Home
Channel

33905 หน่วยที่ 12 การพัฒนาไปสู่การเป็นรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ การพัฒนาการบริหารจัดการ การพัฒนาการบริการสาธารณะ

33905_หน่วยที่ 12 การพัฒนาไปสู่การเป็นรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ การพัฒนาการบริหารจัดการ การพัฒนาการบริการสาธารณะ

3 สิงหาคม 2559 | 40:20 | 2885 | 0 |
แชร์ :
Channel : สาขาวิชาวิทยาการจัดการ
Keyword : 33905