Home
Channel

60725_Module 7 ตอน 2 การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจสังคม และ เทคโนโลยี กับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

60725_Module 7 การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจสังคม และ เทคโนโลยี กับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

12 มิถุนายน 2560 | 17:38 | 393 | 0 |
Channel : สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
Keyword : 60725  Module  7  การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจสังคม  และ  เทคโนโลยี  กับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์