Home
Channel

e_Learning 91727 หน่วยที่ 3 กระบวนการนโยบายในการบริหารงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร

e_Learning 91727 การบริหารและการสื่อสาร เพื่อการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร

15 กันยายน 2560 | 18:53 | 422 | 0 |
Channel : สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์
Keyword : e_Learning  91727  หน่วยที่  3  กระบวนการนโยบายในการบริหารงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร