Home
fm sukhothai
FM Sukhothai : 57203 ทางเลือกสำหรับผู้บริโภคทางสาธารณสุข
ออกอากาศวันที่ 23 ก.พ. 2561, 03:51

ผังรายการ FM SUKHOTHAI ประจำวันที่ 23 ก.พ. 2561

รายการต่อไป

 • 23 ก.พ. 2561(04:00-04:20) | 70321 ครอบครัวและสิ่งแวดล้อม
 • 23 ก.พ. 2561(04:20-04:40) | 70433 การพัฒนาที่อยู่อาศัย
 • 23 ก.พ. 2561(04:40-05:00) | 57301 การบริหารงานคุ้มครองผู้บริโภคทางสาธารณสุข
 • 23 ก.พ. 2561(05:00-05:20) | 50101 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน
 • 23 ก.พ. 2561(05:20-05:40) | 52302 วิทยาการระบาดและการควบคุมโรค
 • 23 ก.พ. 2561(05:40-06:00) | 52402 ประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุข
 • 23 ก.พ. 2561(06:00-08:00) | เทปบรรยายเสียงสอนเสริม ชุดวิชา 52303 สุขศึกษาและการประชาสัมพันธ์งานสาธารณสุข
 • 23 ก.พ. 2561(08:00-08:20) | 52303 สุขศึกษาและการประชาสัมพันธ์งานสาธารณสุข
 • 23 ก.พ. 2561(08:20-08:40) | 53407 การบริหารงานสาธารณสุข
 • 23 ก.พ. 2561(08:40-09:00) | 55309 จรรยาวิชาชีพและกฎหมายเกี่ยวกับการแพทย์แผนไทย
 • 23 ก.พ. 2561(09:00-09:20) | 50301 การรักษาพยาบาลเบื้องต้น
 • 23 ก.พ. 2561(09:20-09:40) | 56201 โรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ
 • 23 ก.พ. 2561(09:40-10:00) | 57203 ทางเลือกสำหรับผู้บริโภคทางสาธารณสุข
 • 23 ก.พ. 2561(10:00-10:20) | 70321 ครอบครัวและสิ่งแวดล้อม
 • 23 ก.พ. 2561(10:20-10:40) | 70433 การพัฒนาที่อยู่อาศัย
 • 23 ก.พ. 2561(10:40-11:00) | 57301 การบริหารงานคุ้มครองผู้บริโภคทางสาธารณสุข
 • 23 ก.พ. 2561(11:00-11:20) | 50101 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน
 • 23 ก.พ. 2561(11:20-11:40) | 52302 วิทยาการระบาดและการควบคุมโรค
 • 23 ก.พ. 2561(11:40-12:00) | 52402 ประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุข
 • 23 ก.พ. 2561(12:00-13:00) | ถ่ายทอดข่าว
 • 23 ก.พ. 2561(13:00-13:20) | 52303 สุขศึกษาและการประชาสัมพันธ์งานสาธารณสุข
 • 23 ก.พ. 2561(13:20-13:40) | 53407 การบริหารงานสาธารณสุข
 • 23 ก.พ. 2561(13:40-14:00) | 55309 จรรยาวิชาชีพและกฎหมายเกี่ยวกับการแพทย์แผนไทย
 • 23 ก.พ. 2561(14:00-14:20) | รายการ เวทีสนทนาเศรษฐศาสตร์ชาวบ้าน
 • 23 ก.พ. 2561(14:20-14:40) | 55302 วิทยาศาสตร์ในการแพทย์แผนไทย
 • 23 ก.พ. 2561(14:40-15:00) | 55317 เวชกรรมแผนไทย 1
 • 23 ก.พ. 2561(15:00-15:10) | รายการ เวลา มสธ.
 • 23 ก.พ. 2561(15:10-15:20) | รายการ สาระสิบ
 • 23 ก.พ. 2561(15:20-16:00) | รายการ พยาบาลศาสตร์สร้างสรรค์สังคม
 • 23 ก.พ. 2561(16:00-16:20) | รายการ English Cafe
 • 23 ก.พ. 2561(16:20-16:40) | 32448 การศึกษาความเป็นไปได้และการวิจัยธุรกิจ
 • 23 ก.พ. 2561(16:40-17:00) | 70324 อนามัยครอบครัว
 • 23 ก.พ. 2561(17:00-19:00) | เทปบรรยายเสียงสอนเสริม ชุดวิชา 52303 สุขศึกษาและการประชาสัมพันธ์งานสาธารณสุข
 • 23 ก.พ. 2561(19:00-19:30) | ถ่ายทอดข่าว
 • 23 ก.พ. 2561(19:30-19:50) | 50301 การรักษาพยาบาลเบื้องต้น
 • 23 ก.พ. 2561(19:50-20:10) | 56201 โรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ
 • 23 ก.พ. 2561(20:10-20:30) | 57203 ทางเลือกสำหรับผู้บริโภคทางสาธารณสุข
 • 23 ก.พ. 2561(20:30-20:50) | 70321 ครอบครัวและสิ่งแวดล้อม
 • 23 ก.พ. 2561(20:50-21:10) | 70433 การพัฒนาที่อยู่อาศัย
 • 23 ก.พ. 2561(21:10-21:30) | 57301 การบริหารงานคุ้มครองผู้บริโภคทางสาธารณสุข
 • 23 ก.พ. 2561(21:30-21:35) | รายการ รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
 • 23 ก.พ. 2561(21:35-21:40) | รายการ นานาสาระกับ มสธ. ชุด สุขกับเกษตร
 • 23 ก.พ. 2561(21:40-22:00) | รายการ รักษ์สุขภาพ
 • 23 ก.พ. 2561(22:00-22:20) | รายการ เวทีสนทนาเศรษฐศาสตร์ชาวบ้าน
 • 23 ก.พ. 2561(22:20-22:40) | 55302 วิทยาศาสตร์ในการแพทย์แผนไทย
 • 23 ก.พ. 2561(22:40-23:00) | 55317 เวชกรรมแผนไทย 1
 • 23 ก.พ. 2561(23:00-23:10) | รายการ เวลา มสธ.
 • 23 ก.พ. 2561(23:10-23:20) | รายการ สาระสิบ
 • 23 ก.พ. 2561(23:20-23:59) | รายการ พยาบาลศาสตร์สร้างสรรค์สังคม

รายการใหม่

รายการยอดนิยม