Home
Channel

32209 หน่วยที่ 13 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารธุรกิจ ตอนที่ 1 ระบบสารสนเทศในงานบริหารธุรกิจ

32209 หน่วยที่ 13 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารธุรกิจ ตอนที่ 1 ระบบสารสนเทศในงานบริหารธุรกิจ

20 มกราคม 2564 | 13:05 | 1627 | 0 |
แชร์ :
Channel : สาขาวิชาวิทยาการจัดการ
Keyword : 32209  หน่วยที่  13  ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารธุรกิจ  ตอนที่  1  ระบบสารสนเทศในงานบริหารธุรกิจ