Home
STOU CHANNEL

ตลาดปัจจัยการผลิต

รายการวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษาประกอบชุดวิชา 60120 หลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น รายการที่ 9 เรื่อง ตลาดปัจจัยการผลิต ตอนที่ 1

7 กันยายน 2559 | 27:01 | 993 | 0 |
Channel : สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
Keyword : ตลาดปัจจัยการผลิต 

รายการยอดนิยม

อุปสงค์ อุปทานและดุลยภาพ

เมื่อ:7 ก.ย. 2559, 10:36 | อ่าน:597

Test upload Movie 1 size 1.1GB

เมื่อ:30 ม.ค. 2560, 10:28 | อ่าน:1