32495 Module : 3 EP 4 กรณีศึกษา: ก้อง วัลเลย์ โฮมสเตย์ กลยุทธ์และการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจฯ

Home / สาชาวิชาสาขาวิชาวิทยาการจัดการ / 32495 Module : 3 EP 4 กรณีศึกษา: ก้อง วัลเลย์ โฮมสเตย์ กลยุทธ์และการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจฯ
19 มกราคม 2564 | 0:00 | 980 | 0 |
แชร์ :

32495 Module : 3 EP 4 กรณีศึกษา: ก้อง วัลเลย์ โฮมสเตย์ กลยุทธ์และการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจฯ

สื่อประเภท : E-Learning
Channel : สาขาวิชาวิทยาการจัดการ
Keyword : 32495 Module : 3 EP 4 กรณีศึกษา: ก้อง วัลเลย์ โฮมสเตย์ กลยุทธ์และการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจฯ

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

1-32495 Module 01 ปฐมนิเทศ

19 ม.ค. 2564, 06:53 | 953วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

วิดิโอแนะนำ