Home
Channel

e-Learning 91727 หน่วยที่ 11 การวางแผนและการประเมินผลการสื่อสารเชิงกลยุทธ์เพื่อการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร

91727 การบริหารและการสื่อสาร เพื่อการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร

5 กันยายน 2560 | 29:27 | 152 | 0 |
Channel : สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์
Keyword : e-Learning  91727  หน่วยที่  11  การวางแผนและการประเมินผลการสื่อสารเชิงกลยุทธ์เพื่อการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร