Home
Channel

e-Learning 91727 หน่วยที่ 8 แนวคิดสร้างสรรค์ในการบริหารและการสื่อสารเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร

91727 การบริหารและการสื่อสาร เพื่อการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร

18 สิงหาคม 2560 | 27:39 | 180 | 0 |
Channel : สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์
Keyword : e-Learning  91727  หน่วยที่  8  แนวคิดสร้างสรรค์ในการบริหารและการสื่อสารเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร