Home
Channel

สอนเสริม 80111 หน่วยที่ 10 การตรวจสอบและถ่วงดุลอำนาจในการเมืองการปกครองไทย

สอนเสริม 80111 หน่วยที่ 10 การตรวจสอบและถ่วงดุลอำนาจในการเมืองการปกครองไทย

30 สิงหาคม 2560 | 40:19 | 132 | 0 |
Channel : สาขาวิชารัฐศาสตร์
Keyword : สอนเสริม  80111  หน่วยที่  10  การตรวจสอบและถ่วงดุลอำนาจในการเมืองการปกครองไทย