สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ (ทั้งหมด)

จำนวนสื่อ 423 สื่อ


21331 โมดูลที่ 14  เรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความสามารถด้านการคิดของเด็กด้านปฐมวัย

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

15254-21331 โมดูลที่ 14 เรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความสามารถด้านการคิดของเด็กด...

30 ก.ค. 2564, 05:34 | 4

21331 โมดูลที่ 12  เรื่อง สื่อและสภาพแวดล้อมกับการพัฒนาการคิดของเด็กปฐมวัย

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

15252-21331 โมดูลที่ 12 เรื่อง สื่อและสภาพแวดล้อมกับการพัฒนาการคิดของเด็กปฐมวัย...

30 ก.ค. 2564, 05:25 | 4

21331 โมดูลที่ 11  เรื่อง การคิดเชิงตรรกะของเด็กปฐมวัย

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

15251-21331 โมดูลที่ 11 เรื่อง การคิดเชิงตรรกะของเด็กปฐมวัย...

30 ก.ค. 2564, 05:19 | 1

21331 โมดูลที่ 10 เรื่อง การคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัย

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

15250-21331 โมดูลที่ 10 เรื่อง การคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัย...

30 ก.ค. 2564, 05:15 | 1

21331 โมดูลที่ 9 เรื่อง  การคิดอย่างมีวิจารณญาณของเด็กปฐมวัย

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

15249-21331 โมดูลที่ 9 เรื่อง การคิดอย่างมีวิจารณญาณของเด็กปฐมวัย...

30 ก.ค. 2564, 05:13 | 1

21331 โมดูลที่ 8 เรื่อง การคิดแก้ปัญหาของเด็กปฐมวัย

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

15248-21331 โมดูลที่ 8 เรื่อง การคิดแก้ปัญหาของเด็กปฐมวัย...

30 ก.ค. 2564, 05:03 | 1

21331 โมดูลที่ 7 เรื่อง  การคิดแบบโยนิโสมนสิการของเด็กปฐมวัย

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

15247-21331 โมดูลที่ 7 เรื่อง การคิดแบบโยนิโสมนสิการของเด็กปฐมวัย...

30 ก.ค. 2564, 03:42 | 0

21331  โมดูลที่ 6 เรื่อง  ทักษะการคิดพื้นฐานของเด็กปฐมวัย

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

15246-21331 โมดูลที่ 6 เรื่อง ทักษะการคิดพื้นฐานของเด็กปฐมวัย...

30 ก.ค. 2564, 03:35 | 2

21331 โมดูลที่ 5 เรื่อง  แนวการพัฒนาการคิดของเด็กปฐมวัย

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

15245-21331 โมดูลที่ 5 เรื่อง แนวการพัฒนาการคิดของเด็กปฐมวัย...

30 ก.ค. 2564, 03:31 | 1

10162 โมดูล 8 เรื่อง คำศัพท์เกี่ยวกับการถามและบอกช่วงเวลาของ วัน เดือน ปี

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

15053-10162 โมดูล 8 เรื่อง คำศัพท์เกี่ยวกับการถามและบอกช่วงเวลาของ วัน เดือน ปี...

26 ก.ค. 2564, 08:08 | 1

27706  โมดูล 10 การประเมินเทคโนโลยีและการสื่อสารการสอน การฝึกอบรมคุณธรรมนักเทคโนโลยีและสื่อสารการสอนและฝึกอบรม

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

14932-27706 โมดูล 10 การประเมินเทคโนโลยีและการสื่อสารการสอน การฝึกอบรมคุณธรรมนัก...

15 ก.ค. 2564, 06:12 | 0

27706 โมดูล 9 ชุดการสอน

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

14931-27706 โมดูล 9 ชุดการสอน

15 ก.ค. 2564, 06:06 | 0

27706 โมดูล 8 การฝึกอบรมแบบการพัฒนาโครงการจากกรณีงาน

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

14929-27706 โมดูล 8 การฝึกอบรมแบบการพัฒนาโครงการจากกรณีงาน...

15 ก.ค. 2564, 06:03 | 0

27706 โมดูล 7 การฝึกอบรมแบบรายกรณี เกม สถานการณ์จำลอง และสถานการณ์จริง

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

14927-27706 โมดูล 7 การฝึกอบรมแบบรายกรณี เกม สถานการณ์จำลอง และสถานการณ์จริง...

15 ก.ค. 2564, 06:00 | 0

27706 โมดูล 6 วิธีการจัดระบบ และออกแบบการฝึกอบรม

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

14924-27706 โมดูล 6 วิธีการจัดระบบ และออกแบบการฝึกอบรม...

15 ก.ค. 2564, 05:56 | 0

27706 โมดูล 5 การออกแบบการสอนมวลชน

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

14922-27706 โมดูล 5 การออกแบบการสอนมวลชน...

15 ก.ค. 2564, 05:52 | 0

27706  โมดูล 4 การออกแบบการสอนเป็นกลุ่ม

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

14921-27706 โมดูล 4 การออกแบบการสอนเป็นกลุ่ม...

15 ก.ค. 2564, 05:52 | 0

27706 โมดูล 3 การออกแแบบการเรียนการสอนรายบุคคล

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

14919-27706 โมดูล 3 การออกแแบบการเรียนการสอนรายบุคคล...

15 ก.ค. 2564, 05:50 | 0

27706 โมดูล 2 ทฤษฎีการเรียนรู้ และทฤษฎีการสอน ระบบการสอนร่วมสมัย

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

14917-27706 โมดูล 2 ทฤษฎีการเรียนรู้ และทฤษฎีการสอน ระบบการสอนร่วมสมัย...

15 ก.ค. 2564, 05:48 | 0

27706 โมดูล 1สามัญทัศน์เทคโนโลยีสื่อสารการสอน และการฝึกอบรม

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

14915-27706 โมดูล 1สามัญทัศน์เทคโนโลยีสื่อสารการสอน และการฝึกอบรม...

15 ก.ค. 2564, 05:46 | 0

27706 ปฐมนิเทศ

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

14914-27706 ปฐมนิเทศ

15 ก.ค. 2564, 05:43 | 0

25796 โมดูล 1 การพัฒนาวิชาชีพการแนะแนว และการปรึกษาเชิงจิตวิทยา

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

14520-25796 โมดูล 1 การพัฒนาวิชาชีพการแนะแนว และการปรึกษาเชิงจิตวิทยา...

3 ก.ค. 2564, 03:32 | 0

25796 ปฐมนิเทศ

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

14519-25796 ปฐมนิเทศ

3 ก.ค. 2564, 03:29 | 0

24735 โมดูลที่ 9 เรื่องการนำผลการประเมินหลักสูตร และประกันคุณภาพการศึกษาไปใช้

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

14518-24735 โมดูลที่ 9 เรื่องการนำผลการประเมินหลักสูตร และประกันคุณภาพการศึกษาไปใ...

3 ก.ค. 2564, 03:18 | 0

24735 โมดูลที่ 8 เรื่องการกำกับ ตรวจสอบ และการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

14517-24735 โมดูลที่ 8 เรื่องการกำกับ ตรวจสอบ และการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึ...

3 ก.ค. 2564, 03:15 | 0

24735 โมดูลที่ 7 เรื่องการประเมินความเสี่ยงทางการศึกษา

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

14516-24735 โมดูลที่ 7 เรื่องการประเมินความเสี่ยงทางการศึกษา...

3 ก.ค. 2564, 03:14 | 0

24735 โมดูลที่ 6 เรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

14515-24735 โมดูลที่ 6 เรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา...

3 ก.ค. 2564, 03:11 | 0

24735 โมดูลที่ 5 เรื่องแนวคิดเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

14514-24735 โมดูลที่ 5 เรื่องแนวคิดเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา...

3 ก.ค. 2564, 03:09 | 0

24735 โมดูลที่ 4 เรื่องการวิเคราะห์ข้อมูลและการเขียนรายงานการประเมินหลักสูตร

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

14513-24735 โมดูลที่ 4 เรื่องการวิเคราะห์ข้อมูลและการเขียนรายงานการประเมินหลักสูต...

3 ก.ค. 2564, 03:06 | 0

24735 โมดูลที่ 3 เรื่องเครื่องมือสำหรับการประเมินหลักสูตร

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

14512-24735 โมดูลที่ 3 เรื่องเครื่องมือสำหรับการประเมินหลักสูตร...

3 ก.ค. 2564, 03:02 | 0

24735 โมดูลที่ 2 เรื่องการประเมินหลักสูตร และการประกันคุณภาพการศึกษา

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

14511-24735 โมดูลที่ 2 เรื่องการประเมินหลักสูตร และการประกันคุณภาพการศึกษา...

3 ก.ค. 2564, 02:55 | 0

24735 โมดูลที่ 1 เรื่องการวางแผนงานประเมินหลักสูตร

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

14510-24735 โมดูลที่ 1 เรื่องการวางแผนงานประเมินหลักสูตร...

3 ก.ค. 2564, 02:46 | 0

24735 ปฐมนิเทศ

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

14509-24735 ปฐมนิเทศ

3 ก.ค. 2564, 02:40 | 0

24731 โมดูลที่ 7 เรื่องการเขียนรายงานการวิจัย

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

14508-24731 โมดูลที่ 7 เรื่องการเขียนรายงานการวิจัย...

2 ก.ค. 2564, 04:58 | 0

24731 โมดูลที่ 6 เรื่องการเขียนโครงการวิจัย

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

14507-24731 โมดูลที่ 6 เรื่องการเขียนโครงการวิจัย...

2 ก.ค. 2564, 04:55 | 1

24731 โมดูลที่ 5 เรื่องการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปวิเคราะห์ข้อมูล

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

14506-24731 โมดูลที่ 5 เรื่องการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปวิเคราะห์ข้อมูล...

2 ก.ค. 2564, 04:50 | 1

24731 โมดูลที่ 4 เรื่องการวิเคราะห์ข้อมูล

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

14505-24731 โมดูลที่ 4 เรื่องการวิเคราะห์ข้อมูล...

2 ก.ค. 2564, 04:48 | 4

24731 โมดูลที่ 3 เรื่องการเก็บรวบรวมข้อ

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

14504-24731 โมดูลที่ 3 เรื่องการเก็บรวบรวมข้อ...

2 ก.ค. 2564, 04:45 | 1

24731 โมดูลที่ 2 เรื่องเครื่องมือวิจัย

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

14503-24731 โมดูลที่ 2 เรื่องเครื่องมือวิจัย...

2 ก.ค. 2564, 04:42 | 3

24731 โมดูลที่ 1 เรื่องการสุ่มตัวอย่าง

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

14502-24731 โมดูลที่ 1 เรื่องการสุ่มตัวอย่าง...

2 ก.ค. 2564, 04:40 | 1