สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ (ทั้งหมด)

จำนวนสื่อ 412 สื่อ


32476 โมดูลที่ 12 ตอนที่ 4 การส่งเสริมการตลาดของตลาดบริการ

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

18589-32476 โมดูลที่ 12 ตอนที่ 4 การส่งเสริมการตลาดของตลาดบริการ...

11 เม.ย. 2565, 07:24 | 0

22749 ปฐมนิเทศ

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

18237-22749 ปฐมนิเทศ

12 มี.ค. 2565, 13:44 | 0

24733 โมดูล 10 ตอนที่ 3  Google Colab : แพลตฟอร์มสำหรับใช้ฝึกโมเดลแมชชีนเลิร์นนิง (ต่อ)

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

18180-24733 โมดูล 10 ตอนที่ 3 Google Colab : แพลตฟอร์มสำหรับใช้ฝึกโมเดลแมชชีนเลิ...

4 มี.ค. 2565, 08:38 | 0

24733 โมดูล 10 ตอนที่ 2 Google Colab : แพลตฟอร์มสำหรับใช้ฝึกโมเดลแมชชีนเลิร์นนิง

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

18179-24733 โมดูล 10 ตอนที่ 2 Google Colab : แพลตฟอร์มสำหรับใช้ฝึกโมเดลแมชชีนเลิร...

4 มี.ค. 2565, 08:36 | 0

24733 โมดูล 10 ตอนที่ 1 มโนทัศน์เบื้องต้นเกี่ยวกับแมชชีนเลิร์นนิง

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

18178-24733 โมดูล 10 ตอนที่ 1 มโนทัศน์เบื้องต้นเกี่ยวกับแมชชีนเลิร์นนิง...

4 มี.ค. 2565, 08:34 | 0

24733 โมดูล 9 ตอนที่ 1 แนวคิดพื้นฐานของทฤษฎีการตอบสนองข้อสอบแบบพหุมิติ

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

18176-24733 โมดูล 9 ตอนที่ 1 แนวคิดพื้นฐานของทฤษฎีการตอบสนองข้อสอบแบบพหุมิติ...

4 มี.ค. 2565, 08:32 | 0

24733 โมดูล 9 ตอนที่ 2 การประยุกต์ทฤษฎีการตอบสนองข้อสอบแบบพหุมิติเพื่อการวิจัย

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

18177-24733 โมดูล 9 ตอนที่ 2 การประยุกต์ทฤษฎีการตอบสนองข้อสอบแบบพหุมิติเพื่อการวิ...

4 มี.ค. 2565, 08:33 | 0

24733 โมดูล 8 ตอนที่ 2 เทคนิคการพัฒนาแบบวัดตามแนวคิดของแผนที่โครงสร้าง

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

18175-24733 โมดูล 8 ตอนที่ 2 เทคนิคการพัฒนาแบบวัดตามแนวคิดของแผนที่โครงสร้าง...

4 มี.ค. 2565, 08:30 | 0

24733 โมดูล 8 ตอนที่ 1 แนวคิดเกี่ยวกับการสร้างแผนที่โครงสร้าง (construct map )

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

18174-24733 โมดูล 8 ตอนที่ 1 แนวคิดเกี่ยวกับการสร้างแผนที่โครงสร้าง (construct ma...

4 มี.ค. 2565, 08:28 | 0

24733 โมดูล 7 ตอนที่ 2 การประยุกต์ใช้โมเดลวินิจฉัยทางพุทธิปัญญา

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

18173-24733 โมดูล 7 ตอนที่ 2 การประยุกต์ใช้โมเดลวินิจฉัยทางพุทธิปัญญา...

4 มี.ค. 2565, 08:27 | 2

24733 โมดูล 7 ตอนที่ 1 แนวคิดเกี่ยวกับการประเมินเพื่อวินิจฉัยทางพุทธิปัญญา

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

18172-24733 โมดูล 7 ตอนที่ 1 แนวคิดเกี่ยวกับการประเมินเพื่อวินิจฉัยทางพุทธิปัญญา...

4 มี.ค. 2565, 08:25 | 0

24733 โมดูล 6 ตอนที่ 3 การวิเคราะห์ข้อสอบ OMC

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

18171-24733 โมดูล 6 ตอนที่ 3 การวิเคราะห์ข้อสอบ OMC...

4 มี.ค. 2565, 08:23 | 0

24733 โมดูล 6 ตอนที่ 2 การประเมินความก้าวหน้าในการเรียน

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

18170-24733 โมดูล 6 ตอนที่ 2 การประเมินความก้าวหน้าในการเรียน...

4 มี.ค. 2565, 08:22 | 0

24733 โมดูล 6 ตอนที่ 1 ความก้าวหน้าในการเรียนในลักษณะต่าง ๆ

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

18169-24733 โมดูล 6 ตอนที่ 1 ความก้าวหน้าในการเรียนในลักษณะต่าง ๆ...

4 มี.ค. 2565, 08:20 | 1

24733 โมดูล 5 ตอนที่ 2 ตัวอย่างการวัดและประเมินผลสมรรถนะ

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

18168-24733 โมดูล 5 ตอนที่ 2 ตัวอย่างการวัดและประเมินผลสมรรถนะ...

4 มี.ค. 2565, 08:17 | 0

24733 โมดูล 5 ตอนที่ 1 ความหมายของการวัดและประเมินผลสมรรถนะ

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

18167-24733 โมดูล 5 ตอนที่ 1 ความหมายของการวัดและประเมินผลสมรรถนะ...

4 มี.ค. 2565, 08:15 | 0

24733 โมดูล 4 ตอนที่ 2 ความหมายของ Propensity Score

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

18166-24733 โมดูล 4 ตอนที่ 2 ความหมายของ Propensity Score...

4 มี.ค. 2565, 08:13 | 0

24733 โมดูล 4 ตอนที่ 1 ที่มาของแนวคิดเริ่มต้นของ Propensity Score

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

18165-24733 โมดูล 4 ตอนที่ 1 ที่มาของแนวคิดเริ่มต้นของ Propensity Score...

4 มี.ค. 2565, 06:18 | 0

24733 โมดูล 3 ตอนที่ 3 บทสรุปการเปรียบเทียบ TE UFE และ EE

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

18164-24733 โมดูล 3 ตอนที่ 3 บทสรุปการเปรียบเทียบ TE UFE และ EE...

4 มี.ค. 2565, 06:16 | 0

24733 โมดูล 3 ตอนที่ 2 กรณีตัวอย่าง EE

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

18163-24733 โมดูล 3 ตอนที่ 2 กรณีตัวอย่าง EE...

4 มี.ค. 2565, 06:10 | 0

24733 โมดูล 3 ตอนที่ 1 แนวคิดพื้นฐานของ UFE

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

18162-24733 โมดูล 3 ตอนที่ 1 แนวคิดพื้นฐานของ UFE...

4 มี.ค. 2565, 06:08 | 0

24733 โมดูล 2 ตอนที่ 2 กรณีตัวอย่าง UFE

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

18161-24733 โมดูล 2 ตอนที่ 2 กรณีตัวอย่าง UFE...

4 มี.ค. 2565, 06:06 | 0

24733 โมดูล 2 ตอนที่ 1 แนวคิดพื้นฐานของ UFE

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

18160-24733 โมดูล 2 ตอนที่ 1 แนวคิดพื้นฐานของ UFE...

4 มี.ค. 2565, 06:03 | 0

24733 โมดูล 1 ตอนที่ 3 ตัวอย่างการประยุกต์ใช้โมเดลเชิงตรรถะในบริบทต่าง ๆ

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

18159-24733 โมดูล 1 ตอนที่ 3 ตัวอย่างการประยุกต์ใช้โมเดลเชิงตรรถะในบริบทต่าง ๆ...

4 มี.ค. 2565, 06:01 | 0

24733 โมดูล 1 ตอนที่ 2 แนวคิดที่ใช้ในการออกแบบทฤษฎีโปรแกรมในการประเมิน TbE

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

18158-24733 โมดูล 1 ตอนที่ 2 แนวคิดที่ใช้ในการออกแบบทฤษฎีโปรแกรมในการประเมิน TbE...

4 มี.ค. 2565, 05:59 | 0

24733 โมดูล 1 ตอนที่ 1 แนวคิดและลักษณะของการประเมินที่ขับเคลื่อนด้วยทฤษฎี

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

18157-24733 โมดูล 1 ตอนที่ 1 แนวคิดและลักษณะของการประเมินที่ขับเคลื่อนด้วยทฤษฎี...

4 มี.ค. 2565, 05:57 | 0

24733 โมดูล 00 ตอนที่ 2 เรื่อง การปรับคะแนนการประเมินตนเองด้วยคะแนนการประเมิน Vignettes

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

18156-24733 โมดูล 00 ตอนที่ 2 เรื่อง การปรับคะแนนการประเมินตนเองด้วยคะแนนการประเม...

4 มี.ค. 2565, 05:55 | 0

24733 โมดูล 00 ตอนที่ 1 เรื่อง ความหมายของ Vignettes และ Anchoring Vignettes

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

18155-24733 โมดูล 00 ตอนที่ 1 เรื่อง ความหมายของ Vignettes และ Anchoring Vignette...

4 มี.ค. 2565, 05:52 | 0

26002 รายการที่ 2 เรื่อง  นวัตกรรมและการสนับสนุนการเรียนรู้ และการจัดการแหล่งเรียนรู้สำหรับผู้สูงอายุ

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

18134-26002 รายการที่ 2 เรื่อง นวัตกรรมและการสนับสนุนการเรียนรู้ และการจัดการแหล...

3 มี.ค. 2565, 03:06 | 0