Home
Channel

พฤติกรรมของผู้บริโภค

รายการวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษาประกอบชุดวิชา 60120 หลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น รายการที่ 3 เรื่อง พฤติกรรมของผู้บริโภค ตอน 2

7 กันยายน 2559 | 32:45 | 950 | 0 |
แชร์ :
Channel : สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
Keyword : พฤติกรรมของผู้บริโภค 

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

14212 การทำกิจกรรม online

เมื่อ:28 ก.ค. 2559, 16:25 | อ่าน:82810

32741 ปฐมนิเทศ

เมื่อ:16 มิ.ย. 2560, 14:14 | อ่าน:34316

14213 ปฐมนิเทศชุดวิชา English Reading 1

เมื่อ:13 มี.ค. 2563, 13:10 | อ่าน:32667

31401 ปฐมนิเทศ

เมื่อ:19 พ.ค. 2560, 11:12 | อ่าน:20086