Home
Channel

91727 หน่วยที่ 4 กระบวนการบริหารและจิตวิทยาในการบริหารงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร

91727 การบริหารและการสื่อสาร เพื่อการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร

26 กรกฎาคม 2560 | 27:28 | 352 | 0 |
Channel : สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์
Keyword : 91727  หน่วยที่  4  กระบวนการบริหารและจิตวิทยาในการบริหารงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร