Home
Channel

91727 หน่วยที่ 5 องค์กรพัฒนาในการบริหารงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร

91727 การบริหารและการสื่อสาร เพื่อการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร

19 กรกฎาคม 2560 | 33:59 | 239 | 0 |
Channel : สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์
Keyword : 91727  หน่วยที่  5  องค์กรพัฒนาในการบริหารงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรษตร