Home
Channel

สอนเสริม 80111 หน่วยที่ 10 การตรวจสอบและถ่วงดุลอำนาจในการเมืองการปกครองไทย

สอนเสริม 80111 หน่วยที่ 10 การตรวจสอบและถ่วงดุลอำนาจในการเมืองการปกครองไทย

26 กรกฎาคม 2560 | 40:19 | 1828 | 0 |
แชร์ :
Channel : สาขาวิชารัฐศาสตร์
Keyword : สอนเสริม  80111  หน่วยที่  10  การตรวจสอบและถ่วงดุลอำนาจในการเมืองการปกครองไทย