สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ (ทั้งหมด)

จำนวนสื่อ 423 สื่อ


24731 ปฐมนิเทศ

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

14501-24731 ปฐมนิเทศ

2 ก.ค. 2564, 04:33 | 1

24734 โมดูลที่ 10 การประเมินการดำเนินงานประสิทธิผลและประสิทธิภาพ และผลกระทบของนโยบาย

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

14477-24734 โมดูลที่ 10 การประเมินการดำเนินงานประสิทธิผลและประสิทธิภาพ และผลกระทบ...

1 ก.ค. 2564, 08:44 | 0

24734 โมดูลที่ 9 การประเมินความเสี่ยงของนโยบาย แผนงาน โครงการและองค์กร

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

14475-24734 โมดูลที่ 9 การประเมินความเสี่ยงของนโยบาย แผนงาน โครงการและองค์กร...

1 ก.ค. 2564, 08:40 | 0

24734 โมดูลที่ 8 การประเมินความต้องการจำเป็น และความเป็นไปได้ของนโยบาย แผนงาน โครงการและองค์กร

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

14474-24734 โมดูลที่ 8 การประเมินความต้องการจำเป็น และความเป็นไปได้ของนโยบาย แผนง...

1 ก.ค. 2564, 08:32 | 0

24734 โมดูลที่ 7 การวิเคราะห์ข้อมูลและการเขียนรายงานผลการประเมิน นโยบาย แผนงาน โครงการฯ

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

14473-24734 โมดูลที่ 7 การวิเคราะห์ข้อมูลและการเขียนรายงานผลการประเมิน นโยบาย แผน...

1 ก.ค. 2564, 08:25 | 0

24734 โมดูลที่ 6 เทคนิคการวางแผนการประเมินนโยบาย แผนงาน โครงการ และองค์กร

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

14472-24734 โมดูลที่ 6 เทคนิคการวางแผนการประเมินนโยบาย แผนงาน โครงการ และองค์กร...

1 ก.ค. 2564, 08:21 | 0

24734 โมดูลที่ 5 โมเดลการประเมิน

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

14469-24734 โมดูลที่ 5 โมเดลการประเมิน...

1 ก.ค. 2564, 07:59 | 0

24734 โมดูลที่ 4 การกำหนดวัตถุประสงค์ตัวบ่งชี้  และเกณฑ์ในการประเมินนโยบาย แผนงาน

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

14467-24734 โมดูลที่ 4 การกำหนดวัตถุประสงค์ตัวบ่งชี้ และเกณฑ์ในการประเมินนโยบาย ...

1 ก.ค. 2564, 07:53 | 0

24734 โมดูลที่ 3 การวิเคราะห์นโยบายแผนงานโครงการ และองค์กร

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

14466-24734 โมดูลที่ 3 การวิเคราะห์นโยบายแผนงานโครงการ และองค์กร...

1 ก.ค. 2564, 07:44 | 0

24734 โมดูลที่ 2 แนวคิดเกี่ยวกับการประเมินนโยบาย แผนงานโครงการและองค์กร

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

14464-24734 โมดูลที่ 2 แนวคิดเกี่ยวกับการประเมินนโยบาย แผนงานโครงการและองค์กร...

1 ก.ค. 2564, 07:30 | 0

24734  โมดูลที่ 1 แนวคิดและการพัฒนา นโยบาย แผนงานโครงการและองค์กร

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

14459-24734 โมดูลที่ 1 แนวคิดและการพัฒนา นโยบาย แผนงานโครงการและองค์กร...

1 ก.ค. 2564, 07:11 | 0

24734 ปฐมนิเทศชุดวิชา

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

14458-24734 ปฐมนิเทศชุดวิชา

1 ก.ค. 2564, 07:05 | 0

23906 ปฐมนิเทศ

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

14404-23906 ปฐมนิเทศ

30 มิ.ย. 2564, 03:21 | 1

22762 โมดูลที่ 10 การวิจัยหลักสูตรและการสอนภาษาอังกฤษ

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

14353-22762 โมดูลที่ 10 การวิจัยหลักสูตรและการสอนภาษาอังกฤษ...

27 มิ.ย. 2564, 09:48 | 0

22762 โมดูลที่ 9 การวัดและประเมินการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

14352-22762 โมดูลที่ 9 การวัดและประเมินการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ...

27 มิ.ย. 2564, 09:31 | 0

22762 โมดูลที่ 8 นวัตกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

14351-22762 โมดูลที่ 8 นวัตกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ...

27 มิ.ย. 2564, 09:06 | 0

22762 โมดูลที่ 7 สื่อและเทคโนโลยีในการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

14350-22762 โมดูลที่ 7 สื่อและเทคโนโลยีในการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ...

27 มิ.ย. 2564, 08:57 | 0

22762 โมดูลที่ 6 การเรียนรู้แบบพึ่งตนเอง

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

14349-22762 โมดูลที่ 6 การเรียนรู้แบบพึ่งตนเอง...

27 มิ.ย. 2564, 08:54 | 0

22762 โมดูลที่ 5 สมรรถนะของผู้สอนและผู้เรียนเพื่อการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษในศตวรรษที่ 21

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

14348-22762 โมดูลที่ 5 สมรรถนะของผู้สอนและผู้เรียนเพื่อการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤ...

27 มิ.ย. 2564, 08:50 | 0

22762  โมดูลที่ 4  หลักสูตรในระดัลการศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศ

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

14347-22762 โมดูลที่ 4 หลักสูตรในระดัลการศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศ...

27 มิ.ย. 2564, 08:46 | 0

22762 โมดูล่ที่ 3 การเรียนการสอนภาษาอังกฤษ

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

14346-22762 โมดูล่ที่ 3 การเรียนการสอนภาษาอังกฤษ...

27 มิ.ย. 2564, 08:39 | 0

22762  โมดูลที่ 2 วรรคดี ภาษาและวัฒนธรรมภาษาอังกฤษ

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

14345-22762 โมดูลที่ 2 วรรคดี ภาษาและวัฒนธรรมภาษาอังกฤษ...

27 มิ.ย. 2564, 08:15 | 0

22762 โมดูลที่ 1 หลักภาษาอังกฤษ

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

14344-22762 โมดูลที่ 1 หลักภาษาอังกฤษ

27 มิ.ย. 2564, 08:08 | 0

22762 ปฐมนิเทศชุดวิชา

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

14343-22762 ปฐมนิเทศชุดวิชา

27 มิ.ย. 2564, 07:53 | 0

27703 โมดูล 10 การเผยแพร่ระบบทางการศึกษา

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

14241-27703 โมดูล 10 การเผยแพร่ระบบทางการศึกษา...

23 มิ.ย. 2564, 04:28 | 0

27703 โมดูล 9 การบริหารและควบคุมระบบการศึกษา

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

14240-27703 โมดูล 9 การบริหารและควบคุมระบบการศึกษา...

23 มิ.ย. 2564, 04:24 | 0

27703 โมดูล 8 การออกแบบระบบการเรียนการสอน

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

14239-27703 โมดูล 8 การออกแบบระบบการเรียนการสอน...

23 มิ.ย. 2564, 04:21 | 0

27703 โมดูล 7 รายกรณีการจัดระบบทางการศึกษา

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

14238-27703 โมดูล 7 รายกรณีการจัดระบบทางการศึกษา...

23 มิ.ย. 2564, 04:17 | 0

27703 โมดูล 6 การจัดระบบทางการศึกษายุคสังคมข่าวสาร

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

14237-27703 โมดูล 6 การจัดระบบทางการศึกษายุคสังคมข่าวสาร...

23 มิ.ย. 2564, 04:10 | 0

27703 โมดูล 5 การจัดระบบทางการศึกษานอกระบบโรงเรียนและการศึกษาตามอัธยาศัย

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

14236-27703 โมดูล 5 การจัดระบบทางการศึกษานอกระบบโรงเรียนและการศึกษาตามอัธยาศัย...

23 มิ.ย. 2564, 03:58 | 0

27703 โมดูล 4 การจัดระบบการศึกษาในระบบโรงเรียน และการจัดระบบการศึกษามวลชน

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

14235-27703 โมดูล 4 การจัดระบบการศึกษาในระบบโรงเรียน และการจัดระบบการศึกษามวลชน...

23 มิ.ย. 2564, 03:56 | 0

27703 โมดูล 3 แบบจำลองระบบทางการศึกษา การทดสอบระบบทางการศึกษา

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

14234-27703 โมดูล 3 แบบจำลองระบบทางการศึกษา การทดสอบระบบทางการศึกษา...

23 มิ.ย. 2564, 03:53 | 0

27703 โมดูล 2 การวิเคราะห์และการสงเคราะห์ระบบการศึกษา

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

14233-27703 โมดูล 2 การวิเคราะห์และการสงเคราะห์ระบบการศึกษา...

23 มิ.ย. 2564, 03:47 | 0

27703 โมดูล 1 ระบบและการจัดระบบสู่การศึกษา

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

14232-27703 โมดูล 1 ระบบและการจัดระบบสู่การศึกษา...

23 มิ.ย. 2564, 03:45 | 0

27703 ปฐมนิเทศชุดวิชา

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

14231-27703 ปฐมนิเทศชุดวิชา

23 มิ.ย. 2564, 03:39 | 0

27706 ปฐมนิเทศชุดวิชา

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

13937-27706 ปฐมนิเทศชุดวิชา

4 มิ.ย. 2564, 02:50 | 0

โมดูลที่ 5 เรื่อง แนวการพัฒนาการคิดของเด็กปฐมวัย  ไม่เป็นสาธารณะ

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

13851-โมดูลที่ 5 เรื่อง แนวการพัฒนาการคิดของเด็กปฐมวัย ไม่เป็นสาธารณะ...

29 พ.ค. 2564, 05:14 | 6

32748 ปฐมนิเทศ

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

13592-32748 ปฐมนิเทศ

20 พ.ค. 2564, 09:05 | 0

31307 หน่วยที่ 15 เรื่อง ระบบสารสนเทศและนวัตกรรมเพื่อการวางแผนงานก่อนสร้าง

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

13512-31307 หน่วยที่ 15 เรื่อง ระบบสารสนเทศและนวัตกรรมเพื่อการวางแผนงานก่อนสร้าง...

17 พ.ค. 2564, 11:51 | 0

31307 หน่วยที่ 14 เรื่อง การเร่งงาน

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

13511-31307 หน่วยที่ 14 เรื่อง การเร่งงาน...

17 พ.ค. 2564, 11:48 | 0