Home
Channel

การจัดประชุมและการจัดเวทีชุมชนให้ประสบความสำเร็จ

รายการวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษาประกอบชุดวิชา 16426 ความรู้และทักษะการสื่อสารชุมชน รายการที่ 3 เรื่อง การจัดประชุมและการจัดเวทีชุมชนให้ประสบความสำเร็จ

10 พฤศจิกายน 2560 | 24:35 | 132 | 0 |
Channel : สาขาวิชานิเทศศาสตร์
Keyword : 16426  ความรู้และทักษะการสื่อสารชุมชน  รายการที่  3  เรื่อง  การจัดประชุมและการจัดเวทีชุมชนให้ประสบความสำเร็จ 

รายการยอดนิยม