Home
Channel

90307 ภูมิศาสตร์เกษตร รายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษาประกอบชุดวิชา 90307 การผลิตพืช

ประเทศไทยได้ชื่อว่าเป็นดินแดนสุวรรณภูมิ หมายถึงดินแดนที่มีความอุดมสมบูรณ์ เป็นแหล่งผลิตอาหารอันดับต้นของโลก อุดมไปด้วยพืช ผัก และผลไม้นานาชนิด ๆ ที่มีให้รับประทานตลอดทั้งปี โดยการผลิตพืชให้ประสบความสำเร็จและเกิดความยั่งยืน ต้องคำนึงถึง 1) ภูมิศาสตร์ทางการเกษตร 2) ระดับภูมิอากาศ 3) ปัจจัยที่เหมาะสมต่อการปลูกพืช 4) ระบบการปลูกพืช 5) ระบบนิเวศทางการเกษตร และ 6) การเกษตรแบบยั่งยืน โดยการใช้ที่ดินส่วนใหญ่แบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ 1) เนื้อที่ป่าไม้ 102.2 ล้านไร่ คิดเป็นร้อยละ 32 2) เนื้อที่ถือครองทางการเกษตร 149.2 ล้านไร่ คิดเป็นร้อยละ 46.5 และ 3) เนื้อที่นอกภาคการเกษตร 69.2 ล้านไร่ คิดเป็นร้อยละ 21.5 ซึ่งประเทศไทยได้กำหนดเขตเกษตรเศรษฐกิจ  หรือ agro - economic zone ซึ่งหมายถึง การกำหนดการผลิตทางการเกษตรออกเป็นกลุ่ม 
โดยใช้ เกณฑ์แบ่งเขต จากสภาพภูมิศาสตร์ สภาพพื้นที่ ชนิดของดิน นํ้าฝน อุณหภูมิ พืชเศรษฐกิจ ประเภทของฟาร์ม และรายได้หลักของเกษตรกร

12 พฤศจิกายน 2561 | 24:41 | 2694 | 0 |
แชร์ :
Channel : สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์
Keyword : การผลิตพืช  การปลูกพืช    99307 

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

14212 การทำกิจกรรม online

เมื่อ:28 ก.ค. 2559, 16:25 | อ่าน:121762

14212 แนะนำการศึกษา

เมื่อ:28 ก.ค. 2559, 16:24 | อ่าน:117007

32741 ปฐมนิเทศชุดวิชา

เมื่อ:16 มิ.ย. 2560, 14:14 | อ่าน:64982

14213 ปฐมนิเทศชุดวิชา English Reading 1

เมื่อ:13 มี.ค. 2563, 13:10 | อ่าน:47807

14422 Examples of Creative Presentation Ideas

เมื่อ:23 ม.ค. 2562, 11:11 | อ่าน:35279