Home
Channel

e-Learning 91727 หน่วยที่ 15 การวิจัยและพัฒนาเพื่อการบริหารการสื่อสารในการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร

e-Learning 91727 การบริหารและการสื่อสารเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร

18 มกราคม 2561 | 29:22 | 84 | 0 |
Channel : สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์
Keyword : e-Learning  91727  หน่วยที่  15  การวิจัยและพัฒนาเพื่อการบริหารการสื่อสารในการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร 

รายการยอดนิยม

e-Learning 32725 ปัจฉิมนิเทศ

เมื่อ:23 ม.ค. 2561, 09:49 | อ่าน:141

e-Learning 32742 ปฐมนิเทศ

เมื่อ:16 มี.ค. 2561, 15:16 | อ่าน:119

e-Learning 82713 หน่วยที่ 12 13 14 15

เมื่อ:26 ม.ค. 2561, 14:50 | อ่าน:142

e-Learning 82713 หน่วยที่ 4 5 6 7

เมื่อ:23 ม.ค. 2561, 09:55 | อ่าน:132

e-Learning 82713 หน่วยที่ 8 9 10 11

เมื่อ:26 ม.ค. 2561, 14:47 | อ่าน:89