสี่ยงของนโยบาย แผนงาน โครงการและองค์กร

สงวนสิทธิ์สำหรับผู้เรียนชุดวิชา e-Learning

13136-◣ มสธ.◢ 24734 โมดูล 9 การประเมินความเสี่ยงของนโยบาย แผน...

22 มี.ค. 2564, 04:11 | 0

◣ มสธ.◢ 24734 โมดูล8 การประเมินความต้องการจำเป็น และความเป็นไปได้ของนโยบาย แผนงาน โครงการ และองค์กร

สงวนสิทธิ์สำหรับผู้เรียนชุดวิชา e-Learning

13135-◣ มสธ.◢ 24734 โมดูล8 การประเมินความต้องการจำเป็น และควา...

22 มี.ค. 2564, 04:02 | 0

◣ มสธ.◢ 24734 โมดูล5 โมเดลการประเมิน

สงวนสิทธิ์สำหรับผู้เรียนชุดวิชา e-Learning

13134-◣ มสธ.◢ 24734 โมดูล5 โมเดลการประเมิน...

22 มี.ค. 2564, 03:55 | 0

◣ มสธ.◢ 24734 โมดูล4 การกำหนดวัตถุประสงค์ตัวบ่งชี้ และเกณฑ์ในการประเมินนโยบาย แผนงาน

สงวนสิทธิ์สำหรับผู้เรียนชุดวิชา e-Learning

13133-◣ มสธ.◢ 24734 โมดูล4 การกำหนดวัตถุประสงค์ตัวบ่งชี้ และเ...

22 มี.ค. 2564, 03:48 | 0

◣ มสธ.◢ 24734 โมดูล3 การวิเคราะห์นโยบายแผนงานโครงการ และองค์กร

สงวนสิทธิ์สำหรับผู้เรียนชุดวิชา e-Learning

13130-◣ มสธ.◢ 24734 โมดูล3 การวิเคราะห์นโยบายแผนงานโครงการ แล...

22 มี.ค. 2564, 03:41 | 0

◣ มสธ.◢ 24734 โมดูล2 แนวคิดเกี่ยวกับการประเมินนโยบาย แผนงานโครงการและองค์กร

สงวนสิทธิ์สำหรับผู้เรียนชุดวิชา e-Learning

13129-◣ มสธ.◢ 24734 โมดูล2 แนวคิดเกี่ยวกับการประเมินนโยบาย แผ...

22 มี.ค. 2564, 03:36 | 0

◣ มสธ.◢ 24734 โมดูล1 แนวคิดและการพัฒนา นโยบาย แผนงานโครงการและองค์กร

สงวนสิทธิ์สำหรับผู้เรียนชุดวิชา e-Learning

13128-◣ มสธ.◢ 24734 โมดูล1 แนวคิดและการพัฒนา นโยบาย แผนงานโคร...

22 มี.ค. 2564, 03:16 | 0

◣ มสธ.◢ 24735 การประเมินหลักสูตรและการประกันคุณภาพการศึกษา โมดูล 9

สงวนสิทธิ์สำหรับผู้เรียนชุดวิชา e-Learning

13044-◣ มสธ.◢ 24735 การประเมินหลักสูตรและการประกันคุณภาพการศึ...

15 มี.ค. 2564, 07:13 | 0

◣ มสธ.◢ 24735 การประเมินหลักสูตรและการประกันคุณภาพการศึกษา โมดูล 8

สงวนสิทธิ์สำหรับผู้เรียนชุดวิชา e-Learning

13043-◣ มสธ.◢ 24735 การประเมินหลักสูตรและการประกันคุณภาพการศึ...

15 มี.ค. 2564, 07:11 | 0

◣ มสธ.◢ 24735 การประเมินหลักสูตรและการประกันคุณภาพการศึกษา โมดูล 7

สงวนสิทธิ์สำหรับผู้เรียนชุดวิชา e-Learning

13042-◣ มสธ.◢ 24735 การประเมินหลักสูตรและการประกันคุณภาพการศึ...

15 มี.ค. 2564, 07:03 | 0

◣ มสธ.◢ 24735 การประเมินหลักสูตรและการประกันคุณภาพการศึกษา โมดูล 6

สงวนสิทธิ์สำหรับผู้เรียนชุดวิชา e-Learning

13041-◣ มสธ.◢ 24735 การประเมินหลักสูตรและการประกันคุณภาพการศึ...

15 มี.ค. 2564, 06:59 | 0

◣ มสธ.◢ 24735 การประเมินหลักสูตรและการประกันคุณภาพการศึกษา โมดูล 3

สงวนสิทธิ์สำหรับผู้เรียนชุดวิชา e-Learning

13038-◣ มสธ.◢ 24735 การประเมินหลักสูตรและการประกันคุณภาพการศึ...

15 มี.ค. 2564, 06:43 | 0

◣ มสธ.◢ 24735 การประเมินหลักสูตรและการประกันคุณภาพการศึกษา โมดูล 2

สงวนสิทธิ์สำหรับผู้เรียนชุดวิชา e-Learning

13037-◣ มสธ.◢ 24735 การประเมินหลักสูตรและการประกันคุณภาพการศึ...

15 มี.ค. 2564, 06:35 | 0

◣ มสธ.◢ 24735 การประเมินหลักสูตรและการประกันคุณภาพการศึกษา โมดูล 1

สงวนสิทธิ์สำหรับผู้เรียนชุดวิชา e-Learning

13036-◣ มสธ.◢ 24735 การประเมินหลักสูตรและการประกันคุณภาพการศึ...

15 มี.ค. 2564, 06:30 | 0

◣ มสธ.◢ 24735 การประเมินหลักสูตรและการประกันคุณภาพการศึกษา โมดูล ปฐมนิเทศ

สงวนสิทธิ์สำหรับผู้เรียนชุดวิชา e-Learning

13035-◣ มสธ.◢ 24735 การประเมินหลักสูตรและการประกันคุณภาพการศึ...

15 มี.ค. 2564, 06:16 | 0

◣ มสธ.◢ 60724 โมดูล 2 เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรมและการจัดการอุตสาหกรรม

สงวนสิทธิ์สำหรับผู้เรียนชุดวิชา e-Learning

13009-◣ มสธ.◢ 60724 โมดูล 2 เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรมและการจัดการ...

12 มี.ค. 2564, 06:30 | 0

◣ มสธ.◢ 25713 การสัมมนาทางการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา ปฐมนิเทศ

สงวนสิทธิ์สำหรับผู้เรียนชุดวิชา e-Learning

12990-◣ มสธ.◢ 25713 การสัมมนาทางการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตว...

12 มี.ค. 2564, 02:45 | 0

◣ มสธ.◢ 25713 การสัมมนาทางการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา ปฐมนิเทศ

สงวนสิทธิ์สำหรับผู้เรียนชุดวิชา e-Learning

12989-◣ มสธ.◢ 25713 การสัมมนาทางการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตว...

11 มี.ค. 2564, 09:18 | 0

◣ มสธ.◢ 24736 โมดูล 10 ทฤษฏีการวัดทางจิตประยุกต์สำหรับการวัดและประเมินผลการศึกษาและจิตวิทยา

สงวนสิทธิ์สำหรับผู้เรียนชุดวิชา e-Learning

12988-◣ มสธ.◢ 24736 โมดูล 10 ทฤษฏีการวัดทางจิตประยุกต์สำหรับก...

11 มี.ค. 2564, 09:04 | 0

◣ มสธ.◢ 24736 โมดูล 9 ทฤษฏีการวัดทางจิตประยุกต์สำหรับการวัดและประเมินผลการศึกษาและจิตวิทยา

สงวนสิทธิ์สำหรับผู้เรียนชุดวิชา e-Learning

12987-◣ มสธ.◢ 24736 โมดูล 9 ทฤษฏีการวัดทางจิตประยุกต์สำหรับกา...

11 มี.ค. 2564, 08:57 | 0

◣ มสธ.◢ 24736 โมดูล 8 ทฤษฏีการวัดทางจิตประยุกต์สำหรับการวัดและประเมินผลการศึกษาและจิตวิทยา

สงวนสิทธิ์สำหรับผู้เรียนชุดวิชา e-Learning

12986-◣ มสธ.◢ 24736 โมดูล 8 ทฤษฏีการวัดทางจิตประยุกต์สำหรับกา...

11 มี.ค. 2564, 08:51 | 0

◣ มสธ.◢ 24736 โมดูล 7 ตอนที่ 2 ทฤษฏีการวัดทางจิัตประยุกต์สำหรับการวัดและประเมินผลการศึกษาและจิตวิทยา

สงวนสิทธิ์สำหรับผู้เรียนชุดวิชา e-Learning

12981-◣ มสธ.◢ 24736 โมดูล 7 ตอนที่ 2 ทฤษฏีการวัดทางจิัตประยุก...

10 มี.ค. 2564, 09:20 | 0

◣ มสธ.◢ 24736 โมดูล 7 ตอนที่ 1 ทฤษฏีการวัดทางจิตประยุกต์สำหรับการวัดและประเมินผลการศึกษาและจิตวิทยา

สงวนสิทธิ์สำหรับผู้เรียนชุดวิชา e-Learning

12977-◣ มสธ.◢ 24736 โมดูล 7 ตอนที่ 1 ทฤษฏีการวัดทางจิตประยุกต...

10 มี.ค. 2564, 09:12 | 0

◣ มสธ.◢ 24736 โมดูล 6 ทฤษฏีการวัดทางจิตประยุกต์สำหรับการวัดและประเมินผลการศึกษาและจิตวิทยา

สงวนสิทธิ์สำหรับผู้เรียนชุดวิชา e-Learning

12976-◣ มสธ.◢ 24736 โมดูล 6 ทฤษฏีการวัดทางจิตประยุกต์สำหรับกา...

10 มี.ค. 2564, 09:08 | 0

◣ มสธ.◢ 24736 โมดูล 5 ทฤษฏีการวัดทางจิตประยุกต์สำหรับการวัดและประเมินผลการศึกษาและจิตวิทยา

สงวนสิทธิ์สำหรับผู้เรียนชุดวิชา e-Learning

12975-◣ มสธ.◢ 24736 โมดูล 5 ทฤษฏีการวัดทางจิตประยุกต์สำหรับกา...

10 มี.ค. 2564, 09:03 | 0

◣ มสธ.◢ 24736 ทฤษฏีการวัดทางจิตประยุกต์สำหรับการวัดและประเมินผลการศึกษาและจิตวิทยา โมดูลที่  4 ตอนที่ 3

สงวนสิทธิ์สำหรับผู้เรียนชุดวิชา e-Learning

12973-◣ มสธ.◢ 24736 ทฤษฏีการวัดทางจิตประยุกต์สำหรับการวัดและป...

10 มี.ค. 2564, 08:52 | 0

◣ มสธ.◢ 24736 ทฤษฏีการวัดทางจิตประยุกต์สำหรับการวัดและประเมินผลการศึกษาและจิตวิทยา โมดูลที่ 4 ตอนที่ 2

สงวนสิทธิ์สำหรับผู้เรียนชุดวิชา e-Learning

12972-◣ มสธ.◢ 24736 ทฤษฏีการวัดทางจิตประยุกต์สำหรับการวัดและป...

10 มี.ค. 2564, 08:47 | 0

◣มสธ.◢ 24736  โมดูล 4 ตอนที่ 1ทฤษฏีการวัดทางจิตประยุกต์สำหรับกรวัดและประเมินผลการศึกษาและจิตวิทยา

สงวนสิทธิ์สำหรับผู้เรียนชุดวิชา e-Learning

12971-◣มสธ.◢ 24736 โมดูล 4 ตอนที่ 1ทฤษฏีการวัดทางจิตประยุกต์...

10 มี.ค. 2564, 08:42 | 0

◣ มสธ.◢ 24736  โมดูล 3 ตอนที่ 4 ทฤษฏีการวัดทางจิตประยุกต์สำหรับการวัดและประเมินผลการศึกษาและจิตวิทยา

สงวนสิทธิ์สำหรับผู้เรียนชุดวิชา e-Learning

12968-◣ มสธ.◢ 24736 โมดูล 3 ตอนที่ 4 ทฤษฏีการวัดทางจิตประยุก...

10 มี.ค. 2564, 07:25 | 0

◣ มสธ.◢ 24736 โมดูล 3 ตอนที่ 3 ทฤษฏีการวัดทางจิตประยุกต์สำหรับการวัดและประเมินผลการศึกษาและจิตวิทยา

สงวนสิทธิ์สำหรับผู้เรียนชุดวิชา e-Learning

12967-◣ มสธ.◢ 24736 โมดูล 3 ตอนที่ 3 ทฤษฏีการวัดทางจิตประยุกต...

10 มี.ค. 2564, 07:21 | 0

◣ มสธ.◢ 24736 โมดูล 3 ตอนที่ 2-2 ทฤษฏีการวัดทางจิตประยุกต์สำหรับการวัดและประเมินผลการศึกษาและจิตวิทยา

สงวนสิทธิ์สำหรับผู้เรียนชุดวิชา e-Learning

12966-◣ มสธ.◢ 24736 โมดูล 3 ตอนที่ 2-2 ทฤษฏีการวัดทางจิตประยุ...

10 มี.ค. 2564, 07:15 | 0

◣ มสธ.◢ 24736 โมดูล 3 ทฤษฏีการวัดทางจิตประยุกต์สำหรับการวัดและประเมินผลการศึกษาและจิตวิทยา

สงวนสิทธิ์สำหรับผู้เรียนชุดวิชา e-Learning

12963-◣ มสธ.◢ 24736 โมดูล 3 ทฤษฏีการวัดทางจิตประยุกต์สำหรับกา...

10 มี.ค. 2564, 06:52 | 0

◣ มสธ.◢ 24736โมดูล 2 ทฤษฏีการวัดทางจิตประยุกต์สำหรับการวัดและประเมินผลการศึกษาและจิตวิทยา โมดูล 2

สงวนสิทธิ์สำหรับผู้เรียนชุดวิชา e-Learning

12962-◣ มสธ.◢ 24736โมดูล 2 ทฤษฏีการวัดทางจิตประยุกต์สำหรับการ...

10 มี.ค. 2564, 06:38 | 0

◣ มสธ.◢ 24736 โมดูล 1 ทฤษฏีการวัดทางจิตประยุกต์สำหรับการวัดและประเมินผลการศึกษาและจิตวิทยา

สงวนสิทธิ์สำหรับผู้เรียนชุดวิชา e-Learning

12958-◣ มสธ.◢ 24736 โมดูล 1 ทฤษฏีการวัดทางจิตประยุกต์สำหรับกา...

10 มี.ค. 2564, 06:18 | 0

◣ มสธ.◢ 24736 โดมูล ปฐมนิเทศ ทฤษฏีการวัดทางจิตประยุกต์สำหรับการวัดและประเมินผลการศึกษาและจิตวิทยา

สงวนสิทธิ์สำหรับผู้เรียนชุดวิชา e-Learning

12957-◣ มสธ.◢ 24736 โดมูล ปฐมนิเทศ ทฤษฏีการวัดทางจิตประยุกต์ส...

10 มี.ค. 2564, 06:13 | 0

24736  โมดูลที่ 3 ทฤษฎีการสรุปอ้างอิงความน่าเชื่อถือของผลการวัด ตอนที่ 4

สงวนสิทธิ์สำหรับผู้เรียนชุดวิชา e-Learning

12715-24736 โมดูลที่ 3 ทฤษฎีการสรุปอ้างอิงความน่าเชื่อถือของผลการวัด ตอนที่ 4...

1 ก.พ. 2564, 08:25 | 124

24736  โมดูลที่ 3 ทฤษฎีการสรุปอ้างอิงความน่าเชื่อถือของผลการวัด ตอนที่ 3

สงวนสิทธิ์สำหรับผู้เรียนชุดวิชา e-Learning

12714-24736 โมดูลที่ 3 ทฤษฎีการสรุปอ้างอิงความน่าเชื่อถือของผลการวัด ตอนที่ 3...

1 ก.พ. 2564, 08:24 | 128

24736  โมดูลที่ 3 ทฤษฎีการสรุปอ้างอิงความน่าเชื่อถือของผลการวัด ตอนที่ 2-2

สงวนสิทธิ์สำหรับผู้เรียนชุดวิชา e-Learning

12713-24736 โมดูลที่ 3 ทฤษฎีการสรุปอ้างอิงความน่าเชื่อถือของผลการวัด ตอนที่ 2-2...

1 ก.พ. 2564, 08:20 | 139

24736  โมดูลที่ 3 ทฤษฎีการสรุปอ้างอิงความน่าเชื่อถือของผลการวัด ตอนที่ 1

สงวนสิทธิ์สำหรับผู้เรียนชุดวิชา e-Learning

12711-24736 โมดูลที่ 3 ทฤษฎีการสรุปอ้างอิงความน่าเชื่อถือของผลการวัด ตอนที่ 1...

1 ก.พ. 2564, 08:06 | 141