Home
Channel

อุปสงค์ อุปทานและดุลยภาพ

รายการวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษาประกอบชุดวิชา 60120 หลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น รายการที่ 2 เรื่อง อุปสงค์ อุปทานและดุลยภาพ ตอนที่ 2

7 กันยายน 2559 | 31:21 | 379 | 0 |
Channel : สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
Keyword : อุปสงค์  อุปทานและดุลยภาพ