Home
STOU CHANNEL

อุปสงค์ อุปทานและดุลยภาพ

รายการวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษาประกอบชุดวิชา 60120 หลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น รายการที่ 1 เรื่อง อุปสงค์ อุปทานและดุลยภาพ ตอนที่ 1

7 กันยายน 2559 | 31:34 | 599 | 0 |
Channel : สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
Keyword : อุปสงค์  อุปทานและดุลยภาพ 

รายการยอดนิยม

อุปสงค์ อุปทานและดุลยภาพ

เมื่อ:7 ก.ย. 2559, 10:36 | อ่าน:600

Test upload Movie 1 size 1.1GB

เมื่อ:30 ม.ค. 2560, 10:28 | อ่าน:1