Home
Channel

e-Learning 91727 หน่วยที่ 6 การบริหารงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรแบบบูรณาการระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน

e-Learning 91727 การบริหารและการสื่อสาร เพื่อการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร

19 กันยายน 2560 | 24:18 | 186 | 0 |
Channel : สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์
Keyword : e-Learning  91727  หน่วยที่  6  การบริหารงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรแบบบูรณาการระหว่างภาครัฐ  ภาคเอกชน  และภาคประชาชน