Home
Channel

สติในการนำหลักคิดของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาพัฒนา ตอนที่ 1

หลักสูตรการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ให้เด็ก

28 กุมภาพันธ์ 2561 | 18:51 | 3075 | 0 |
แชร์ :
Channel : บริการสังคม
Keyword : หลักสูตร  การพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ให้เด็ก  สติในการนำหลักคิดของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาพัฒนา  ตอนที่  1 

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง